Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Volosko-Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-29
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Glavarstvo općine Volosko-Opatija (2006 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općinsko poglavarstvo Opatija (1980 - 1984) (hrvatski)
Općina Opatija (1984 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GoVO (hrvatski)
Usporedni nazivi: Podestaria Comunale di Volosca (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 30 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1850 - 1918 (Fond sadrži i nešto gradiva raznih stvaratelja iz razdoblja 1784-1849. Fondovima svojih izvornih stvaratelja to gradivo nije pripojeno iz funkcionalnih raloga.)
Arhivske jedinica: 24.80 d/m
Tehničke jedinica: 126 knj. ; 197 kut.
Odgovornost: Glavarstvo općine Volosko-Opatija (stvaratelj)
Priskić, obitelj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani SO Opatija zajedno s arhivalijama niza stvaratelja s područja Lovrana, Matulja, Voloskog-Opatije i Veprinca. Nakon preuzimanja 1970. u DARI gradivo je provizorno popisano. Taj popis, u obliku u kojem je do danas sačuvan, nema naslova ni ikakvih sadržajnih metapodataka ali je razvidno da obuhvaća isključivo gradivo Voloskog-Opatije. Potom je u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. svo gradivo preuzeto 1970. prikazano kao jedan fond pod nazivom Općinsko poglavarstvo Opatija.
Godine 1981. izrađen je sumarni inventar za gradivo općinske uprave Voloskog-Opatije u razdoblju 1827-1945, a od ostalog gradiva preuzetog 1970. oblikovani su sljedeći fondovi: Glavarstvo općine Veprinac (fondovi 39, 608, 634 i 635), Općina Matulji (fond 28), Općina Lovran (fondovi 27 i 471), Općinsko redarstvo Opatija (fondovi 54 i 636), Opskrbne službe u Voloskom i Opatiji (fondovi 306 i 521), Registarski ured Opatija (fond 307), Pomirbeni sud općine Opatija (fond 340), Mjesno školsko vijeće Volosko-Opatija (fond 43), Građanska bolnica Opatija (fondovi 175 i 663), Lječilišno povjerenstvo Opatija (fond 174), Udruženje za izgradnju vodovoda Volosko-Opatija-Matulji-Lovran (fond 359), Dobrotvorno društvo Opatija (fond 248), Narodna zajednica za Istru (fond 379), Društvena glazba Volosko-Opatija (fond 377), Općinski skrbnički odbor Nacionalne ustanove za zaštitu majke i djeteta Opatija (fond 358) i obitelj Dell Mestri (fond 383).
U vodiču Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska iz 1984. fond je naveden pod nazivom Općina Opatija. Naposlijetku, gradivo opatijske općinske uprave je u sklopu priprema za izradu Vodiča kroz fondove i zbirke RH objavljenog 2006. podijeljeno na dva fonda, na jedan koji sadrži gradivo općinske uprave Volosko-Opatije do 1918. (fond 29) i drugi koji sadrži gradivo općinske uprave Opatije u razdoblju 1918-1945 (fond 472). Tom prilikom je prvi dobio naziv koji odgovara poslijednjem povijesnom nazivu stvaratelja.
Način preuzimanja: Najveći dio fonda je preuzet 1970. od SO Opatija, a 1996. i 1999. preuzeto je ukupno oko 3 d/m projektne dokumentacije od Primorsko-goranske županije, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pododsjek Opatija. (HAR: 552/1970, broj akvizicije 76; DAR: Klasa 036-05/96-131/04 i 036-05/99-02/01). Godine 2014. otkupljena je od Boruta Kopanija Knjiga zapisnika Općinskog kupališta Črnikovica 1908. - 1929. (DARI, Klasa: 036-05/14-05/02)
Sadržaj jedinice: Fond od registraturnih pomagala sadrži: 1 urudžbeni zapisnik prezidijalnih spisa 1901-1911, urudžbene zapisnike općih spisa, 1 urudžbeni zapisnik Građevinsko-tehničkog odjela 1906-1907, kazala općih spisa, 1 kazalo građevinskih predmeta 1906-1907, kazala zapisnika sjednica Općinskog odbora, 1 urudžbeni zapisnik Vojnog ureda iz 1909, kazala opće vojne obveze, 1 kazalo domobranstva 1908-1916 te 1 urudžbeni zapisnik Općinske blagajne 1912-1913. Najveći dio fonda odnosi se na povjerljive i opće spise. Njihov sadržaj bilježi totalitet društvene stvarnosti Voloskog-Opatije, kotarskog središta istočne obale Istre, u svom razvoju do najvećeg lječilišnog i turističkog mjesta cijele Austro-ugarske monarhije. Fond nadalje sadrži zapisnike Općinskog zastupstva i Općinskog odbora, pravilnike općinskih služba i ustanova, dosjee općinskih poduzeća, društava i zaklada; izborne spise, vojne spise, redarstvene spise, spise u svezi izgradnje i održavanja općinske javne kanalizacije, Građevinski arhiv s dosjeima za pojedine objeke te uobičajenu komunalnu financijku dokumentaciju.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise. Knjige su razvrstane na dvije osnovne serije, Pomoćne knjige s podserijama Urudžbeni zapisnici i Kazala urudžbenih zapisnika te Uredovne knjige s podserijama Zapisnici općinskih vijeća i odbora, Odluke općinskih poglavara, Urbanizam i građevinarstvo, Zdravstvo, Komunalne službe, Vojni poslovi, Financije i Ostale knjige. Spisi su razvrstani na serije Povjerljivi spisi, Opći spisi i Izdvojeni predmeti s podserijama Zapisnici sjednica općinskih oblasti, Izborni spisi, Pravilnici raznih općinskih oblasti, služba i ustanova; Građevinski arhiv, Financije, Vojni poslovi, Redarstveni poslovi, Općinska poduzeća, društva i zaklade te Razni spisi i specimina. Neke od podserija podijeljene su još na veći ili manji broj podpodserija. Serije su oblikovane u jedinstvenim nizovima za predmetni fond i za fond Općina Opatija 1918-1945. (fond 472).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-29/P - 1 Stari inventar (popis)
DARI-29/SI - 1 Općinsko poglavarstvo Opatija (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11696
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica