Facebook
Naziv: Poduzeće za opskrbu poljoprivrede "Agroprimorje" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-998
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 105 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1956 - 1965 (U fondu je iz tehničkih razloga sadržano gradivo koje pripada fondu Opći poslovni savez "Zadrugar" Rijeka. Radi se o gradivu prednika.)
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 11 kut. ; 12 knj. (Knjige se nalaze unutar kutija.)
Odgovornost: Poduzeće za opskrbu poljoprivrede "Agroprimorje" Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je preuzet 1969. godine zajedno s gradivom Građevinskog poduzeća "Asfalt" te u Arhivu pripojen zbirnom fondu HR-DARI-197 Likvidirana poduzeća (Historijski arhiv Rijeka, Zapisnik o preuzimanju br. 224 od 21.IV.1969. u dosjeu fonda Građevinsko poduzeće "Asfalt"). Prema primopredajnom popisu preuzeto je 18 kutija gradiva. U toj količini sadržano je i gradivo prednika Općeg poslovnog saveza „Zadrugar“ Rijeka koje je sređivanjem 2010. odvojeno i od njega je također formiran zaseban fond pod signaturom HR-DARI-999 (PO-106). U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem 2010. godine fond je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od stečajnog upravitelja Građevinskog poduzeća „Asfalt“ 21.IV.1969. (upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 31/1969).
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Veći dio gradiva čini financijska dokumentacija. Nedostaje poslovna korespondencija odnosno opći spisi. Za povijest stvaratelja, istraživanje detalja iz njegove djelatnosti i proučavanje gospodarskog konteksta koristan izvor su zapisnici sjednica upravnih tijela kao i završni računi, pogotovo izvješća o poslovanju vezana uz njih i zapisnici o pregledu završnih računa te općenito financijske knjige odnosno evidencije. Sačuvana je i glavnina pravnih akata poduzeća te nešto pravne dokumentacije, predmeta pravnih sporova, raznih ugovora i slično. Podaci o djelatnicima sačuvani su u matičnoj knjizi zaposlenika i personalnim dosjeima. Fond sadrži postspise odnosno gradivo iz razdoblja likvidacije. Uglavnom se radi o financijskoj dokumentaciji.
Izlučivanju: Prema podacima iz dosjea fonda Građevinsko poduzeće „Asfalt“ Rijeka (HR-DARI-195), gradivo je u arhivu 1972. odabrano i izlučeno. U istom dosjeu sačuvan je sumarni koncept prijedloga za izlučivanje u kojem se navodi količina od 13 kutija pomoćne financijske dokumentacije, a po naknadnim bilješkama na primopredajnom popisu može se zaključiti koja vrsta gradiva je izlučena. Sređivanjem 2010. gradivo je dodatno odabrano te bezvrijedno gradivo u količini 0,05 d/m izlučeno (predmet u dosjeu fonda).
Vrste medija: Papir ; 1 Predmet
Vrste građe: 12 knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u nesređenom stanju. Nakon škartiranja 1972. i kartoniranja, vjerojatno po preuzimanju, nije korespondiralo s primopredajnim popisom. U gradivu se nalazilo i naslijeđeno gradivo prednika koje je sređivanjem izdvojeno u poseban fond, ali se iz tehničkih razloga nisu mogle sve jedinice fizički razdvojiti kao npr. dijelovi knjiga tako da je dio gradiva prednika odnosno fonda Opći poslovni savez “Zadrugar“ Rijeka (HR-DARI-999) ostao fizički sadržan u ovom fondu. Izvorno stanje djelomično se moglo rekonstruirati iz organizacijskog ustrojstva ustanove i administrativnih nadležnosti pojedinih službi uređenih pravilima poduzeća.
Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (kutije) u koje je smješteno. Zbog tehničkih razloga knjige su smještene u kutijama zajedno s ostalim gradivom. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki, izuzev personalnih dosjea, personalnih rješenja i sličnih dokumenata sređenih abecedno.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Normativni akti, 2. Zapisnici sjednica upravnih tijela, 3. Opća dokumentacija, 4. Personalna dokumentacija, 5. Financijsko-komercijalna dokumentacija, 6. Izdvojeni predmetni spisi, 7. Postspisi.
Tijekom sređivanja odvojeno je gradivo sindikalne podružnice poduzeća te je formiran poseban fond, Sindikalna organizacija poduzeća "Agroprimorje" Rijeka (HR-DARI-1021).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-998/SI - 1 Poduzeće za opskrbu poljoprivrede "Agroprimorje" Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 101403
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica