Facebook
Naziv: Kotarski komesarijat u Labinu (fond)
Signatura: HR-DAPA-25
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Povijesni nazivi: Pretura Labin (Labinska pretura) (1961 - 1984) (hrvatski) (U arhivističkim zapisima i evidencijama Historijskog arhiva Pazin iz navedenog razdoblja.)
Carsko-kraljevski okružni kapetanat u Pazinu (1961 - 1986) (hrvatski) (U arhivističkim zapisima i evidencijama Historijskog arhiva Pazin iz navedenog razdoblja.)
Carsko-kraljevski kotarski komesarijat u Labinu (1984 - 2004) (hrvatski) (U arhivističkim zapisima i objavljenim izvorima Državnog arhiva u Pazinu iz navedenog razdoblja.)
Usporedni nazivi: Commissariato Distrettuale di Albona (1814 - 1849) (talijanski)
Bezirks-Kommissariat in Albona (1814 - 1849) (njemački)
Razdoblje: 1814 - 1849
Arhivske jedinica: 9.20 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 116 kut.
Odgovornost: Kotarski komesarijat u Labinu (stvaratelj) (1814 - 1849)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja stvaratelja gradivo se čuvalo u pismohranama pazinskih slijednika sve do prve polovine 1927. godine, kada je Državni arhiv u Trstu, na temelju ovlasti Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Italije proveo pregled i inventarizaciju svog gradiva koje se čuvalo u pismohranama ukinutih potprefektura u Kopru, Pazinu, Poreču i Malom Lošinju, te odabrao gradivo za preuzimanje u Državni arhiv u Trstu, odnosno izlučivanje. Odabrano gradivo je sredinom godine preseljeno u tršćanski arhiv, te evidentirano u Općem inventaru Državnog arhiva u Trstu, koji je 1933. godine objavio njegov ravnatelj Felice Perroni. Državni arhiv u Trstu skrbio je o gradivu do ispunjenja dijela restitucijskog zahtjeva FNR Jugoslavije prema Republici Italiji. U Državni arhiv u Pazinu fond je preuzet iz Historijskog arhiva Rijeka u prosincu 1961.
Osnovna obrada, pri kojoj je gradivo uglavnom ostalo u redu dokumentiranom prilikom preuzimanja u tršćanski arhiv i Perronijevom inventaru, provedena je neposredno nakon preuzimanja (1962-63). Gradivo labinske provenijencije bilo je evidentirano zajedno s gradivom pazinske provenijencije unutar fonda Carsko-kraljevski okružni kapetanat u Pazinu (1813/1865), te dijelom kao kao zasebna serija istog fonda (Labinska pretura / Pretura Labin; 1785-1827). Gradivo kotarskog komesariijata Labin u zaseban je fond izdvojeno 1986. godine, a arhivistička obrada i sumarni inventar završeni su 1989. godine, kada je fond evidentiran kao Carsko-kraljevski kotarski komesarijat Pazin.
Način preuzimanja: Primopredaja gradiva iz restitucijskog zahtjeva izvršena je u Državnom arhivu Slovenije temeljem "Zapisnika o podjeli arhivskog materijala koji je vraćen iz Italije, između NR Slovenije i NR Jugoslavije, sastavljenog u Državnom arhivu NR Slovenije 23.11.1961. godine". Onaj dio gradiva koji je po provenijenciji pripadao NR Hrvatskoj predan je na privremeno čuvanje najvećim dijelom Historijskom arhivu u Rijeci, a manjim Historijskom arhivu u Zadru. Razgraničenje i primopredaja gradiva između Historijskog arhiva Rijeka i Historijskog arhiva Pazin provedeni su po odluci Savjeta za kulturu i nauku NR Hrvatske (naredba br. 4357/1-1961 od 14. 12.1961.) temeljem "Zapisnika o podjeli arhivskog materijala koji je vraćen iz Italije, izvršenoj 16. decembra 1961. između Historijskog arhiva - Rijeka i Historijskog arhiva - Pazin od 16.12.1961. br. 154/1961". Ova akvizicija je u Knjizi primljenog gradiva Historijskog arhiva Pazin evidentirana pod br. 8-11 (str. 3-4).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži velik broj okružnica viših upravnih tijela u vezi problematike koja se odnosi na područje Labina i okolice, izvješća o sigurnosti i političkom stanju za 1839. i 1845. godinu, vojne poslove, spise o naplati poreza, zdravstvenom stanju unutar kojih se nalaze i podaci o sanitetskoj službi u lukama Plomin i Labin, podaci o popravku i gradnji cesta, o cijenama prehrambenih artikala, prodaji vina, urodu poljoprivrednih kultura, podatke o stanju u školstvu i raznim crkvenim poslovima. Vezano uz katastar, fond sadrži dosta podataka o pripremama za izradu katastarskih mapa, odnosno o klasifikaciji zemljišta. Ima i podataka o elementarnim nepogodama, dobrotvornim ustanovama, bratovštinama, stočarstvu, konjogojstvu, šumarstvu, gradnji kuća, ribolovu, pomorstvu, poštanskoj službi, rudarstvu, krijumčarenju soli, raznim blažim prekršajima zakona i dr.
Izlučivanju: U sklopu poslova pregleda i popisivanja gradiva pohranjenog u pismohrani (arhivu) ukinute potprefekture u Pazinu, koje je 1927. proveo Državni arhiv u Trstu, bilo je uključeno i gradivo Kotarskog komesarijata Labin, te se pretpostavlja da je i dio tog gradiva bio obuhvaćen izlučivanjem. Na temelju mišljenja talijanskog arhivskog savjeta, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Italije je 3. srpnja 1927. izdalo odobrenje za izlučivanje i uništenje br. 8773/40258, koje je dostavljeno pokrajinskoj administraciji, te se danas čuva u fondu Prefektura Istre u Puli. U skladu s odobrenjem, gradivo je uništeno. Podaci o ostalim izlučivanjima nisu poznati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Knjige i spisi objedinjeni su zasebnim cjelinama. Unutar cjeline spisa zadržan je izvorni registraturni red, te su spisi objedinjeni dokumentacijskim cjelinama prezidijalnih (1839.1845) i općih (1814/1849) spisa. Unutar svake cjeline dokumenti iz određenog godišta sređeni su kronološkim redom, prema registraturnoj oznaci.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: njemački (pretežno); talijanski
Pisma: njemačka gotica (pretežno); latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-25/SI - 1 Carsko-kraljevski kotarski komesarijat u Labinu (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici se čuvaju u Državnom arhivu u Pazinu.
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 24: Istarsko okružje u Pazinu
HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli (U spisima iz 1927. godine (kategorija III), se pod oznakom III-1-3 čuva predmet (Ukidanje potprefektura-smještaj arhiva / Soppressione Sottoprefetture-destinazione archivi) sa spisima vezanim uz ukidanje potprefektura u Pazinu, Poreču, Lošinju i Kopru, koji sadrži detaljne popise gradiva koje je iz navedenih prefektura otpremljeno u Državni arhiv u Trstu, odnosno izlučeno i uništeno. (kutija 56))
HR-DAPA- 799: Zbirka plakata i drugih tiskovina (U gradivu zbirke čuvaju se tiskovine tijela kotarske, okružne i pokrajinske uprave Primorja iz razdoblja od 1814. do 1918. godine, a koje su u se u prethodnim razdobljima povijesti arhivskog gradiva dijelom čuvale pri stvaratelju i kasnijim skrbnicima njegova gradiva.)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10289
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica