Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Dobrinj (fond)
Signatura: HR-DARI-657
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ONOO Dobrinj (1944 - 1945) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1944 - 1945
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 2 svež
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Dobrinj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Dobrinj, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1945. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Fond 94 (Narodni odbor općine Dobrinj), tada s gradivom od 1944. do 1957., razdijeljen je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, na fondove Narodni odbor općine Dobrinj 1952-1955 (HR-DARI-94) i Mjesni narodni odbor Dobrinj 1947.-1952. (HR-DARI-312), a gradivo Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Dobrinj 1944.-1945. je uvršteno u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku (ex HR-DARI-73). Taj fond je kasnije rasformiran na više fondova, među inim i na predmetni u Dobrinju.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo opće spise. Među njima je najviše normativnih okružnica viših vlasti u svezi opskrbe stanovništva i poljoprivrede. Ima i nešto evidencija i iskaza (borci NOV-e, općinski činovnici, stručnjaci, šverceri i crnoburzijanci, školska djeca, djeca za cijepljenje, vojni obveznici, čokoti vinove loze, itd.), personalnih spisa (upitni arci za činovnike, karakteristike i drugo), molbi i pritužbi mještana te potjernica za osobama (uglavnom vojnim bjeguncima i 'narodnim neprijateljima', među inim i za pravoslavnim svećenikom Budimirom Đukićem /priložena fotografija/). Među općim spisima se također nalaze zapisnici sjednica predmetnog Općinskog NOO-a te dosta gradiva njegova Sudskog odjela. Sudski spisi najviše sadrže građanske parnice ali ima i nešto suđenja zbog klevete i drugih verbalnih delikata, pa čak i ostavinskih rasprava.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Mjesni narodni odbor Dobrinj (HR-DARI-312), Narodni odbor općine Dobrinj (HR-DARI-312) i Mjesni ured Dobrinj (HR-DARI-1186), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je sređeno unutar jedinstvene serije po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnosi kutija 193.
Identifikator: HR-DARI/AJ 57070
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica