Facebook
Naziv: Državna mješovita pučka škola Bizek (fond)
Signatura: HR-DAZG-182
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: DMPŠB (hrvatski)
Razdoblje: 1932 - 1949
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 1 kut. ; 1 svež ; 1 fasc.
Odgovornost: Državna mješovita pučka škola Bizek (stvaratelj) (1933 - 1962)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Zagrebu je, na temelju Naredbe o privremenom osiguranju arhiva od 12. ožujka 1948. i rješenja Povjereništva za prosvjetu i kulturu GNO-a od 23. listopada 1948. godine, preuzeo gradivo fonda 2. rujna 1950. od tadašnje Osnovne škole Bizek, Bizek 107. Navedena škola je kao sljednik Državne mješovite pučke škole Bizek preuzela njezinu cjelokupnu pismohranu.
Ivan Srebrnić, arhivist Državnog arhiva u Zagrebu je, krajem 1950-ih arhivistički sredio fond i tijekom 1961. izradio arhivski popis koji sadrži osnovne podatke o fondu, signaturu, naziv, sadržaj, vrijeme nastanka i količinu gradiva. Popisi knjiga i spisa fonda izrađeni su tijekom 1980. i 1995. godine. Mihaela Topolovec, arhivistica Državnog arhiva u Zagrebu je arhivistički obradila fond tijekom 2005. godine, dok je tijekom 2008. izrađen sumarni inventar u kojem je arhivsko gradivo opisano sukladno Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskog gradiva (ISAD/G).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se sastoji od registraturnih pomagala, spisa, dokumentacije o radu ustanove, Gradivo fonda se sastoji od registraturnih pomagala, spisa, dokumentacije o radu ustanove, dokumentacije o učenicima i dokumentacije Mjesnog školskog odbora. Registraturna pomagala [1933–1945] odnose se na urudžbene odnosno poslovne zapisnike.
Najveći dio općih spisa [1932–1943] se odnosi na okružnice Sreskog načelstva Zagreb (Kotarske oblasti Zagreb), Poglavarstva upravne općine Stenjevec, Odjela za prosvjetu banske vlasti Banovine Hrvatske i Velike župe Prigorje NDH. Ostali opći spisi se sadržajno odnose na međusobnu prepisku osnovnih škola, zapisnike sjednica školske uprave, svjedodžbe polaznika škole i liste ocjenjivanja učiteljskog osoblja. Dokumentacija o radu ustanove obuhvaća školske spomenice [1932–1948] koje pružaju detaljnu povijest škole i dokumentaciju o nadzoru škole [1933–1944] koja pruža razne izvještaje o inspekciji i stanju škole (kontrolna knjiga). Dokumentacija o učenicima sastoji se od glavnog imenika [1933] koji predstavlja matičnu knjigu učenika i u koji su abecedno upisivani svi učenici i njihovi osnovni osobni podaci, ispitnih izvještaja [1932/1933] u koje su abecedno upisivani svi učenici i njihove zaključne ocjene iz svih predmeta i razrednih imenika [1935–1942].
Posebno je izdvojena građa Mjesnog školskog odbora [1933–1949] koja se sastoji od zapisnika sjednica odbora.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o provedenom postupku odabiranja i izlučivanja kod stvaratelja. U Državnom arhivu u Zagrebu proveden je postupak izlučivanja.
Dopuna: Gradivo fonda ima trajnu vrijednost izvora za proučavanje razvoja i djelovanja osnovnih škola na širem području grada Zagreba. U svrhu ostvarivanja i zaštite osobnih prava i interesa te kao pomoć genealoškim istraživanjima može poslužiti pedagoška dokumentacija koja predstavlja bogat izvor osobnih podataka učenika.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom sređivanja fonda poštovano je načelo provenijencije. Kombinirana je rekonstrukcija prvobitnog poretka i unošenje vlastitog poretka tamo gdje prvobitni poredak nije bilo moguće rekonstruirati. Rad na sređivanju započet je podjelom gradiva na serije i podserije pri čemu su bili uvaženi kriteriji sređivanja samog stvaratelja. Školska pismohrana je vodila zasebne urudžbene zapisnike u koje su upisivani svi pristigli i otposlani spisi. Spisi su slagani po osnovnom broju urudžbenog zapisnika unutar kalendarske godine. Spisi koji nemaju urudžbeni broj složeni su kronološki. Urudžbeni zapisnici služe i za pronalaženje spisa budući da knjiga kazala nije vođena. Tehnička jedinica za spise je kutija.
Pri sređivanju su dokumentacija o radu ustanove i dokumentacija o učenicima opisane kao posebne serija i podijeljene na odgovarajuće podserije. Gradivo Mjesnog školskog odbora, koji je samostalno djelovao uz školsku ustanovu, također je opisano kao posebna serija.
Serije: 1. Registraturna pomagala, 2. Spisi, 3. Dokumentacija o radu ustanove, 4. Dokumentacija o učenicima, 5. Mjesni školski odbor.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog gradiva i dostupno je sukladno čl. 18. - 28. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu. Dokumentacija koja sadrži osobne podatke (razredni imenici učenika) je, temeljem čl. 21 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, dostupna za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2012
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-101/P - 1 Škole (popis)
DAZG-101/V - 2 Arhivi škola (vodič)
Restauracija: Kod pojedinih dokumenata postoje mehanička oštećenja ali ne utječu na čitljivost.
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 9: Kotarska oblast Zagreb
HR-DAZG- 23: Kotarska oblast Zagreb
HR-HDA- 147: Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje
HR-HDA- 159: Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu
HR-HDA- 218: Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja Nezavisne Države Hrvatske
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: Hrvatski školski muzej: Gradivo za povijest školstva Hrvatske, Dokumentacija o osnovnim i srednjim školama Zagreba i okolice, Imenici, prozivnici, dnevnici osnovnih i stručnih škola Zagreba i okolice, Tiskani školski izvještaji i spomenice 1. HR HDA 147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje 2. HR HDA 159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu 3. HR HDA 218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH Hrvatski školski muzej
Napomena o bibliografskim izvorima: Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958.
Topolovec, Mihaela: Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu. Anali za povijest odgoja. Vol. 4. Zagreb, 2005., 135–151.
Enciklopedija Jugoslavije. Sv. IV. Hrvatska. Osnovno školstvo. Zagreb, 1960., 172–176.
Zagrebački leksikon, Sv. II. Škole. Zagreb, 2006., 378–381.
Opća napomena: Gradivo fonda ima trajnu vrijednost izvora za proučavanje razvoja i djelovanja osnovnih škola na širem području grada Zagreba. U svrhu ostvarivanja i zaštite osobnih prava i interesa te kao pomoć genealoškim istraživanjima može poslužiti pedagoška dokumentacija koja predstavlja bogat izvor osobnih podataka učenika.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15776
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica