Facebook
Naziv: Općinsko redarstvo Volosko - Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-54
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OrVO (hrvatski)
Usporedni nazivi: Corpo vigili urbani Abbazia (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 61 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1901 - 1942
Arhivske jedinica: 0.66 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Redarstvo općine Volosko-Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani SO Opatija zajedno s arhivalijama niza drugih stvaratelja s područja Lovrana, Matulja, Voloskog-Opatije i Veprinca. Nakon preuzimanja tog gradiva 1970. u DARI gradivo je svo zajedno provizorno popisano. Na popisu, koji nema naslova ni ikakvih sadržajnih metapodataka, gradivo predmetnog fonda navedeno je pod nazivom "Policija god. 1910 - 1941 13 kut". U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. gradivo opatijske policije se ne spominje, a fond je prvi put evidentiran 1981. kada je arhivistički sređen i opisan u sumarnom inventaru. Nakon sređivanja je postalo razvidno da je gradiva upola manje nego što je bilo zabilježeno u spomenutom popisu. Nadalje se fond, s istim osnovnim parametrima kao u sumarnom inventaru, spominje u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. Tijekom priprema Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, koji je objavljen 2006., iz fonda je izdvojen jedan svežanj gradiva Karabinjerskog voda Opatija te od njega oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-636.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Opatija (HAR: 552/1970., akvizicija br. 76).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo kazalo povjerljivih spisa iz 1934. Nadalje sadrži knjigu dnevno pozorničko - stražarske službe iz 1920, opće spise i izdvojene predmete. Među općim spisima najviše je prijava, zapisnika i izvješća o narušavanju javnog reda i mira i uhićenjima, izvješća o potragama za kradljivcima i ukradenim stvarima, redarstvene i lječilišne normalije i okružnice, normalije i drugi spisi u svezi nabave i držanja oružja, spisi u svezi cestovnog prometa, cjenici dostavljeni Redarstvu radi nadzora trgovina, tržne i trgovinske dozvole i spisi o pristojbama, spisi o nadzoru nad uličnim prodavačima, personalije redarstvenika, prepiska u svezi odora i druge redarstvene opreme te spisi u svezi izricanja redarstvenih kazni. Među općim spisima se također nalazi Statut društva "Casino des Etrangers" iz 1911, spisi o skitnicama i sumnjivim osobama, bludnicama, psima lutalicama, krivolovu, šumskim štetama, držanju koza, zaštiti životinja i profilaksi protiv bjesnoće. Redarstveni pravilnici i drugi propisi sadržani su posebno još i u izdvojenim predmetima.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na serije knjige, opći spisi i izdvojeni predmeti. Serija knjige se sastoji od samo dva člana poredana po značaju, a druge dvije serije su sređene kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno javnosti nakon sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe.
Godina isteka o.p.: 2012
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-54/SI - 1 Općinsko redarstvo Volosko-Opatija (sumarni inventar)
Opća napomena: Iz perioda austrijske uprave sačuvano je manje od jedne knjige i jedne kutije gradiva te stoga za to razdoblje nije oblikovan poseban fond.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11724
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica