Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Omišalj (fond)
Signatura: HR-DARI-659
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1944 - 1945
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. ; 2 knj.
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Omišalj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Omišalj, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1945. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od fonda 95, tada s gradivom omišaljskih narodnih odbora i Mjesnog ureda od 1944. do 1957., odvojeno je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, gradivo Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Omišalj 1944.-1945. te uvršteno u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku (ex HR-DARI-73). Taj zbirni fond je kasnije rasformiran, a od gradiva Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Omišalj je oblikovan samostalan predmetni fond. Dva imenska kazala ovog fonda pronađena su 2012. među spisima Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Krk (fond HR-DARI-70).
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži dva imenska kazala i opće spise. Među općim spisima najviše je okružnica viših vlasti te vojnih i drugih spisa u svezi rata (popisi vojnih obveznika, poginulih boraca, ratnih invalida, dezertera, žrtava fašizma, ratnih šteta i sl.), opskrbe stanovništva te skrbi za socijalno ugrožene mještane (siročad, invalidi). Ima također nešto gospodarskih spisa i evidencija, personalnih spisa i spisa s podacima o pojedincina te nekoliko zapisnika sjednica narodnog odbora.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Narodni odbor općine Omišalj (HR-DARI-95), Mjesni narodni odbor Omišalj (HR-DARI-1189) i Mjesni ured Omišalj (HR-DARI-1190), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na serije Knjige i Spisi, a unutar te dvije serije je sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, zamijećena su mjestimična mehanička oštećenja.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 89 - 90 i kutija 138
Identifikator: HR-DARI/AJ 57073
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica