Facebook
Naziv: Vijeće umoljenih (fond)
Signatura: HR-DADU-3
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Cons. Rog. (latinski)
Alternativni nazivi: Senat (hrvatski)
Usporedni nazivi: Consilium Rogatorum (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Consilium Rogatorum (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačka Republika i francuska uprava, serija 3 i 4.
Razdoblje: 1415 - 1808
Arhivske jedinica: 13.69 d/m
Tehničke jedinica: 211 knj.
Odgovornost: Dubrovačka Republika. Vijeće umoljenih (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: Zapisi ovog vijeća od 1301. godine nalaze se u fondu HR-DADU-1 Reformationes , a kao zaseban fond se vodi od 1415. Fond HR-DADU-3 Consilium Rogatorum se sastoji od dvije serije: Odluke ( Acta Consilii Rogatorum ) i Tajne odluke ( Secreta Rogatorum ).
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Zapisnici su najvećim dijelom na latinskom jeziku. Tek pod kraj 18. st. koristi se talijanski kao službeni jezik senatskih zapisnika.
Obavijesna pomagala: DADU-3/SI - 1 Vijeće umoljenih (consilium rogatorum) (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DADU- 1: Odluke Velikog, Malog i Vijeća umoljenih
Napomena o dopunskim izvorima: Odluke dubrovačkih vijeća - Velikog, Malog i Umoljenih za razdoblje od 1301. do 1415. godine nalaze se u fondu HR-DADU-1 Reformationes, kada se prelazi na poseban upisnik za svako vijeće.
Literatura: Mitić, Ilija. Dubrovačka država u međunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815), Zagreb : JAZU - Nakladni zavod Matice hrvatske, 1988., .str. 54.-60.
Nedeljković, Branislav. Dubrovačko Veće umoljeno (Consilium rogatorum) do 1358. u: Zbornik radova iz pravne istorije posvećen Albertu Vajsu., Beograd : Institut za pravnu istoriju, 1966.,
Identifikator: HR-DADU/AJ 6469
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica