Facebook
Naziv: Papinski konzulat za Rijeku i Bakar (fond)
Signatura: HR-DARI-64
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Papinski konzulat za Rijeku i Bakar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Consolato Pontificio in Fiume (1933 - 1953) (talijanski)
Konzulat Papinske države u Rijeci (1953 - 1964) (hrvatski)
Papisnki konzulat u Rijeci (1964 - 2012) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: PkRB (hrvatski)
Usporedni nazivi: Consolato Pontificio di Fiume e Buccari (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: R - 1 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 33 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1826 - 1865 (nema gradiva za razdoblje 1827. - 1832.)
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Papinski konzulat za Rijeku i Bakar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje u najstarijem tiskanom popisu fondova DARI iz 1933. Nije pronađen dokument o preuzimanja gradiva u DARI, međutim, iz jedne zabilješke pronađene u gradivu, čini se da je ono bilo pohranjeno u riječkom općinskom arhivu odnosno općinskoj pismohrani te kasnije izdvojeno. Prema tome je gradivo u DARI preuzeto 1928. godine (vidi zapis za fond HR-DARI-32). Naziv fonda se mijenjao tijekom vremena, ali je s gotovo jednakim sadržajnim, vremenskim i količinskim pokazateljima opisan u svim najvažnijim obavijesnim pomagalima od spomenutog popisa iz 1933. do Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske iz 2006. godine. Zajednički popis gradiva za predmetni fond te za fondove Konzulat Kraljevine Italije u Rijeci 1867-1915 (HR-DARI-65) i Kraljevska legacija Italije u Rijeci 1921-1924 (HR-DARI-68) nastao je 1964. godine. Tijekom revizije fonda u svibnju 2012. utvrđeni su njegovi stvarni vremenski i količinski pokazatelji te dodijeljen adekvatniji naziv. Tom prilikom je također utvrđeno da je pravi stvaratelj većeg dijela spisa ovog fonda u stvari Papinski generalni konzulat za Dalmaciju i Albaniju u Zadru. Potonje je gradivo sada izdvojeno i od njega oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-1123.
Način preuzimanja: Gradivo je najvjerojatnije preuzeto 1928. zajedno s pismohranom Općine Rijeka.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži jedan urudžbeni zapisnik (protocollo di gestione), jednu kopijalnu knjigu opće korespondencije (registro di correspondenza generale) i jedan svežanj raznih spisa. Spisi su uglavnom okružnice u svezi pomorskih i konzularnih propisa Papinske države, nekoliko spisa o incidentima u koje su bili upleteni mornari s brodova Papinske države te jedna tiskana statistika Telegrafskog poduzeća Papinske države iz 1865. Gradivo se odnosi na Rijeku i Bakar.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradivo je razvrstano samo na serije Knjige i Spisi, a unutar serija kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Inventar mikrofilmova DARI, redni brojevi upisa 680-682.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, mjestimično je mehanički oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-64/P - 1 Konzulati u Rijeci (popis)
DARI-64/V - 2 Papinski konzulat u Rijeci (vodič)
Opća napomena: Fond se proteže, zbog specifične djelatnosti i statusa stvaratelja, kroz više povijesnih razdoblja.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11734
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica