Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjel za seljačko gospodarstvo (fond)
Signatura: HR-HDA-161
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHOSG (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za seljačko gospodarstvo (hrvatski)
Razdoblje: 1888 - 1941 (Gradivo fonda uglavnom pripada razdoblju 1939-1941. )
Arhivske jedinica: 37 d/m
Tehničke jedinica: 16 knj. ; 264 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za seljačko gospodarstvo (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u Arhiv po službenoj dužnosti od Ministarstva poljoprivrede NRH 1952. godine, u masi "Poljoprivreda, 1919-1945". Zapisnik o preuzimanju nije pronađen. Prva faza rada na fondu obavljena je tijekom 1964. godine kad je napravljen i privremeni popis.
Sadržaj jedinice: U fondu su sačuvani spisi i okružnice Ureda predstojnika, koji se bave mobilizacijom, ratnom proizvodnjom i općom sigurnošću, personalni spisi (umirovljenja, razne istrage i povrede radne dužnosti), te spisi koji se odnose na seljačka gospodarstva, prehranu stanovništva, prodaju agrarnog zemljišta, rad kotarskih agronoma, biljnu proizvodnju, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, suzbijanje štetočina u proizvodnji, nabavu sjemena, govedarstvo i mljekarstvo, selekciju i uzgoj konja, peradi, pčela i kunića, selekciju i zaštitu od bolesti, brigu o uzgoju životinja. Fond sadrži i spise o gospodarskim školama, organiziranju tečajeva, polaganju stručnih ispita, agrarnoj reformi, kolonizaciji, zemljišnim zajednicama i kućnim zadrugama, poslovima veterinara i njihovom usavršavanju, polaganju stručnih ispita, veterinarskim globama, evidencijama i statistici, suzbijanju stočnih zaraza, cijepljenju stoke i proizvodnji veterinarskih lijekova, osnivanju zavoda, klaonica, mljekara, izvozu-uvozu stoke i propagandi. Sačuvani su i zapisnici i starješinska izvješća sa ocjenama banovinskih službenika Povjereništva za ocjenjivanje banovinskih službenika.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja 2008. godine provedeno je izlučivanje spisa Općeg odsjeka, pa je od ukupno 6,5 d/m gradiva tog Odsjeka izlučen 1,5 d/m (Klasa: 036-04/08-01/05; Ur. broj: 565-04-08-5).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prva faza rada na fondu obavljena je tijekom 1964. godine, kad je napravljen i privremeni popis. Spisi su podijeljeni u osam skupina, prema organizacijskim jedinicama te vrstama i tematici dokumenata. Spisi koji nemaju urudžbenih brojeva razvrstani su kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je uglavnom pisano hrvatskim jezikom, ali neki dokumenti su na srpskom jeziku i ćirilici.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4138
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica