Facebook
Naziv: Karaman Igor (fond)
Signatura: HR-HDA-1043
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Karaman I. (hrvatski)
Razdoblje: 1930 - 1995
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 45 kut. ; 1 svitak
Odgovornost: Karaman, Igor (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je u HDA predala 1997. supruga I. K. Draginja Jurman-Karaman (akvizicija 21/1997, ukupna količina 41 arhivska kutija) kao dar. Sastojalo se od više od 100 mapa i omota, dok je knjižno gradivo (oko 300 svezaka uglavnom povijesnih knjiga i časopisa) smješteno u Knjižnicu Arhiva. Fond se čuvao u Odjelu za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva, Odsjeku za starije arhivsko gradivo i gradivo obitelji i pojedinaca, a u studenom 2005. preuzeo ga je novoosnovani Odsjek za novije arhivsko gradivo obitelji i pojedinaca.
Sadržaj jedinice: Gradivo iz ostavštine I. K. većinom je vezano za njegov višegodišnji autorski, urednički, recenzentski i prevodilački rad, kao i za njegovu sveučilišnu i znanstvenu djelatnost na području historiografije te radnu aktivnost u raznim institucijama i tijelima.
Autorski rad u prvom redu obuhvaća gradivo koje se tiče njegovih samostalnih ili u suatorstvu nastalih knjiga i članaka u zemlji i inozemstvu, suradnju u zbornicima, atlasima, leksikografskim izdanjima i udžbenicima kao i na predgovore ili pogovore. Tu su uglavnom rukopisi tih radova, kao i popratni materijal vezan uz njih - dopisi s izdavačima, popisi sadržajnih cjelina i ilustracija kao i recenzije tih djela, autorski ugovori i sl.
Gradivo vezano uz njegov uređivački rad također sadržava slične materijale: dopise, ugovore, prijedloge sadržaja, popise ilustracija, skice zemljovida i tekstove.
Gradivo cjeline Recenzentski rad čine recenzije koje je pisao za brojne, poglavito povijesne rukopise, zatim doktorske disertacije i magistarske radove u sklopu njegove profesorske djelatnosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Osim spomenutih recenzija, gradivo koje se odnosi na djelatnost I. K. kao sveučilišnog profesora sastoji se od njegovih bilješki i tekstova za predavanja, kao i manje količine dopisa i bilježaka vezanih uz njegova predavanja na drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu. U ovu skupinu (Znanstveno-nastavni rad na visokoškolskim ustanovama) uključeni su i dopisi i materijali koji su vezani za članstvo I. K. u raznim ocjenjivačkim komisijama, poglavito za izbor pojedinaca u viša znanstvena zvanja.
Gradivo koje je vezano za prevodilački rad sadržava samo njegov prijevod knjige Regije europske povijesti autora I. Bibe, T. Huszara i J. Szücsa (tekst prijevoda, materijali na mađarskom jeziku koje je K. vjerojatno konzultirao, te popisi ilustracija i sadržajnih cjelina).
Budući da je I. K. tijekom svog radnog vijeka bio aktivan u brojnim institucijama, komisijama i udrugama, fond sadržava i gradivo s tim u vezi. Ono se sastoji od brojnih dopisa, zapisnika, izvještaja i slično, vezano uz njegovu djelatnost u Komisiji za restituciju arhivskog gradiva s Austrijom, u sklopu Arhivskog savjeta Hrvatske, kao Predstojnika Instituta (Zavoda) za hrvatsku povijest, voditelja Zavoda za povijesne znanosti JAZU, članstvo u Matici hrvatskoj, Družbi Braće Hrvatskog Zmaja, Savezu društava istoričara Jugoslavije i dr
. U svojoj historiografskoj djelatnosti I. K. je sudjelovao u radu velikog broja znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, pa jednu seriju fonda sačinjavaju programi, pozivnice, okružnice i dopisi s tim u vezi, kao i tekstovi izlaganja I. K. na nekima od tih skupova.
Značajan segment njegova znanstvenog rada bilo je i njegovo sudjelovanje u više znanstvenih projekata, pa se dio njegove ostavštine sastoji od dopisa, ugovora i drugih materijala vezanih uz to. Također treba spomenuti i raznovrsne materijale koji se tiču znanstvenih istraživanja I. K., od kojih se tematski razlikuju oni vezani uz gradišćanske Hrvate, utvrde na području Hrvatske, Zrinske i Frankopane, njegova istraživanja gradova Rijeke, Koprivnice i Zagreba, te demografsko-tranzicijskih procesa (dopisi, ispisi iz arhivskoga gradiva, uputnice na literaturu, ugovori o radu, bilješke, skice i dr.).
Već je I. K. oblikovao seriju korespondencije koju su mu uputili razni pojedinci i ustanove. Ona je uglavnom poslovnog karaktera, a sadržava i odgovore I. K. dotičnima.
Dio fonda zauzimaju materijali koji su povezani s radom I. K. na povijesnim emisijama za radio i televiziju. Radi se o konceptima audio i videoopisa tih emisija, kao i tekstova koje je I. K. pisao za njih.
Manji dio fonda zauzimaju dopisi i tekstovi izlaganja I. K. na predstavljanjima knjiga i tribinama, fotografije, te pet arhivskih kutija bilježaka, matematičko-fizikalnih izračuna, skica i novinskih članaka koji su tematski vezani za svemir i fiziku, kojima se I. K. bavio u slobodno vrijeme.
Izlučivanju: Tijekom obrade fonda, otprilike 0,2 d/m gradiva predloženo je za izlučivanje: prazni obrasci (primjerice narudžbenice za knjige); računi i putni nalozi, razne uplatnice, priznanice i bankovne potvrde te druga dokumentacija kojoj je istekao rok čuvanja sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva; 20 rokovnika (1974-1993) s adresama i telefonskim brojevima pojedinaca te kratkim naznakama dnevnih obveza, a sve bez trajnoga značaja; pojedinačni listovi ili po nekoliko takvih istrgnutih iz knjiga ili drugih edicija, kao i novinski isječci kojima je nemoguće utvrditi porijeklo i nisu uklopljivi u postojeće cjeline.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo unutar fascikala izvorno je bilo posloženo u određene cjeline, ali nesustavno i nepregledno. Stoga je izrađen novi plan sređivanja, sukladno znanstvenoj, nastavnoj i drugim djelatnostima I. K., njihovom opsegu i značenju. Fond je podijeljen na sljedeće cjeline: Znanstveno-nastavni rad na visokoškolskim ustanovama; Znanstveni projekti i drugi istraživački rad; Znanstveni i stručni skupovi i seminari; Autorski rad, Uređivački rad; Recenzentski rad; Djelovanje u znanstvenim, kulturnim i upravnim institucijama i tijelima, komisijama i udrugama; Korespondencija; Predstavljanje knjiga i tribine; Prevoditeljski rad; Sudjelovanje u radio i tv emisijama; Hobiji - svemir i fizika; Fotografije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Cjelina korespondencije, zbog osobnih podataka koje možebitno sadržava, dostupna je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi. Sukladno pak Darovnom ugovoru, darovateljica i njezin sin zadržavaju autorska prava nad svim rukopisima, njihovom objavom u cijelosti ili djelomično, do isteka vremena predviđenog Zakonom o autorskim pravima.
Jezici: hrvatski ; srpski ; slovenski ; njemački ; mađarski ; francuski ; engleski ; češki ; slovački ; ruski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1567: Matica hrvatska
Identifikator: HR-HDA/AJ 4930
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica