Facebook
Naziv: Zanatsko uslužno poduzeće "27. juli" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-918
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Stara signatura: PO-78 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1957 - 1961
Arhivske jedinica: 0.22 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Zanatsko uslužno poduzeće "27. juli" Rijeka (stvaratelj) (1957-1961)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci preuzeo je od gradskih vlasti u nekoliko navrata gradivo likvidiranih riječkih poduzeća i ustanova koja su djelovala u razdoblju od 1945. do 60-ih godina te je od njega formiran zbirni fond Likvidirana poduzeća (HR-DARi-197). Historijski arhiv Rijeka je 11.3.1964. u sklopu gradiva likvidiranih poduzeća i ustanova preuzeo 2 sanduka poduzeća „27. juli“ Rijeka (Ugovor o preuzimanju arhivske građe likvidiranih poduzeća od Skupštine općine Rijeka, br. 94/64, 14.3.1964. u dosjeu fonda Likvidirana poduzeća). Sređivanjem fonda Likvidirana poduzeća i posljedično njegovim rasformiranjem izdvojeno je gradivo Zanatskog uslužnog poduzeća „27. juli“ Rijeka te je od njega formiran zaseban fond.
Način preuzimanja: Historijski arhiv Rijeka je 11.3.1964. godine po službenoj dužnosti preuzeo od Skupštine općine Rijeka gradivo likvidiranih poduzeća (upis broj 16 u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci).
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sačuvana je statusna dokumentacija (osnivanje, pravilnici), relativno cjelovita personalna dokumentacija (matična knjiga i osobni dosjei djelatnika), fragmentarni opći spisi dok u financijskim spisima veći dio čine isplatne liste s prilozima. U općim spisima, odnosno poslovnoj korespondenciji, sačuvani su ugovori o radovima, predračuni, računi izvršenih poslova, zapisnici o kolaudaciji i slično.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohranama. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu, no može se pretpostaviti da je u međuvremenu gradivo odabrano i izlučeno. Na tu mogućnost upućuje i fragmentarnost gradiva, dok njegova vrsta ukazuje na moguće kriterije odabiranja.
Mjesta: Rijeka
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno i opisan do razine serije. Serije su opisane cjelovito, dok fizičke jedinice (knjiga, kutije) imaju zasebne brojčane nizove. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva, posebno za knjige, posebno za spise ako serija sadrži i jedno i drugo.
Izvorno stanje poštovano je u najvećoj mogućoj mjeri iako je o njemu teško procjenjivati zbog nedostatka pomoćnih knjiga i općenite fragmentarnosti. Na osnovi općih spisa moglo bi se zaključiti da uredsko poslovanje nije vođeno uredno i redovito. Dobar dio spisa nije urudžbiran, kod pojedinih godina urudžbiranje je započelo kasno u godini. Na gradivu se nalaze bilješke o nužnosti sređivanja spisa u registraturi ili o teškom snalaženju sa spisima zbog njihove nesređenosti. Zbog rečenog opći spisi su sređeni kronološki, a ne po brojevima. Gradivo je općenito sređeno po vrsti i kronološki, izuzev personalnih dosjea i rješenja sređenih abecedno.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija; 2. Opći spisi; 3. Personalna dokumentacija; 4. Financijski spisi; 5. Izdvojeni predmetni spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-918/SI - 1 Zanatsko uslužno poduzeće "27. juli" Rijeka - višerazinski opis s inventarnim popisom (sumarni inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: Narodni odbor općine Stari Grad - Rijeka (HR-DARI-328) i Narodni odbor kotara Rijeka (HR-DARI-078) viša su upravna tijela nadležna za gospodarstvo svog područja. Zanatska komora kotara Rijeka (HR-DARI-775) više je obrtničko udruženje. Zbog predmeta poslovanja stvaratelja potencijalan dopunski izvor je fond Stambene zajednice u Rijeci (HR-DARI-746).
Literatura: Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 189
Identifikator: HR-DARI/AJ 72910
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica