Facebook
Naziv: Kotarski narodnooslobodilački odbor Krk (fond)
Signatura: HR-DARI-70
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KNOOK (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: 67 (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb)
Razdoblje: 1943 - 1945 (U fondu je i jedan ugovor iz 1942. na talijanskom jeziku )
Arhivske jedinica: 0.45 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Kotarski narodnooslobodilački odbor Krk (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Krk, kamo je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1945. godine. Preuzeto je u DAR 1970. zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od preuzetog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Godine 2007. preuzet je iz HDA jedan svežanj predmetnog fonda, sa spisima koji su ranije bili pohranjen u ugašenom Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske Zagreb te u Arhivu Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62) i 2007. od HDA (DARI: Klasa 612-06/07-01/09, akvizicija br. 343).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise koji dokumentiraju razne segmente društvene stvarnosti otoka Krka u vrijeme Drugog svjetskog rata i prvih mjeseci poraća. Gradivo ipak najviše sadrži opću prepisku s podacima o uspostavi i izgradnji vlasti Narodnooslobodilačkog pokreta na području otoka Krka, opskrbi stanovništva, ratnim štetama i obnovi, održavanju javne sigurnosti i borbi protiv neprijatelja, pojedinim fizičkim osobama i obiteljima, novačenju, poljodjelstvu, stočarstvu, trgovini i drugome. Posebno je vrijedna gradivo serije Ratno vrijeme, koje, osim spomenutog, sadrži i okružnice i normalije viših vlasti, referate i izvješća o političkoj situaciji na Krku; promidžbene članke, letke, "pitanja i odgovore" i brzojave Agitpropa i drugih tijela; zapisnike sjednica kotarskog i podređenih općinskih narodnooslobodilačkih odbora, administrativno-teritorijalne podjele, iskaze osoba i stvari (borci, vojni obveznici, mobilizirani i dezerteri; državni činovnici, penzioneri i invalidi; stručna omladina, osobe po profesijama, izbjeglice u Puntu i Korniću, jedrilice i motojedrilice, otkupljeno vino, sekvestrirana imovina, građevni materijal i drugo), popise birača i druge izborne spise, spise u vezi radne obveze, blagajničke spise, fragmente urudžbenih zapisnika i dostavnih knjiga, jedan registar izdanih propusnica i jednu dostavnu knjigu Okružnom NOO-u za Hrvatsko primorje. Među gradivom je i Ugovor o iznajmljivanju biskupske menze Kanajt iz 1942. Sadržaj serija Upravni odjel i Tajništvo preklapa se sa sadržajem serije Ratno vrijeme, s time da u prvoj ima znatno više uredovnih izvješća i potvrda. Od specifičnih sadržaja serije Upravni odjel ističu se popisi poginulih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije s područja Krka, popisi neprijateljskih vojnika i četnika te popisi stanovnika tj. statistike stanovništva po mjestima. Serija Tajništvo je najmanja serija i nema istaknutih sadržaja.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen unutar podfonda Kotarski narodni odbor Krk, koji je bio sastavnica rasformiranog zbirnog fonda Narodni odbori na Krku. Gradivo je podijeljeno na tri serije: 1. Ratno vrijeme, 2. Upravni odjel i 3. Tajništvo. Unutar prve serije gradivo je, može se reći, u rasutom stanju, a u drugoj i trećoj seriji je sređeno kronološki odnosno prema urudžbenom broju, no vrlo nedosljedno i s puno grešaka.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je mjestimično mehanički oštećeno, inače je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U popisu zbirnog fonda Narodni odbori na Krku na predmetni fond se odnose kutije 1-5.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11740
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica