Facebook
Naziv: Pavlinski samostan Čakovec (fond)
Signatura: HR-HDA-645
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Pavl. sam. Čak. (hrvatski)
Razdoblje: 1384 - 1804
Arhivske jedinica: 0.63 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Pavlinski samostan Čakovec (stvaratelj) (1376 - 1785)
Obitelj Nagyfalussy (stvaratelj) (1655 / 1804)
Povijest jedinice: Arhiv samostana je nakon ukidanja reda bio popisan od strane kraljevskih povjerenika prilikom zapljene 1786. godine (elenh). Tom su prilikom bile formirane serije (fasciculi), najčešće prema posjedima na koje se spisi odnose, a unutar kojih su spisi složeni kronološki. Arhiv je bio prebačen u arhiv Ugarske komore. Gradivo je bilo vraćeno u Zemaljski arhiv 1849., ali je 1885. bilo ponovo prebačeno u Mađarski državni arhiv. Konačno je, na temelju mađarsko - jugoslavenskih pregovora, gradivo bilo vraćeno u Arhiv Hrvatske 1958. godine.
Sadržaj jedinice: Gradivo najvećim dijelom čine spisi pravno - imovinskog karaktera kojim je samostan dokazivao pravo na darovane posjede i povlastice kao što su darovnice i njihove potvrde, oporuke i legati, sajamske povlastice, ugovori, pitanje ubiranja desetine, namire te sudski spisi parnica pokretanih djelomice zbog sporova oko međa posjeda.
Izlučivanju: Gradivo zbog svoje vrijednosti nije izlučivano. Trajno čuvanje
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno registraturno pomagalo. Signatura snimka: Z- 346 (ZM 7 - 112)
Jezici: latinski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; latinica - gotica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-645/SI - 2 Pavlinski samostan Čakovec (sumarni inventar)
HDA-645/V - 1 Pavlinski samostan Čakovec (vodič)
Opća napomena: Registraturno pomagalo se nalazi uvezano u istom svesku s registraturnim pomagalima za fondove HR-HDA-643 - 646; HR-HDA-648; HR-HDA-651 - 652; HR-HDA-654 - 655; HR-HDA-658 -660. Dio knjige koji se odnosi na ovaj fond p. 43 - 87 i jedan umetnuti list između p. 88 - 89).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4562
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica