Facebook
Naziv: Opći poslovni savez "Zadrugar" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-999
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 106 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1956 - 1960
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut. ; 4 knj. (Knjige su smještene u kutijama.)
Odgovornost: Opći poslovni savez "Zadrugar" Rijeka (stvaratelj) (1956-1960)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1969. godine u okviru gradiva sljednika, poduzeća „Agroprimorje“ Rijeka zajedno s gradivom Građevinskog poduzeća "Asfalt" te u arhivu pripojeno zbirnom fondu HR-DARI-197 Likvidirana poduzeća (Historijski arhiv Rijeka, Zapisnik o preuzimanju br. 224 od 21.IV.1969. u dosjeu fonda Građevinsko poduzeće "Asfalt"). Nalazilo se neprepoznato unutar 18 kutija (prema primopredajnom popisu) preuzetog gradiva poduzeća „Agroprimorje“ Rijeka. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem 2010. gradivo „Agroprimorja“ izdvojeno je iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran. Tada je odvojeno i gradivo Općeg poslovnog saveza „Zadrugar“ Rijeka i od njega formiran zaseban fond.
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od stečajnog upravitelja Građevinskog poduzeća „Asfalt“ 21.IV.1969. (upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 31/1969).
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Veći dio gradiva čini dokumentacija iz financijsko-komercijalnog sektora. Nedostaje poslovna korespondencija odnosno opći spisi. Za povijest stvaratelja, istraživanje detalja iz njegove djelatnosti i proučavanje odnosa i stanja u području poljoprivrede ranijeg socijalističkog razdoblja koristan izvor su prijave za registraciju, zapisnici sjednica upravnih tijela kao i završni računi, pogotovo sadržajno bogata izvješća o poslovanju vezana uz njih te općenito financijske knjige odnosno evidencije. Sačuvan je i dio pravnih akata poduzeća te nešto pravne dokumentacije, predmeta pravnih sporova, raznih ugovora i slično. Podaci o djelatnicima sačuvani su u matičnoj knjizi zaposlenika, personalnim dosjeima i ugovorima o radu. Slikoviti detalji iz poslovanja mogu se pronaći i u par izdvojenih predmetnih spisa. Dio dokumentacije ovog fonda nalazi se u fondu Poduzeće za opskrbu poljoprivrede „Agroprimorje“ Rijeka (HR-DARI-998).
Izlučivanju: Prema podacima iz dosjea fonda Građevinsko poduzeće „Asfalt“ Rijeka (HR-DARI-195), gradivo poduzeća „Agroprimorje“ Rijeka je u arhivu 1972. godine odabrano i izlučeno. U istom dosjeu sačuvan je sumarni koncept prijedloga za izlučivanje u kojem se navodi količina od 13 kutija pomoćne financijske dokumentacije, a po naknadnim bilješkama na primopredajnom popisu može se zaključiti koja vrsta gradiva je izlučena. Ne može se tvrditi koji dio tog gradiva se odnosi na ovaj fond jer on tada nije bio prepoznat. Sređivanjem 2010. godine gradivo je dodatno odabrano te bezvrijedno gradivo u količini 0,01 d/m izlučeno (predmet u dosjeu fonda).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; Tehnički nacrt ; fototisak ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u nesređenom stanju. Prilikom izdvajanja gradiva iz fonda Poduzeće za opskrbu poljoprivrede „Agroprimorje“ Rijeka (HR-DARI-998) iz tehničkih razloga nisu mogle sve jedinice biti fizički razdvojene kao npr. dijelovi knjiga tako da je dio gradiva ostao fizički sadržan u tom fondu. Izvorno stanje djelomično se moglo rekonstruirati iz organizacijskog ustrojstva ustanove i administrativnih nadležnosti pojedinih službi uređenih pravilima. Iako je gradivo fragmentarno, vidljivo je da je vođen jedinstven urudžbeni zapisnik, da se spisi protokoliraju po sustavu tekućeg rastućeg urudžbenog broja.
Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (kutije) u koje je smješteno. Zbog tehničkih razloga knjige su smještene u kutijama zajedno s ostalim gradivom. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki, izuzev personalnih dosjea, personalnih rješenja i sličnih dokumenata sređenih abecedno.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija, 2. Normativni akti, 3. Zapisnici sjednica upravnih tijela, 4. Opća dokumentacija, 5. Personalna dokumentacija, 6. Financijsko-komercijalna dokumentacija, 7. Izdvojeni predmetni spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-999/SI - 1 Opći poslovni savez "Zadrugar" Rijeka (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 78: Narodni odbor kotara Rijeka
HR-DARI- 328: Narodni odbor općine Stari Grad
HR-DARI- 998: Poduzeće za opskrbu poljoprivrede "Agroprimorje" Rijeka (U ovom fondu čuvaju se dijelovi fonda koji se nisu mogli tehnički izdvojiti.)
Napomena o dopunskim izvorima: U fondu HR-DARI-998 Poduzeće za opskrbu poljoprivrede „Agroprimorje“ Rijeka, u seriji HR-DARI-998-4 u kutiji 3, čuva se izvornik matične knjige djelatnika ovog fonda (1956-1960).
Bibliografije: Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 180, 189
Identifikator: HR-DARI/AJ 101494
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica