Facebook
Naziv: Kotarski narodni odbor Čabar (fond)
Signatura: HR-DARI-80
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KNOČ (hrvatski)
KNO Čabar (1945 - 1947) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1947
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 12 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Kotarski narodni odbor Čabar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1947. godine. Preuzeto je u HAR 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela tog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959, s internom oznakom JU-22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 84 i 88. Predmetni fond 80 razdijeljen je 2005. godine tijekom pripreme publikacije Pregled arhivskih fondova i zbirki u RH, sukladno klasifikaciji fondova u RH, na fondove Kotarski narodnooslobodilački odbor Čabar 1944-1945 (HR-DARI-582) i Kotarski narodni odbor Čabar 1945-1947 (HR-DARI-80).
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120).
Sadržaj jedinice: Glavni urudžbeni zapisnici, glavne knjige prihoda i rashoda, po jedna knjiga depozita, kontrolnik kredita, likvidaciona knjiga i knjiga otpreme novačnih pošiljaka. Popis osoba s područja kotara Čabar koje su umrle u internaciji, iskazi novčane pomoći invalidima, obiteljima palih boraca, umirovljenicima i žrtvama fašističkog terora. Sačuvani su i blagajnički i drugi financijski spisi u svezi obnove u ratu uništenih ili oštećenih objekata i drugim investicijama, okružnice u vezi financijskog poslovanja, proračunski i porezni spisi te platni iskazi za službenike NOK Čabar.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondom Kotarski narodnooslobodilački odbor Čabar, kao jedna serija unutar zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe je sređeno po važnosti sadržaja odnosno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, samo je djelomično mehanički oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru" na predmetni fond se odnose knjige 180-184, 187-191 i 194-196 te dijelovi kutija 94 i 95.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11748
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica