Facebook
Naziv: Općinsko računovodstvo Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-61
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OrR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Ragioneria Comunale Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 56 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1870 - 1945
Arhivske jedinica: 10.70 d/m
Tehničke jedinica: 5 svež ; 212 knj. ; 2 kut. ; 54 reg.
Odgovornost: Općinsko računovodstvo Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nisu pronađeni izravni i jasni pisani izvori o načinu i vremenu stizanja predmetnog gradiva u DARI. Ono je preuzeto ili 1950. zajedno s ostalim registraturnim materijalom Gradskog poglavarstva Rijeka i Općine Rijeka (fondovi HR-DARI-22 i 541) ili 1951. godine. Na potonje upućuje zabilježba u izvješću o radu DARI za razdoblje 1951-1955, u kojem za godinu 1951. piše da je "... Arhiv preuzeo arhivalije financija Rijeke". Nije jasno da li je riječ o predmetnom fondu ili o fondu Financijska intendantura u Rijeci (HR-DARI-62). Trideset računskih knjiga ovog fonda navedeno je u zajedničkom inventaru za fond HR-DARI-22 i neke druge fondove iz 1964. pod nazivom "blagajničke knjige". Fond je oblikovan tijekom priprema podataka za Vodič Historijskog arhiva Rijeka, koji je oblavljen 1980. Fond u Vodiču obuhvaća samo 2 d/m nesređena gradiva iz razdoblja 1924.-1945. i nosi internu oznaku JU - 56. S istim parametrima fond je prikazan i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984., dok je u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. realnije iskazana količina gradiva (4,9 d/m) ali opet samo u vremenskom rasponu 1924-1945. Do sadašnjih podataka o fondu došlo se nakon revizije u svibnju 2012.
Način preuzimanja: Nema podataka.
Sadržaj jedinice: Fond najviše sadrži dopisivanje u svezi financijskog poslovanja općinskih tijela, ustanova i poduzeća u 1930. i 1940. godinama 20. stoljeća. Također sadrži veću količinu platnih naloga s pripadajućim evidencijama. Nadalje, fond sadrži zapisnike sjednica Općinskog povjerenstva za financije, jedan prijedlog pravilnika za rad Općinske blagajne i računovodstva, proračune i završne račune Općine te njezinih ustanova i poduzeća, knjige javnih depozita, preglede stanja i kretanja općinske imovine, knjige "prima nota", kontne knjige, kopije odluka gradonačelnika o isplatama iz općinske blagajne i slično. Od specifičnih sadržaja je najobimnije gradivo općinskog javnog zajma ("Prestito Citta di Fiume") u iznosu od 20.000.000 kruna iz 1910. godine. Među tom dokumentacijom je pravilnik o upravljanju općinskim zajmom, njegove glavne računske knjige, knjige kapitala te očevidnici i obrasci obveznica. Vrijedni specifični sadržaji su nadalje spisi školske zaklade "Gisella" dostavljeni Općinskom računovodstvu, glavne računske knjige dobrotvorne zaklade "Cambieri", jedna računska knjiga uprave crkve Sv. Vida i Modesta iz 1918. godine, jedan očevidnik općinskih izdataka za hotelsko ukonačivanje vojnih i civilnih osoba iz 1919. godine, jedna knjiga uprave imovine stomatologa dr. Mate Gjivovića te računi i drugi blagajnički dokumenti u svezi općinskih izdataka za njemačku vojsku 1945.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Fond je u cijelosti nesređen ali su spisi u pojedinim registratorima sređeni po godinama i brojevima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Opća napomena: Zbog specifičnosti gradiva fond nije podijeljen na dva dijela prema važećoj povijesnoj klasifikaciji fondova u RH.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11731
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica