Facebook
Naziv: Matica hrvatska (fond)
Signatura: HR-HDA-1567
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MH (hrvatski)
Razdoblje: 1838 - 2006
Arhivske jedinica: 38 d/m
Tehničke jedinica: 380 kut.
Odgovornost: Matica hrvatska (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv je preuzeo gradivo od Matice hrvatske u nekoliko navrata, 1994, Knjiga depozita 59/1994, akv. 41/2007, akv. 36/2008 i akv. 39/2008.
Način preuzimanja: Darovnim ugovorom iz 2007. prestao je važiti Ugovor o depozitu iz 1994.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži pravila i ostale normativne akte, zapisnike sjednica radnih tijela, planove, dnevnike i izvješća o radu, afere i polemike, personalnu dokumentaciju djelatnika, evidencije članstva i dokumentaciju o radu s članstvom, financijsku dokumentaciju, dokumentaciju vezanu uz izdavaštvo ("Hrvatski tjednik", prodaja izdanja Matice hrvatske), statistike, fototeku, stampate, prijedloge grafičkih rješenja znakova Matice hrvatske, hemeroteku, prepisku, dokumentaciju o imovini Matice, proslave obljetnica i druge kulturne akcije i nagrade.
Izlučivanju: Nije provođeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Tijekom sređivanja utvrđeno je da u Matici nije postojao razrađeni registraturni sustav. Dio spisa vođen je preko urudžbenih zapisnika, a neevidentirani spisi odlagani su predmetno. Temeljna podjela kojom je gradivo sređeno jest podjela gradiva na (pomoćne registraturne) knjige, spise, te ostale vrste gradiva: fototeku, tiskovine (stampata), prijedloge grafičkih rješenja znakova MH, hemeroteku. Slijed podserija u seriji spisa odgovara pojedinim segmentima rada MH, tj. pojedinim funkcionalnim cjelinama unutar gradiva. Najveći nered bio je zatečen u seriji spisa, sa izuzetkom dijela opće dokumentacije, odložene prema tekućem broju urudžbenog zapisnika ili prema korespondentima u abecednoj kartoteci i zapisnika pojedinih Matičinih tijela koji su također u većem dijelu bili sačuvani u kronološkim nizovima. Gradivo je najprije sređeno u onome dijelu gdje su postojale bilo kakve službene evidencije, a to su ponajprije opći spisi evidentirani u urudžbenom zapisniku, te rukopisi u onome dijelu koji je bio evidentiran u tzv. očevidnicima rukopisa (rukopisi Biblioteka MH do 1965), a iz rasutog dijela gradiva priključeni su im nevidentirani rukopisi Matičinih biblioteka.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: U skladu s člankom 21. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, ograničeno je korištenje dokumentacijskih cjelina u kojima su sadržani osobni podaci (poput pristupnica, istupnice i članski kartoni) isplatne liste zaposlenika MH i HT, kao i personalna dokumentacija djelatnika MH. Navedene cjeline koristiti će se prema čl. 22. i 25. zakona, nakon dobivenog odobrenja ravnatelja.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Serija Rukopisi Matice Hrvatske sadrži rukopise Matičinih izdanja. U primopredajnom zapisniku nije definiran njihov status u odnosu na Zakon o autorskim pravima. Rukopisi se mogu koristiti osim za potrebe objavljivanja za što je potrebna dozvola autora ili njegovih nasljednika (autorska prava traju za života autora i 70 godina nakon njegove smrti).
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo preuzeto Depozitom 1997. (serija 1-6) zaštitno je snimljeno na mikrofilm (ZM-257/1-180), te je u tijeku postupak digitalizacije tih snimaka.
Jezici: hrvatski ; srpski ; njemački
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1567/P - 1 Matica hrvatska (popis)
HDA-1567/SI - 1 Matica Hrvatska (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-NSK- 29: Matica Hrvatska
HR-HDA- 79: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 144: Savska banovina. Upravno odjeljenje
HR-HDA- 1011: Budak Mile
HR-HDA- 1415: Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1732: Društvo hrvatskih književnika
Napomena o dopunskim izvorima: U Zavodu za povijesne i društvene znanosti, Odsjek za etnologiju, Odbor za narodni život i običaje pri HAZU pohranjeno je gradivo MH (201 komad, 1965-1939), a u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske književnosti pohranjeno je 7 kutija Nakladnog zavoda MH (1960-).
Literatura: Ravlić, Jakša. Matica hrvatska 1842-1962, Zagreb, 1963,
Pleše, S.(ur.); Kolanović, J. (predg.). Pravila društava : 1845. - 1945. Tematski vodič, Hrvatski državni arhiv : 2000,
Jelčić, Dubravko. Sto pedeset godina Matice hrvatske,
Identifikator: HR-HDA/AJ 5455
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica