Facebook
Naziv: Kotarski narodni odbor Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-319
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KNOO (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU-69 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1948
Arhivske jedinica: 3.09 d/m
Tehničke jedinica: 22 knj. (13 u kutijama, 9 izvan kutija); 28 kut.
Odgovornost: Kotarski narodni odbor Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u više navrata. Dio fonda koji se odnosi na Odsjek za narodnu imovinu KNO-a Opatija i Likvidacionu komisiju Oblasnog NO-a za Istru preuzet je prigodom prvog velikog preuzimanja dokumentacije iz Općine Opatija 1970. godine. Po raspuštanju Oblasnog NO-a za Istru u listopadu 1947. godine, Likvidaciona komisija Oblasnog NO-a za Istru je u svrhu likvidacije knjigovodstva Odsjeka narodne imovine pri Financijskom odjelu Oblasnog NO-a za Istru predala arhiv odnosno dijelove arhiva tog odsjeka, KNO-ima pod čiju nadležnost je imovina pripadala. Uz fascikle pojedinih imovina KNO-i su, pa tako i KNO Opatija, preuzeli popis postojećih dugovanja za preuzete pokretnine iz pojedine imovine te trebali vršiti naplatu tih dugovanja preko svojih financijskih odsjeka. Pritom je KNO Opatija preuzeo sve knjigovodstvene knjige bivšeg Odsjeka narodne imovine Oblasnog NO-a pa su ostali KNO-i trebali eventualne reklamacije dužnika i slično iz tog razloga uputiti KNO-u Opatija. Po ukidanju KNO-a Opatija 1948. godine GNO odnosno Narodni odbor grada Opatija preuzima cjelokupnu dokumentaciju koju kasnije pohranjuju i njegovi sljednici. Pretežni dio gradiva fonda preuzet je od Skupštine Općine Rijeka 6.XII.1993. godine zajedno s dokumentacijom KNO-a Sušak, NO-a kotara Rijeka i još nekih stvaratelja. Prije tog preuzimanja arhivist Boris Zakošek je fond u tadašnjoj količini od 0,70 d/m sredio 1991. godine, s tim da je u njegovom sastavu bilo i gradivo njegovog prednika Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Opatija, odnosno Opatija-Lovran (1944.-1945.), a koje je kasnije izdvojeno i od njega formiran poseban fond Kotarski narodnooslobodilački odbor Opatija (HR-DARI-522). Tad je izrađen i privremeni inventar fonda. Fond je u cijelosti sređen 2013. godine. Ukupna količina fonda prije konačnog sređivanja iznosila je, uz sređeni dio, u izvornim tehničkim jedinicama (knjige i svežnjevi) 2,30 d/m, a nakon 3,09 d/m. Izrađen je sumarni inventar fonda.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzimano po službenoj dužnosti. Dio fonda preuzet 1970. godine od Općine Opatija (Historijski arhiv Rijeka, br. 552/1970) upisan je 1971. godine u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci pod br. 76. Gradivo preuzeto od Općine Rijeka, Službe za kadrovske i opće poslove, 6.XII.1993. godine (Državni arhiv u Rijeci, Klasa: 036-03/93-46/142, Ur.br. 2170-53-04-93-3) uvedeno je u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci pod br. 298/1993.
Sadržaj jedinice: Najveći dio gradiva čini opća dokumentacija. Sačuvana je necjelovita povjerljiva dokumentacija (cjelovita za 1947. i 1948. godinu), krajnje fragmentarna dokumentacija Financijskog odjela, Odjela starateljstva i, u nešto većoj mjeri sačuvana, odjela nadležnog za upravljanje narodnom imovinom. Gradivo Oblasnog NO-a za Istru vezano za upravljanje imovinom preuzeto po ukidanju Oblasnog NO-a za Istru značajan je dio fonda. U redovitim mjesečnim izvješćima po raznim odjelima koji su se dostavljali višim vlastima kao i u primljenim izvješćima podređenih područnih NO-a sadržano je dosta izvornih podataka. Sadržajni profil fonda proizlazi iz nadležnosti stvaratelja. Teme zastupljene u gradivu vezane su za socijalni i gospodarski život Opatije, Lovrana te mjesta i sela u njihovoj okolici neposredno po završetku rata. Poseban državnopravni status Istre i položaj stvaratelja u periodizaciji fondova čini ovaj fond uz fondove Gradski narodni odbor Rijeka i Gradski narodni odbor Opatija posebnim u Državnom arhivu u Rijeci. Uz tu činjenicu se vežu specifične teme poput kretanja stanovništva, šverc, odnosi s Vojnom upravom JA koja je imala sjedište u Opatiji, prisutnost vojnih postrojbi u hotelima, paralelizam vojne i civilne vlasti. Posebna pozornost poklanjana je stanju i obnovi prosvjete, narodnog duha nakon razdoblja talijanske uprave, te gospodarskih resursa, prije svega hotelijerstva i turizma u Opatiji. Upravljanje ogromnom privatnom a privremeno ili trajno razvlaštenom imovinom posebna je tema kao i zadržavanje ratom stečenih pozicija u međunarodnim pregovorima oko budućeg državnopravnog položaja Istre i uloga ideologije u tome. Fond svjedoči i o vrlo teškom ekonomskom i socijalnom stanju na području. Prva zima poslije rata donijela je glad i siromaštvo što nije pomagalo ideološkim naporima. Sačuvani su i neki predmeti vezani uz zlouporabu vlasti posebno u pitanju upravljanja imovinom.
Izlučivanju: Gradivo fonda u maloj količini (2 knjige) izlučeno je 1992. godine (Historijski arhiv Rijeka, Klasa: 036-04/92-47/12, Ur.br.: 2170-53-08-92-2).
Vrste medija: Papir ; Fotografija (U siječnju 1948. izdavane su svjedodžbe o državljanstvu s fotografijama za potrebe dobivanja pomorskih knjižica. Ti su predmeti sačuvani u općim spisima.)
Vrste građe: knjige ; 1 Tehnički nacrt ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije sređivanja pretežni dio fonda koji je preuzet 1993. godine je uglavnom bio registraturno sređen i djelomično dostupan. Dio fonda preuzet 1970. godine bio je arhivistički sređen i opisan u privremenom inventaru. Pri konačnom sređivanju poštovan je izvorni red i organizacijski ustroj stvaratelja. Uz relativno česte administrativne pogreške koje je bilo nužno ispravljati (pogrešna urudžbiranja ili signiranja, propušteni brojevi u nizu urudžbenog zapisnika ili ponovljeni brojevi) stvaratelj je vodio uredsko poslovanje u skladu s propisima. Gradivo je sređeno sumarno i opisano do razine serije i podserije (samo za jednu seriju). Serije su opisane cjelovito (zajedno knjige i spisi). Sređene su po vrsti i kronološki, opći i povjerljivi spisi po broju urudžbenog zapisnika, kao i odjelni spisi. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (knjige, kutije) u koje je smješteno. Knjige su djelomično posebne tehničke jedinice (kad se radi o većim formatima) a djelomično su smještene u kutijama. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. U sređivanju je odabran sljedeći raspored serija: 1. Povjerljiva dokumentacija (1945-1948) 2. Opća dokumentacija (1945-1948) 3. Dokumentacija Financijskog odjela (1947) 4. Dokumentacija Odjela starateljstva (1947) 5. Upravljanje narodnom imovinom (1946-1948) 6. Izdvojeni predmetni spisi (1945-1947) 7. Likvidacija poslova narodne imovine Oblasnog narodnog odbora za Istru (1945-1947) 7.1. Računovodstvena dokumentacija (1945-1947) 7.2. Personalna dokumentacija (1946) 7.3. Pravna dokumentacija (1945/46) 7.4. Dokumentacija Privrednog odsjeka (1945) Gradivo iz serije 5 i 7 koje je prethodno bilo sređeno i opisano u privremenom inventaru (Zakošek, 1991) uključeno je u odabrani plan sređivanja. Iako je tijelo nadležno za upravljanje imovinom prvotno bila zasebna ustanova u specifičnom odnosu s tijelima vlasti (Oblasna uprava narodnih dobara za Istru s povjerenicima pri KNO-ima), a kasnije sastavni dio organizacijskog ustroja NO-a odnosno odjel na kotarskoj i oblasnoj razini, njihova dokumentacija što na kotarskoj što na oblasnoj razini je jedinstvena i kao takva se kretala. Dokumentacija kotarskog odjela za upravljanje narodnom imovinom prikazana je kao jedna serija u nizu odjelnih serija KNO-a, a kao posebna serija je također prikazan preuzeti arhiv Likvidacione komisije Oblasnog NO-a za Istru. Potonji u svojoj strukturi ima gradivo različite vrste odnosno gradivo nekoliko ustrojstvenih jedinica bivše Oblasne uprave narodnih dobara za Istru pa je to gradivo sređeno i opisano u podserijama s tim da je na razini serije i podserija kroz nazive stvaratelja kronološki opisan i njegov upravni razvoj .
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski (Sporadično.)
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: jezik, latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju. Pojedinim knjigama nedostaju korice. Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-319/SI - 1 Kotarski narodni odbor Opatija (sumarni inventar)
DARI-319/SI - 2 Kotarski narodni odbor Opatija (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11984
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica