Facebook
Naziv: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske za Liku (fond)
Signatura: HR-HDA-1836
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1941 - 1947
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 12 kut.
Odgovornost: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske za Liku (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Okružnog komiteta KPH Lika preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21.10.1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26.04.1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskoga odjela Hrvatskom državnom arhivu gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: Gradivo ratnog razdoblja (1941-1945.) sadrži pisma CK KPH upućena OK KPH, zapisnike sa sastanka biroa i plenuma OK KPH, materijale Druge, Treće i Četvrte partijske konferencije, izvještaje KK upućene OK KPH, planove i rezultate izvršenja planova KK, izvještaje partijskih ćelija (OK, Agitpropa OK, Prvog i drugog Ličkog područja, Ličkog partizanskog odreda, okružnog NOO-a, AFŽ-a, USAOH-a) itd Gradivo poslijeratnog razdoblja (1945-1947.) sadrži materijale Pete okružne partijske konferencije za Liku, uputstva, direktive, depeše i izvještaje OK KPH Lika, uputstva, direktive i direktivna pisma CK KPH, zapisnike plenuma i biroa OK KPH Like, zapisnike sastanaka, sjednica, plenarnih sjednica i savjetovanja OK KPH Lika, materijale organizaciono-instruktorskog, agitpropa, kadrovskog i ekonomsko financijskog odjeljenja, materijale kotarskih komiteta i gradskog komiteta Gospić, dokumentaciju okružnog komiteta s tijelima vlasti, društveno-političkim i društvenim organizacijama, ustanovama i partijskim ćelijama, statističke tabelarne podatke o stanju partijskih organizacija.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Za razdoblje 1941-1945. spisi su složeni kronološki po serijama u AIHRPH te je izrađen sumarni inventar (1968) s popisom u rukopisu (arhivisti Mira Đermanović i Ana Feldman). Svi dokumenti su obrađeni kao regeste u kartoteci, a inventarni brojevi pojedinačnih spisa teku u kontinuitetu od 1 do 1335. Zbog zadržavanja prvobitnog reda kao i informativne vrijednosti spomenute kartoteke gradivo ovog razdoblja postoji kao zasebna serija. Gradivo okružnog komiteta (1945-1947) bilo je sređeno djelomično po kronološkom principu sa sumarnim popisom u rukopisu (arhivist Nedjeljka Kremzir). Godine 2011. pokrenuta je reorganizacija gradiva fonda. Izrađen je novi plan sređivanja te je uz kronološki primijenjen i tematski princip sređivanja slijedom organizacijske strukture komiteta na terenu i organizacijske strukture partijskog aparata samog Okružnog komiteta. Fond se sastoji od dvije cjeline: 1. Okružni komitet KPH Lika u ratnom razdoblju 1941-1945. 2. Okružni komitet KPH Lika u poslijeratnom razdoblju 1945-1947.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/150-174. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaralaca, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1836/SI - 1 Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Lika (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5711
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica