Facebook
Naziv: Zavod za društveno planiranje Zajednice općina Osijek (fond)
Signatura: HR-DAOS-1526
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Skraćeni nazivi: ZDPZOO (hrvatski)
Razdoblje: 1975 - 1990
Arhivske jedinica: 14.50 d/m
Tehničke jedinica: 9 knj. ; 95 kut. ; 37 fasc.
Odgovornost: Zavod za društveno planiranje Zajednice općina Osijek (stvaratelj) (1975-1990)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u Državni arhiv u Osijeku po službenoj dužnosti od Centra republičkih organa uprave Osijek dana 15. listopada 1990. U Zapisniku o primopredaji navedeno je da je Zavod za društveno planiranje Zajednice općina Osijek prestao s radom 30.06.1990. Prema podatcima iz dosjea fonda dio gradiva fonda kao što su Statistički godišnjaci Zajednice općina Osijek za 1979. i 1985. godinu poklonio se zainteresiranim društvenim organizacijama: Ekonomskom fakultetu, Privrednoj komori, Gradskoj knjižnici. Dio knjigovodstvene dokumentacije Zavoda za društveno planiranje Zajednice općina Osijek preuzeo je Centar republičkih organa uprave. Monografije i knjige iz biblioteke Slavonije i Baranje 1985. trebale su se predati Centru republičkih organa uprave Osijek.
Sadržaj jedinice: Sadržaj se odnosi na knjige i spise, te posebnu vrstu gradiva statističke holorite koji su zbog svog specifičnog formata morali biti odloženi u fascikle. Najveći dio gradiva Zavoda čine planovi, programi i analize razvoja na području regije Slavonije i Baranje. Dokumentacija je to koja se odnosi na stanovništvo, zaposlenost, infrastrukturu (promet, energetiku, vodoprivredu), planovi razvoja i bilance iz područja gospodarstva, a obuhvaćaju industriju, poljoprivredu, šumarstvo, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, zanatstvo i komunalno uslužne djelatnosti. Tu su još i planovi razvoja i programi koji se odnose na društvene djelatnosti kao što je predškolski odgoj, obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo i mirovinsko i invalidsko osiguranje. Posebice se ističe statistička dokumentacija vezana za stanovništvo (popisi stanovništva, domaćinstava i stanova po mjestima, naseljima i općinama), zaposlenost, osobne dohotke, pitanja proizvodnje, tržišta i cijena.
U svom području djelatnosti Zavod je stvarao i značajnu korespondenciju koja je nastala iz neposrednog kontakta sa Skupštinom Zajednice općina Osijek i Izvršnim vijećem Zajednice općina Osijek, kao i Privrednom komorom Osijek. Značajan dio gradiva Zavoda čine normativni akti, samoupravni opći akti, zapisnici sjednica, zbora radnih ljudi i raznih komisija, te dokumentacija koja je nastala i u svezi je s osnivanjem Zavoda. Gradivo Zavoda sadrži i personalnu dokumentaciju radnika (dosjee), kao i dokumentaciju vezanu za materijalno i financijsko poslovanje Zavoda (isplatne liste, završne račune), te odluke i rješenja o rasporedu radnika, raspodjela OD-a i sl. Pored toga, dio gradiva čine i ugovori Zavoda o suradnji s raznim institutima, kao i ugovori i rješenja vezani za stambenu problematiku.
Izlučivanju: Prema Zapisniku o izlučivanju bezvrijednog gradiva od 25.09.1990. proveden je postupak odabiranja i izlučivanja stvaratelja fonda u Centru republičkih organa Osijek. Izlučena je veća količina od cca 120 d/m bezvrijednog gradiva ukinutog Zavoda za društveno planiranje Zajednice općina Osijek. Tijekom arhivističke obrade fonda je proveden postupak izlučivanja bezvrijednog gradiva temeljem Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/2002).
Vrste medija: 15 Papir
Vrste građe: 9 knjige ; 95 spisi ; 37 Plan
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prigodom preuzimanja gradiva ono je bilo podijeljeno na 15 cjelina dokumenta: Opći poslovi, Privreda, Infrastruktura, Društvene djelatnosti, Statistika, Predmeti koji se odnose na osnivanje Zavoda, Predmeti koji se odnose na pravne i opće poslove, Samoupravni opći akti-pravilnici, rad organa upravljanja, Radni odnosi i raspodjela osobnih dohodaka, Materijalno i financijsko poslovanje, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, Programi rada i izvješća o radu, Suradnja sa Skupštinom i Izvršnim vijećem ZO Osijek, Stambeni krediti. Budući da je postojao razrađeni registraturni sustav Zavoda, pri arhivističkoj obradi i sređivanju fonda koristillo se načelo prvobitnog reda. Pri formiranju serija i podserija poštivao se isključivo takav način rasporeda gradiva i tektonike unutar fonda.
Skupine gradiva grupirane su prema načinu koji je postojao u registraturi, tako da nije mijenjao raspored pojedinih serija u strukturi fonda, pa su se neke serije iako po svojoj vrijednosti značajnije našle pri kraju fonda. Na osnovu uvida u registraturni sustav fonda, primjećeno je da neke serije u fondu nisu zajedno preuzete u Arhiv fondom, pa se stoga može samo pretpostaviti da su završile kod novog imatelja. Također, Zapisnik o preuzimanju nije sadržavao popis tiskovina te one nisu zatečene u strukturi fonda prilikom arhivističke obrade fonda. Kako smo prethodno naveli serije i podserije u fondu formirane su prema razrađenom registraturnom sustavu Zavoda. U okviru svojih skupina spisi su dalje odlagani prema tematskom načelu i kronološkom slijedu. Prilikom sređivanja izvršeno je izdvajanje svih duplikata/multiplikata, izdvojeni su prazni registratori i plastični fascikli.
Dio gradiva čine statistički holoriti koji su poslužili za izradu Statističkih godišnjaka, Republičkog zavoda za statistiku, a glede svojeg specifičnog formata odlagani su u fascilkle s klapnama. Prema unutarnoj strukturi fonda nasatale su sljedeće seije i podserije u fondu: 1. Opći poslovi, 2. Privreda, 3. Infrastruktura, 4. Društvene djelatnosti, 5. Statistika, 6. Predmeti koji se odnose na osnivanje Zavoda, 7. Predmeti koji se odnose na pravne i opće poslove, 8. Samoupravni opći akti i pravilnici, 9. Rad organa upravljanja, 10. Radni odnosi i raspodjela osobnih dohodaka,11. Materijalno i financijsko poslovanje, 12. Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, 13. Programi rada i izvješća o radu, 14. Suradnja sa Skupštinom i Izvršnim vijećem Zajednice općina Osijek, 15. Stambeni krediti. Pojedine serije dalje se dijele na podserije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAOS-1526/SI - 1 Zavod za društveno planiranje Zajednice općina Osijek (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Manji dio knjigovodstvene dokumentacije preuzeo je Centar republičkih organa uprave u Osijeku. Monografije i knjige iz biblioteke Slavonije i Baranje također su predane Centru republičkih organa uprave u Osijeku.
Napomena o dopunskim izvorima: Statistički godišnjaci iz razdoblja 1979/1985 godine predani su društvenim organizacijama: Ekonomskom faklultetu, Privrednoj komori, Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 10045
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica