Facebook
Naziv: Kraljevska viša realna škola u Rakovcu (fond)
Signatura: HR-DAKA-372
Imatelj: Državni arhiv u Karlovcu
Skraćeni nazivi: K.K.OB.RSCH. IN RAK. (hrvatski)
Usporedni nazivi: K.K. Ober Realschule in Rakovac (njemački)
Razdoblje: 1863 - 1882
Arhivske jedinica: 2.30 d/m
Tehničke jedinica: 25 knj. ; 8 kut.
Odgovornost: Kraljevska viša realna škola u Rakovcu (stvaratelj) (1838 - 1884)
Povijest jedinice: Gradivo Kraljevske više realne škole u Rakovcu preuzeto je u dva navrata. Prvi dio gradiva preuzet je u HAK 10. studenoga 1981. od tadašnje tajnice COIUO «Dr. Ivan Ribar» - Karlovac gospođe Ivanke Radočaj. Gradivo je predano samo uz rukopisni popis tajnice, a na kraju popisa je žig tadašnjeg COIUO «Dr. Ivan Ribar» u Karlovcu. Predane su 22 knjige. Drugi dio gradiva preuzet je u HAK 19. siječnja 1988. također od tadašnje tajnice COIUO «Dr. Ivan Ribar» gospođe Ivanke Radočaj. Gradivo je preuzeto uz sastavljeni zapisnik o preuzimanju arhivske građe Kraljevske više realne škole u Rakovcu. Zapisnik je sastavljen 19. siječnja 1988. u prostorijama HAK-a u nazočnosti gospođe Ivanke Radočaj, predstavnice COIUO «Dr. Ivan Ribar» - Karlovac, kao predavatelja gradiva, i arhivistice gospođe Rosane Bergant-Bušić, predstavnice HAK-a, kao primatelja arhivskoga gradiva. Kao prilog zapisniku sastavljen je popis arhivskoga gradiva Kraljevske više realne škole u Rakovcu koji se ovim zapisnikom predaje Historijskom arhivu u Karlovcu. Predana su tri sveska (glavni katalozi učenika) i 7 svežnjeva spisa. Gradivo je pridruženo ranije preuzetom gradivu i čuva se u Državnom arhivu u Karlovcu.
Sadržaj jedinice: Kraljevska viša realna škola u Rakovcu bila je krajiška škola. U nju su se mogli upisivati učenici s cijelog područja Hrvatske vojne krajine. Gradivo ovog fonda čine pedagoške knjige (katalozi ili imenici učenika te zapisnici završnih ispita i sjednički zapisnici), administrativne knjige (Knjiga propisa te urudžbeni zapisnici), godišnja izvješća Realke (knjižice s podacima o učenicima i profesorima Realke), spisi koji sadrže zapisnike sa sjednica nastavničkog zbora, spisi s naredbama viših vojnih i prosvjetnih vlasti, spisi koji sadrže korespondenciju sa školama u drugim dijelovima Hrvatske i Monarhije, spisi o premještajima učenika i nastavnika, pozivnice i programi, molbe učenika i nastavnika, popisi knjiga i nastavnih pomagala koje treba nabaviti, posebni spisi.
Izlučivanju: Izlučivanja gradiva Kraljevske više realne škole u Rakovcu u HAK-u odnosno DAKA-u nije bilo. Gradivo je tako vrijedan izvor podataka da do izlučivanja nikako nije moglo doći jer bi nastala prevelika i nenadoknadiva šteta. Gradivo se čuva trajno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko je gradivo sređeno prema prvobitnom poretku samoga stvaratelja Kraljevske više realne škole u Rakovcu. Gradivo je poredano na sljedeći način (serije): 1. Pedagoške knjige, 1863-1882, 17 knjiga 2. Zapisnici, 1870-1882, 2 knjige 3. Godišnja izvješća, 1865-1878, 1 kutija 4. Opći spisi, 1863-1879, 6 knjiga, 7 kutija Serije spisa za koje postoje odgovarajuća registraturna pomagala, tj. urudžbeni zapisnici i kazala, iskazane su u ovom sumarnom inventaru zajedno s pomagalima po kojima su spisi sređivani. Stvaratelj je spise sređivao po pravilima administrativnog poslovanja uz pomoć uredskih knjiga tj. urudžbenih zapisnika (poslovni zapisnici, protokoli). Urudžbeni zapisnik počinjao je svake godine rednim brojem 1, a zaključivao se posljednjim brojem 31. prosinca tekuće godine. Spis se zaprimao pod posebnim brojem urudžbenog zapisnika, a njegovi brojevi idu kontinuirano. U knjigama Gimnazije vidljivo je po načinu označavanja spisa da se gore navedeni sustav administrativnog poslovanja primjenjivao, odnosno spisi su se zavodili, prema tekućem rednom broju tijekom godine. Prijemni se žig u vrijeme stvaranja ovoga fonda još nije koristio. Spisi su se odlagali tako da se na poleđini spisa zapisivao urudžbeni broj pod kojim je određeni spis zaveden u urudžbenom zapisniku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnoga arhivskog gradiva prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/97 i 64/00). Gradivo je prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/97 i 64/00) i Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva (NN br. 67/99) dostupno svim korisnicima.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Na mikrofilmu su dostupni Katalozi tj. Glavni imenici i Sjednički zapisnici u razdoblju 1863. - 1882. godine, te spisi u razdoblju 1872. - 1879..
Jezici: njemački ; hrvatski ; talijanski ; mađarski
Pisma: njemačka gotica ; latinica
Obavijesna pomagala: DAKA-85/SI - 1 Kraljevska gimnazija u Karlovcu i Kraljevska viša realna škola u Rakovcu (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAKA/AJ 6132
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica