Facebook
Naziv: Obitelj Balbi (fond)
Signatura: HR-HDA-697
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Balbi (hrvatski)
Razdoblje: 1463 - 1872 (1463/1872)
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Balbi, obitelj (stvaratelj) (1200-) (Kneževska obitelj Cornaro-Balbi potječe iz Genove. U 13. stoljeću obitelj se nastanila u Veneciji, te na Canale Grande izgradila poznatu palaču Balbi. Sredinom 17. st. dio je obitelji odselio na Krk. Major Dominik Balbi se, u vrijeme svog službovanja u Hrvatskoj, oženio za Lujzu Lovinčić. Njihova je kći Kornelija umrla u Zagrebu 1924. godine. Sljedeće dvije generacije obitelji Balbi koje su živjele u Hrvatskoj nisu se isticale ni u ekonomskom, ni u političkom životu. )
Povijest jedinice: Gradivo (trideset pergamena) koje čini prvi dio fonda nastalo je u kancelariji službenih mletačkih ili padovanskih notara te svaki spis ima službeni notarski znak. Gradivo je sačuvao austrijski general Đurić, a njegova unuka Adrijana ga je prodala HDA-u (akv. br. 1979/11). Podaci o primitku ostalog gradiva u HDA nisu pronađeni.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda se može podijeliti na dva dijela. Prvi dio čini spisi mletačke obitelji Cornaro-Balbi koji obuhvaćaju trideset pergamena - oporuke članova obitelji, kupoprodajne ugovore, ugovore o najmu. Spisi daju pregled društvenog, pravnog i kulturnog života Venecije i Padove u razdoblju od 15. do 18. stoljeća. Drugi dio fonda najvećim dijelom sadrži korespondenciju članova obitelji Balbi i Lovinčić. Ti spisi pružaju zanimljive podatke za problematiku kulturne i ekonomske povijesti u Hrvatskoj kroz skoro jedno stoljeće (1789/1872). Manji dio spisa odnosi se na obitelj Balbi, te njihovu rodbinu u Veneciji (oporuka Grimani).
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je signirano brojevima 1-577.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: latinski ; hrvatski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Restauracija: Nije provođeno i nije potrebno.
Napomena o dopunskim izvorima: Podaci o knezovima Balbi čuvaju se u Arhivu Samostana trećoredaca, Biskupijskom arhivu i arhivu župe (s podacima o obitelji Pozzo Balbi) u Krku.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4614
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica