Facebook
Naziv: Seoski narodnooslobodilački odbor Vrata (fond)
Signatura: HR-DARI-75
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: SNOOV (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Seoski narodnooslobodilački odbor Vrata (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1945. godine. Preuzeto je u DARI 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela preuzetog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959 s internom oznakom JU - 22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Taj zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Među njima je bio i predmetni fond, koji je dobio oznaku 75, ali pod nazivom Mjesni narodnooslobodilački odbor Vrata. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki u RH, koji je objavljen 2006., fond je dobio aktualni naziv, koji se koristi u najvećem dijelu sačuvanih dokumenta.
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija 120).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvan je samo urudžbeni zapisnik za 1944. U istoj knjizi je vođen i očevidnik nevažećih legitimacija. Osim te knjige postoji još i jedan skladišnik te jedna financijska knjiga, koja je istovremeno služila kao blagajnički dnevnik, knjiga blagajne, glavna knjiga i skladišnik. Spisi se pretežno sastoje od normalija viših tijela, poglavito Kotarskog NOO Fužine i Okružnog NOO za Gorski kotar. Fond nadalje sadrži dosta personalnih spisa (svjedodžbe o imovinskim prilikama i ponašanju, popis palih boraca JA te umrlih i poginulih civilnih lica, popis lica upućenih na prisilni rad, iskaz osobnih podataka o članovima narodnog odbora, iskazi boraca, invalida, umobolnih, bivših željezničara i drugih) te iskaza o gospodarstvu i gospodarskim aktivnostima (popisi mlinova, obrtničkih i trgovačkih radnji, motornih vozila, pansiona, poljodjelstva i sl.). Sačuvano je i nekoliko zapisnika sastanaka narodnog odbora te zapisnika usmenih podnesaka seljana, nekoliko izvješća o prosvjetnom radu, iskazi o dodijeljenoj novčanoj pomoći te statistički podaci o pučanstvu.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen unutar strukture zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru. Knjige su popisane kao sastavni dio podfonda Kotarski narodni odbor Fužine (sada HR-DARI-69), a spisi kao poseban podfond s nazivom Mjesni narodnooslobodilački odbor Vrata. Spisi su sređeni u dvije serije: 1. Opći spisi i 2. Izdvojeni predmeti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, osim manjih mehaničkih oštećenja.
Opća napomena: Gradivo fonda čine knjige 203 - 205 i spisi dijela kutije 100 bivšeg zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11743
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica