Facebook
Naziv: Savska banovina. Poljoprivredno odjeljenje (fond)
Signatura: HR-HDA-146
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SBPljO (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1951 (Većina gradiva pripada razdoblju 1929-1939. godine. Dio gradiva prelazi 1939. godinu, a jedna knjiga (očevidnik otplata zajmova na teret fonda za unutrašnju kolonizaciju i sjemenskog fonda) seže do 1951. godine.)
Arhivske jedinica: 96 d/m
Tehničke jedinica: 88 knj. ; 907 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Poljoprivredno odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u Arhiv po službenoj dužnosti od Ministarstva poljoprivrede NRH 1952. godine, u nerazvrstanoj arhivskoj masi "Poljoprivreda" (1919-1945). Zapisnik o preuzimanju nije pronađen.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća okružnice koje se odnose na stočarstvo, voćarstvo, biljnu proizvodnju, škole, zadruge, konjogojstvo, a potom izvješća s poljoprivrednih domaćinskih tečajeva, poljoprivrednu statistiku, statističke podatke o vinovoj lozi, prijave o prirodu grožđa i vina, molbe za pripomoć za nabavu poljoprivrednih strojeva, spise s podacima o ishrani stoke, poljoprivrednim i stočarskim izložbama, prijedloge budžeta, prinosu usjeva, proizvodnji voćaka u vrtovima osnovih škola, ribarstvu itd., izvješća kotarskih poljoprivrednih referenata o stanju stočarstva i stočnih zarazama, platne popise osoblja, iskaze o cijepljenju stoke i dr. Sačuvane su i razne računske knjige: kontrolnici osoblja i kredita, novčani dnevnici sjemenskog fonda Savske banovine, evidencija nabavljenih gospodarskih strojeva, blagajnički dnevnik naknade za likvidaciju agrarne reforme kod Agrarno pravnog odsjeka, zabilježnica disciplinskih presuda veterinara, knjiga otpreme stoke, očevidnik otplate zajmova, knjiga prireza i doprinosa.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na okružnice, kabinetske, povjerljive i opće spise. Unutar ove strukture spisi su razvrstani prema odsjecima, te su odloženi po rastućem urudžbenom broju. Dio gradiva je unutar odsjeka odložen prema predmetnim cjelinama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-146/P - 1 Savska banovina. Poljoprivredno odjeljenje - Zagreb (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 161: Banovina Hrvatska. Odjel za seljačko gospodarstvo
HR-HDA- 220: Ministarstvo seljačkog gospodarstva Nezavisne Države Hrvatske
HR-HDA- 1568: Ministarstvo poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Fondovi AJ 67 - Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije (1918-1941) i AJ 68 - Ministarstvo šuma i rudnika Kraljevine Jugoslavije (1918-1941), pohranjeni su u Arhivu Jugoslavije u Beogradu.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4123
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica