Facebook
Naziv: Obitelj Farčić Priša (fond)
Signatura: HR-DADU-SCKL-594
Imatelj: Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo
Razdoblje: 1587 - 1995
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Odgovornost: Obitelj Farčić Priša (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon smrti Antuna Farčića (1975.) bogata obiteljska arhivska i knjižna ostavština obitelji Farčić ostala je u obiteljskoj kući u Veloj Luci kod nasljednika Stojana Marinovića, unuka Petra Farčića. Zbog rekonstrukcije kuće, nudio je gradivo Mjesnoj zajednici Vela Luka. Zbog nezainteresiranosti mjesnih vlasti većinu gradiva bacio je na smetlište. Dio ostavštine je uzeo novinar Zoran Gugić, unuk Petra Farčića, u Zagreb (kod Sanje Aničić njegove sestre nalazi se rukopisno gradivo u prozi "Zgodopis moje mladosti" i "Zapisi iz talijanske internacije"). U obiteljskoj kući potpuno je poremećen prvobitni red i preostali su mahom koncepti na tavanu. Niz Velolučana spasio je neke fragmente s otpada (Zdravko Žanetić, Boris Gugić, Franko Mirošević Dubaj pk. Nikole...) te se kod njih i njihovih potomaka dandanas čuvaju. Manji dio preostalog gradiva nasljednica Nada Marinović Žuvela sklonila je kod sebe u Australiju. Dio knjižnog gradiva od 1747. (8 kutija knjiga), dio nasljednika je predao Gradskoj knjižnici Ivan Vidali koja ga je 2008. povratila u Velu Luku i predala Općini Vela Luka. Potomci Stojana Marinovića – Nada Žuvela, Radimir i Lydia Marinović, nasljednici ostavštine obitelji Farčić, predali su arhivsko gradivo iz obiteljske kuće Farčić u trajno vlasništvo Općini Vela Luka, u nekoliko navrata od listopada 2006. U lipnju 2009. arhivist pri Općini Vela Luka Tonko Barčot je sredio donirano gradivo te izradio sumarni i analitički inventar, zadržavši spise Općine Vela Luka unutar obiteljskog fonda. Godine 2013. ovo gradivo je Općina Vela Luka predala službenom predajom Državnom arhivu u Dubrovniku. Iz obiteljskog fonda izdvojeno je spomenuto gradivo Općine Vela Luka te je uklopljeno unutar fondova Općine Vela u austrougarskom i međuratnom razdoblju. Nakon nove donacije Nade Žuvele 2016. Državnom arhivu u Dubrovniku, prišlo se reviziji sumarnog inventara iz 2009.
Način preuzimanja: Službena predaja Općine Vela Luka 2013., Donacija Nade Žuvela 2016.
Sadržaj jedinice: Fond se najvećim dijelom odnosi na javno djelovanje Petra i Antuna Farčića, najistaknutijih ličnosti obitelji Farčić Priša, no ne odražava u potpunosti svo njihovo djelovanje. Najvećim dijelom je sačuvano Petrovo pravno posredništvo i vještačenje (razni diobeni spisi, oporuke, ovrhe, pogodbe...) u prva dva desetljeća 20. st. Najzanimljivi su spisi koji odražavaju njegovu političku i društvenu djelatnost. Kroz njegov rad u predratnim i međuratnim političkim i društvenim grupacijama Vele Luke otkrivaju se informacije o društvenom životu čitavog mjesta. Spisi ovog fonda su tim važniji jer je najveći dio gradiva stvaratelja u Veloj Luci uništen u II. svjetskom ratu. Uz opću povijest mjesta u prvim desetljećima 20. st., otkrivaju se pojedinosti o djelovanju Općine Vela Luka od osnutka 1898. do 1920-tih, istaknutih ličnosti onog vremena (prvog načelnika Vele Luke Tadije Tabaina Šantića i drugih), političkim sukobljavanjima demokrata i pravaša V. Luke u predratnom razdoblju, djelovanju Narodne radikalne stranke, ali i čitaonice „Hrvatski napredak“ i kinematografa „Tesla“ (kroz sačuvane plakate) u predratnoj Veloj Luci. Među spisima Petra Farčića izdvajaju se i spisi Drvodjelske radione na strojeve u zajednici s Dinkom Batistićem (1909./1916.) koje govore o počecima gospodarskog razvoja V. Luke. Fond manjim dijelom sadrži memoarske i književne zapise Antuna i Petra Farčića. Riječ je uglavnom o konceptima. Tako su dnevničke bilješke Petra Farčića zapisane u ondašnjim kalendarima. Među spisima Antuna Farčića sačuvani su zapisi iz internacije, dva dramska teksta, zbirke poezije u rukopisu, ali i u publiciranoj formi. Fond sadrži i osobno gradivo pojedinih članova obitelji – Radislava, Nevenke i Ljubice Farčić, Nade Marinović Žuvele (praunuke Petra Farčića) i njezine aktivnost među iseljenicima u Australiji. Najstariji spisi datiraju u kraj 16. st. i trag su obiteljskih veza Farčića. Riječ je o nasljeđu obitelji Tomašić iz Suđurđa na Šipanu. Važan trag obiteljskih veza (obitelj Žuvela Brbe) predstavljaju i fotografije društvenog i kulturnog života međuratne Vele Luke.
Izlučivanju: Ostavština Petra Farčića sačuvana je velikim dijelom u konceptima i bilo je teško razdvojiti privatno od službenog djelovanja. S obzirom da je pismohrana Općine Vela Luka od 1898. stradala u II. svjetskom ratu, jedini tragovi djelovanja ovog stvaratelja sačuvani su kod nekadašnjih službenika. Jedan od njih bio je Petar Farčić, općinski prisjednik i pisar. Iz obiteljske ostavštine izdvojeni su zavedeni spisi s prijamnim štambiljem Općine Vela Luka, ali i dio popisa, spisa bez štambilja i u konceptu s Farčićevim rukopisom koji su proizašli iz rada Općine. Te su pripojeni fondu Općina Vela Luka (HR-DADU-SCKL-660., austrougarsko razdoblje) i fondu Općina Vela Luka (HR-DADU-SCKL-661., međuratno razdoblje). Izlučivanja nije bilo.
Dopuna: Moguće su daljnje dopune od nasljednika ostavštine.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prigodom preuzimanja gradiva od nasljednika, nije bilo moguće utvrditi prvobitni red zbog izmiješanosti preostalog materijala u obiteljskoj kući i priručnog slaganja od strane nasljednika pred doniranje gradiva. Nakon izdvajanja spisa iz djelovanja Općine Vela Luka 2014. i donacije dodatnog dijela ostavštine 2016., ostatak spisa u fondu strukturiran je prema pojedinim ličnostima obitelji. Napuštena je struktura fonda iz inventara 2009. (Serije: 1. Osobni spisi Petra Farčića, 2. Osobni spisi Antuna Farčića, 3. Osobni spisi Nevenke Farčić, 4. Osobni spisi Radislava Farčića, 5. Politička, društvena, gospodarska i pravnička djelatnost Petra Farčića, 6. Spisateljska, kulturna i prosvjetna djelatnost Antuna Farčića, 7. Obiteljska knjižnica, 8. Ostalo) te je pojednostavljena. Dvije najistaknutije ličnosti Petar i Antun Farčić dobili su svoje zasebne serije, a fragmenti ostalih ličnosti obitelji okupljeni su u jednu zasebnu seriju. Od spisa koji su trag obiteljskih veza formirana je samostalna serija. Unutar pojedinih serija, gradivo je podijeljeno tematski i prema funkcijama koje su ličnosti obitelji obavljale. Spisi su unutar podcjelina nizani kronološki, a korespondencija abecedno prema korespondentima. Uspostavljene su sljedeće serije: 1. Petar Farčić, 2. Antun Farčić, 3. Ostale obiteljske ličnosti, 4. Obiteljske veze.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno čl. 18 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/1997.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Objavljivanje i umnožavanje je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Jezici: hrvatski ; srpski ; talijanski ; francuski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Papir u dobrom stanju.
Obavijesna pomagala: DADU-SCKL-594/SI - 1 Obitelj Farčić Priša (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo, Žrnovo
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje.
Arhivske jedinice: HR-DADU-SCKL- 552: Narodna radikalna stranka. Mjesna organizacija Vela Luka
HR-DADU-SCKL- 660: Općina Vela Luka
HR-DADU-SCKL- 661: Općina Vela Luka
HR-DADU-SCKL- 676: Kulturno-umjetničko društvo "Hum" Vela Luka
HR-DADU-SCKL- 688: Knežević Danijel
Literatura: Tonko Barčot. Arhiv Vele Luke - projekt sabiranja i obrade cjelokupne arhivske memorije na lokalnoj razini, Zagreb 2011., .str. 53, 55, 57, 63
Identifikator: HR-DADU-SCKL/AJ 148730
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica