Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Baška (fond)
Signatura: HR-DARI-658
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ONOO Baška (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1944 - 18.07.1945
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Baška (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Krk, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1945. godine. Preuzeto je u DAR 1970. zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Fond 93 razdijeljen je potom 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, na fondove Narodni odbor općine Baška 1952-1955 (HR-DARI-93), Mjesni narodni odbor Baška (prvo HR-DARI-311, sada HR-DARI-1164) i predmetni Općinski narodnooslobodilački odbor Baška (HR-DARI-658).
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo opće spise. Među njima je najviše okružnica i zapovjednih dopisa viših civilnih i vojnih vlasti iz svih oblasti društvenog života, ponajprije iz gospodarstva, invalidsko-socijalne zaštite, prosvjete, opće politike i vojništva. Od izvornih stvarateljevih spisa najviše ih se odnosi na organizaciju prehrane i opskrbe pučanstva, organizaciju rada predškolskih i školskih ustanova, reguliranje radne i vojne obveze, pitanja građanskihih stanja mještana i sl. Također ima dosta raznovrsnih očevidnika i popisa (borci NOP-a, djeca, hoteli i svratišta, internirani, izdate propusnice, najsiromašnije partizanske obitelji, nastradali od neprijatelja ili u bombardiranju, obrtnici, odbornici mjesnih odbora, pastiri, penzioneri, potrebiti socijalne pomoći, pušači, radno sposobne osobe, ratna siročad, ratne štete, ribari, stručni radnici, trgovine, učitelji, vojni dezerteri, vozno i tovarno blago, žrtve fašizma, itd.) te potvrda o pravnim i moralno-političkim značajkama pojedinaca. Ima i dosta izvornih oglasa, upitnih araka za činovnike i službenike općinskih tijela i ustanova, nešto izvješća o održanim sjednicama Općinskog NOO-a te predstavaka i pritužbi mještana. Od specifičnog gradiva posebno je zanimljivo nekoliko iskaza dr. Zdenke Čermakove o zdravstvenom stanju školske djece u Baški, jedan popis knjiga bivše Seljačke sloge u Baški te jedan popis lijekova ostavljenih od okupatora.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od jedinstvene serije općih spisa, koji su sređeni po tekućem nizu urudžbenih brojeva, međutim vrlo nedosljedno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo nije tehnički uređeno, nisu uklonjene metalne spajalice. Inače je dobro očuvano, osim što je mjestimično mehanički oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose kutije 175 i 176.
Identifikator: HR-DARI/AJ 57072
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica