Facebook
Naziv: Školsko vijeće Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-42
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ŠvR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Consiglio scolastico Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 17 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1871 - 1925 (Za period talijanske uprave nije formiran zaseban fond, jer se radi o instituciji koja je ukinuta tijekom uvedbe talijanskog školskog sustava u Rijeci nakon Prvog svjetskog rata.)
Arhivske jedinica: 7.26 d/m
Tehničke jedinica: 63 kut. ; 62 knj.
Odgovornost: Školsko vijeće Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se prvi put spominje u publiciranom inventaru Arhiva grada Rijeke iz 1957. kao gradivo jednog od odjela Gradskog magistrata (Magistrato civico Fiume. Consiglio Scolastico). Ta cjelina je sadržavala samo 5 svežnjeva s gradivom od 1879. do 1888. U to vrijeme je gradivo Magistrata bilo, u pravilu, popisano samo do 1873. godine. U vodiču kroz fondove DAR-a iz 1966. gradivo Školskog vijeća Rijeka prikazano je kao podserija serije Spisi u fondu Općina Rijeka (Magistrato civico di Fiume) 1427-1945. Prema spomenutom vodiču podserija Školsko vijeće Rijeka sadrži 26 svežnjeva u razdoblju od 1879. do 1923. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. gradivo Školskog vijeća je prvi puta prikazano kao samostalan fond s oznakom DS - 17. Fond je prema tom izvoru sadržavao 4 d/m rasutog i nepopisanog gradiva iz razdoblja 1871-1925. S istim parametrima fond je prikazan i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. Tijekom revizije fondova i zbirki DAR-a početkom 1990.-ih pronađeno je još 0,4 d/m gradiva Školskog vijeća Rijeka, što je zabilježeno u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. Fond je potom arhivistički sređen te je 2009. za njega izrađen sumarni inventar. Tijekom sređivanja pronađeno je u DAR-u još oko 2,5 d/m rasutog gradiva ovog fonda.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1950. od Gradskog narodnog odbora Rijeka.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su samo urudžbeni zapisnici općih spisa. Fond nadalje sadrži zapisnike sjednice Školskog vijeća, opće spise te nekoliko izdvojenih predmeta. Gradivo dokumentira organizaciju i svakodnevni rad riječkih gradskih pučkih i građanskih škola u općinskoj nadležnosti te prigradskih škola Plase, Kozala i Drenova. U manjoj mjeri se bavi i nekim srednjim školama i drugim oblicima obrazovanja. Sadržaj općih spisa razvidan je iz odrednica njihove klasifikacije, koja se tijekom vremena nadopunjavala i mijenjala. Teme iz tih klasifikacija su normativni akti, godišnja izvješća, upisi, satnica, ocjenjivanje, uspješnost i disciplina učenika, izostanci, isključivanje učenika iz škole, privatne škole, organizacija Školskog vijeća, radno vrijeme, ispiti, praznici, nastavni programi, nastavni jezici, školska higijena i tjelesni odgoj, školovanje gluhonijemih, tečajevi za opismenjavanje, tečajevi stenografije, školske knjižnice, školske svečanosti, opetovnice, izvanredno školovanje radnika riječke Tvornice duhana, imenovanje i potvrđivanje nastavnika, tabelarni iskazi kvalifikacija nastavnika, stručno usavršavanje nastavnika, sjedinice nastavničkog vijeća pojedinih općinskih škola, poljodjelska znanja i vještine, plaće nastavnika općinskih škola, personalije nastavnika, školske zgrade, učionice i namještaj, učila, potpore i novčani dodatci za nastavnike i pomoćno osoblje, pedagoški skupovi i savjetovanja, računi, inventari, unapređivanje nastavnika, vjerske ustanove i vjerska nastava, pomoćni nastavnici i nastavni asistenti, otpuštanje i umirovljenje nastavnika i pomoćnog osoblja, potpore i stipendije za učenike, disciplinski postupci protiv nastavnika, poslužitelji i podvornici, školske opomene i globe, Pomorska akademija u Rijeci, škola na trgu Ürmeny, zaklada Gisella. Među općim spisima nalazi se i Statut javnih škola grada Rijeke iz 1876. te njegove novelacije. Izdvojeni predmeti sadrže statističke podatke o riječkim školama, popis javnih škola grada Rijeke, ugovore o kupoprodaji zemljišta u svrhu gradnje škola ili o najmu prostorija za škole, spise o osnivanju i radu dječjeg vrtića "Clotilde" 1884., fragmente personalija nastavnika.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano na četiri serije: 1. Zapisnici sjednica Školskog vijeća; 2. Urudžbeni zapisnici općih spisa; 3. Opći spisi; 4. Miscellanea. Unutar serija gradivo je sređeno kronološki po godinama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-42/SI - 1 Školsko vijeće Rijeka (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 22: Gradsko poglavarstvo Rijeka
HR-DARI- 44: Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine
HR-DARI- 135: Ženska općinska osnovna i građanska škola u Rijeci
HR-DARI- 138: Gradska viša realna škola u Rijeci
HR-DARI- 143: Pomorska akademija u Rijeci
HR-DARI- 154: Ženska osnovna škola časnih sestara benediktinki (vanjska)
HR-DARI- 155: Pučka škola u Plasama (Rijeka)
HR-DARI- 156: Ženska gradska pučka škola u Mlaki (Rijeka)
HR-DARI- 166: Blagdansko - nedjeljna škola časnih sestara benediktinki u Rijeci
HR-DARI- 167: Dopunska građanska škola u Rijeci
HR-DARI- 171: Unutrašnji zavod časnih sestara benediktinki. Rijeka
HR-DARI- 496: Muška gradska pučka škola u Plasama
HR-DARI- 497: Mješovita gradska osnovna škola u Plasama (Rijeka)
HR-DARI- 498: Ženska gradska osnovna škola u ulici Gelsi
HR-DARI- 499: Muška gradska osnovna škola u ulici Trieste
HR-DARI- 566: Ženska gradska osnovna škola u ulici 'Clotilde' u Rijeci
HR-DARI- 567: Ženska gradska četverogodišnja osnovna škola u Rijeci
HR-DARI- 568: Ženska osnovna škola 'Regina Elena' - Rijeka
HR-DARI- 569: Ženska osnovna škola 'Adelaide Cairoli' - Rijeka
HR-DARI- 571: Muška gradska osnovna škola na trgu 'San Vito' - Rijeka
HR-DARI- 572: Gradska večernjo - nedjeljna škola u Rijeci
HR-DARI- 573: Muška gradska osnovna škola u ulici 'Ciotta' - Rijeka
HR-DARI- 574: Muška osnovna škola 'Edmondo de Amicis' - Rijeka
HR-DARI- 575: Muška šestogodišnja osnovna škola na trgu 'Eneo' - Rijeka
HR-DARI- 577: Muška osnovna škola 'Niccolo Tommaseo' - Rijeka
HR-DARI- 641: Opća gradska škola za industrijske šegrte u Rijeci
HR-DARI- 643: Muška općinska građanska škola u Rijeci
HR-DARI- 850: Nadzorništvo za pučke škole Županije riječke u Rijeci
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 225
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 527
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 154
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 39, 911
Identifikator: HR-DARI/AJ 11712
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica