Facebook
Naziv: Općina Buzet (fond)
Signatura: HR-DAPA-63
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Comune di Pinguente (talijanski)
Razdoblje: 1919 - 1945
Arhivske jedinica: 11.50 d/m
Tehničke jedinica: 99 knj. ; 75 kut.
Odgovornost: Općina Buzet (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja stvaratelja gradivo je ostalo u skrbništvu njegovih sljednika. Historijski arhiv u Pazinu gradivo Općine Buzet preuzeo je od Historijskog (danas Državnog) arhiva u Rijeci 1966. godine. U DAPA je gradivo u razdoblju nakon preuzimanja osnovno sređeno te je izrađen sumarni inventar.
Način preuzimanja: Dio gradiva preuzet je od Historijskog arhiva Rijeka na temelju primopredajnog zapisnika 02-151/66 od 14. rujna 1966. (br. akv. 33 u Knjizi akvizija vođenoj do 2004.) zajedno s gradivom drugih fondova istarske provenijencije. Akvizicija preostalog gradiva fonda nije zabilježena u Knjizi akvizicija.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda u najvećoj mjeri sadrži spise vezane za novačenje i vojsku (popisi novaka i osoba koje su zbog dobi otpuštene iz rezervističke službe), financije, osobne podatke i matični ured, dobrotvorne ustanove i dobrotvornost te poljoprivredu, industriju i trgovinu. Nadalje sadrži zapisnike sjednica općinskog odbora i zastupstva, financijske knjige, glavne knjige i dnevnike (Buzeta i mjesta koja pripadaju općini), i urudžbene zapisnike. Unutar fonda također je manjoj mjeri sadržano gradivo: općinske administracije, pravosuđe i bogoštovlje, javne i infrastrukturne radove, spise vezane za zdravstvo i higijenu i za razne predmete. Fragmentarno je sačuvano gradivo koje se odnosi na rad policije, uprave, prosvjetu, vanjske poslove i javnu sigurnost. U fondu su sadržane i isprave (obiteljski listovi).
Izlučivanju: Dokumentacija koja bi potvrdila izlučivanje nije sačuvana. Međutim, pretpostavlja se da je u prvim poslijeratnim godinama cjelovitost dijelom narušena uslijed uvjeta pohrane, te izmještanja gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen prema registraturnom redu, te se sastoji od dvije serije - knjige i spisi. Serijom knjiga obuhvaćena su knjige i registraturna pomagala koja su se vodila središnje te pri pojedinim odjelima. Uz zapisnike sjednica općinskog odbora i zastupstva (1912/1927), od knjiga koje su se vodile središnje u seriji se nalaze urudžbeni zapisnici (1919/1943), odluke općinskog odbora o plaćanju u računske fondove i za nepredviđene slučajeve (1926/1936) i kazala načelnikovih odluka (1927-1941). Među knjigama pojedinih odjela u seriji se nalaze: registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici s pripadajućim kazalima, glavne knjige i dnevnici 1906/1945) spisa koji su se evidentirali pri pojedinim odjelima (matični ured, dobrotvornost i financije) te ostale evidencije koje su se vodile pri pojedinim ustrojbenim jedinicama. Spisi su sređeni prema registraturnom redu ustrojenom prema klasifikacijskim oznakama od 1919. do 1948. godine. Tako formirane cjeline spisa obuhvaćaju područja: općinske administracije, dobrotvornih ustanova, gradske i seoske policije, zdravstva i higijene, financija, uprave, pravosuđa i bogoštovlja, novačenja i vojske, prosvjete, javnih radova, poljoprivrede, industrije i trgovine, matičnog ureda, popise pučanstva i statistike, vanjske poslove, raznih predmeta i javne sigurnosti. Zasebnu skupinu unutar fonda čine obiteljski listovi općine Buzet (1931-1942).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN BR. 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN br. 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Objavljivanje i umnažanje dostupnog gradiva dopušteno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: U gradivu su mjestimično prisutna mehanička i kemijska oštećenja (žutilo, izgužvanost, iskrzanost rubova, oštećenja nastala uslijed korordiranja spajalica), nastala uslijed dugotrajnog čuvanja u svežnjevima, te izloženosti prašini. Međutim, ta oštećenja ne utječu na čitljivost zapisa.
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli
HR-DAPA- 57: Kvestura Istre u Puli
HR-DAPA- 83: Narodni odbor kotara Buzet
HR-DAPA- 869: Kotarski narodnooslobodilački odbor Buzet
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10327
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica