Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Veprinac (fond)
Signatura: HR-DARI-39
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Općina Veprinac (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GoV (hrvatski)
Usporedni nazivi: Comune di Veprinaz (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 58 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1829 - 1918
Arhivske jedinica: 4.30 d/m
Tehničke jedinica: 30 knj. ; 32 kut.
Odgovornost: Općina Veprinac (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja općine Veprinac 1931. godine, njezino registraturno gradivo je preuzela Općina Opatija. Kasnije su imatelji gradiva bili povijesni sljednici Općine Opatija, a 1970. kada je ono predano Historijskom arhivu Rijeka, imatelj je bila Skupština općine Opatija. Gradivo je preuzeto zajedno s arhivalijama drugih stvaratelja s područja Lovrana, Matulja, Voloskog-Opatije i Veprinca. Nakon preuzimanja 1970. u DAR gradivo je provizorno popisano. Taj nedatirani popis, nazvan "Općina Veprinac", sadrži gradivo više stvaratelja s područja biše općine Veprinac. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. to veprinačko gradivo prikazano je u sklopu fonda Općinsko poglavarstvo Opatija (serije Općina Veprinac do 1931. i Mjesno školsko vijeće Veprinac do 1923. godine). Godine 1981. veprinačko gradivo je zasebno arhivistički sređeno pod nazivom Glavarstvo općine Veprinac i za njega je izrađen sumarni inventar. U vodiču Arhivski fondovi i zbirke u SR Hrvatskoj iz 1984. fond je dobio sadašnju oznaku. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006., od jedinstvenog fonda Glavarstvo općine Veprinac formirana su četiri zasebna. Predmetni fond s veprinačkim općinskim gradivom do 1918. zadržao je oznaku DARI - 39, dok su ostali fondovi Općina Veprinac 1918-1931 (DARI - 608), Mjesno školsko vijeće Veprinac 1895-1921 (DARI - 634) i Dobrotvorno društvo Veprinca 1925-1930 (DARI - 635).
Način preuzimanja: Veći dio fonda je preuzet 1970. od Skupštine općine Opatija. Godine 1996. i 1999. preuzeto je oko 0,6 d/m projektne dokumentacije od Primorsko-goranske županije, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pododsjek Opatija. (HAR: 552/1970, akvizicija 76; DAR: Klasa 036-05/96-131/04 i 036-05/99-02/01, akvizicije 264 i 271).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su samo neki urudžbeni zapisnici općih spisa i jedan urudžbeni zapisnik Građevinskog ureda u Veprincu 1895-1898. Od ostalih knjiga fond sadrži nekoliko proračunskih evidencija, jednu knjigu završnih računa, nekoliko glavnih blagajničkih dnevnika, dnevnik naplata pougljivanja šume "Montagna" iz 1861. te knjigu općinskih poreznih dužnika 1904-1918. Među spisima najviše je tzv. općih spisa, u kojima se odražava raznolika društvena stvaranost ove siromašne istarske gorsko - primorske općine, čiji je jači razvitak potaknut tek razvojem turizma od 80.-ih godina 19. stoljeća. Među inim temama sadržanim u općim spisima najviše je spisa o općinskim službenicima, komunalnim i turističkim projektima, redarstvenim prilikama - prekršajima i ćudoređu, zdravstvenim i sanitarnim prilikama, školstvu, poljodjelstvu i šumarstvu, trgovini, zadrugarstvu i bankarstvu, vjerskim i crkvenim pitanjima, lokalnim i državnim proslavama, međunacionalnim odnosima i drugome. Među općim spisima se također nalaze brojna demografska, upravna i gospodarska izvješća i statistike te okružnice viših vlasti. Fond nadalje sadrži zapisnike sjednica općinskog zastupstva, zapisnike sjednica općinskog odbora, tehničke projekte i popratne spise tzv. Građevinskog arhiva te dva izdvojena predmeta, spor između Gospoštije Kastav i Općine Veprinac zbog šume "Montagna" 1829-1849 i regulacija međa između pojedinih vlasnika zemljišta i Društva Južnih željeznica 1893.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na serije Knjige i Spisi. Serija Knjige je nadalje razvrstana na podserije Pomoćne knjige i Financijske knjige, a serija Spisi na podserije Opći spisi, Zapisnici sjednica, Izdvojeni predmeti i Građevinski predmeti. Struktura fonda i obavijesno pomagalo zajednički su za fondove DARI - 39, 608, 634 i 635.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Napomena o jezicima i pismima: Preteže latinica
Obavijesna pomagala: DARI-39/P - 1 Općina Veprinac (popis)
DARI-39/SI - 1 Glavarstvo općine Veprinac (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11708
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica