Facebook
Naziv: Banski stol (fond)
Signatura: HR-HDA-395
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BS (hrvatski)
Alternativni nazivi: Apelacioni sud (hrvatski)
Razdoblje: 1848 - 1945
Arhivske jedinica: 800 d/m
Tehničke jedinica: 2500 svež ; 870 knj. ; 2400 kut.
Odgovornost: Banski stol (stvaratelj) (1850-1945)
Povijest jedinice: Gradivo Banskog stola prvi je puta preuzeto od Ministarstva pravosuđa u svibnju 1947. i to urudžbeni zapisnici i kazala (knj. akvizicija 9/1947). Vrhovni sud NRH predao je 586 fascikala spisa Banskog stola (1918-1933), te kazala, urudžbene zapisnike i urudžbene brojevnike, s gradivom Stola sedmorice (akv. br. 6/1958). Republički sekretarijat za pravosuđe i opću upravu SRH predao je u skupini arhivske i registraturne građe viših sudskih vlasti s područja Hrvatske iz razdoblja 1881-1945. godine, kazala Predsjedništva Banskog stola (1928-1933): sveukupno 10 knjiga (akv. br. 3/1976). Godine 1994. Vrhovni sud RH predao je 590 svežnjeva i 96 knjiga Banskog stola, iz razdoblja 1921-1945. (knj. akv. 32/1994), a Povijesni arhiv u Zagrebu 1997. godine 662 knjige i 3349 svežnjeva Banskog stola 1850-1944 (knj. akv. 45/1997). Konačno, od Vrhovnog suda RH preuzeta je 1999. manja količina gradiva (3 knjige) za godine 1920., 1933-1945 (knj. akv. 50/1999), a 2002. od Pravnog fakulteta u Zagrebu, zajedno s nešto gradiva drugih pravosudnih ustanova s kraja 19. i poč. 20. st. (akv. br. 19/2002). Knjige su popisane unutar formiranih privremenih serija. Spisi su djelomice kartonirani, a djelomice se nalaze u izvornim svežnjevima.
Sadržaj jedinice: Spisi predsjedništva obuhvaćaju normalije, personalije, disciplinske (karnosne) predmete, spise o uzničkim računima i nakladama te gruntovne i urbarske predmete, dok su knjige uglavnom evidencije normalija, personalne evidencije sudskog i pravosudnog osoblja i dr. Unutar glavne serije sačuvani su sjednički zapisnici, a spisi za razdoblje od 1850. do 1930/1933. obuhvaćaju normalije i okružnice, parnične predmete i sporove radi duga, spise o kupoprodajama, pravu vlasništva, najmovima, kaznene predmete, predmete u vezi zaostavština i poslova tutorstva i skrbništva, izvješća o pregledima sudova,iskaze sudova, spise o odvjetnicima, radu gruntovnica i katastra, razne otpise Zemaljske vlade, ništavne žalbe, molbe za posredovanja, urbarske predmete i drugo. Nakon 1930. sačuvana su drugostupanjska rješenja u građansko-pravnim predmetima okružnih sudova tj. sudbenih stolova, drugostupanjska rješenja o starateljstvu ili skrbništvu, pozakonjenju, smještaju u odgajališta, te pritužbe i delegacije u vezi toga, drugostupanjska rješenja o žalbama protiv rješenja o provedbi istraga, preuzimanju kaznenih progona odnosno produženju istrage, istražnom zatvoru i obnovi kaznenog postupka, drugostupanjska rješenja o prigovorima protiv optužnica, drugostupanjska rješenja o presudama okružnih sudova kao zbornih sudova u kazneno-pravnim predmetima i težim kaznenim djelima, drugostupanjska rješenja o presudama sudaca pojedinaca okružnih sudova u kazneno-pravnim predmetima i lakšim kaznenim djelima, drugostupanjska rješenja o kaznama tj. ublaženja, odgode, odluke o ovrhama, delegacije, izuzeća, prigovori, požurnice i dr. Osim navedenih sačuvane su i serije sa spisima i knjigama: višeg urbarskog suda, krajiškog odsjeka, ravnateljstva pomoćnih ureda, komisije za prijenos nekretnina kod Apelacionog suda te knjige Gruntovnog ravnateljstva.

Izlučivanju: U HDA nije obavljeno izlučivanje. U Državnom arhivu u Zagrebu utvrđeno je da je gradivo iz razdoblja 1896-1908 prije dolaska u arhiv, uglavnom uništeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Fond čine dvije veće serije: predsjedništvo i tzv. glavna serija (sudovanje) te više manjih serija knjiga i spisa.
Unutar predsjedništva spisi su grupirani prema rimskim oznakama: I-normalije, II-personalni predmeti, III-karnosni spisi, IV-uznički računi i naklade, V-gruntovni predmeti, VI-razno, VII-urbarski predmeti.
Spisi tzv. glavne serije su za razdoblje od 1850. do 1930/1933. grupirani su prema rimskim oznakama: I-normalije, okružnice, II-parnični predmeti, sporovi radi duga, kupoprodaje, prava vlasništva, najmovi i dr, III-kazneni predmeti, IV-zaostavštine, poslovi tutorstva i skrbništva, V-pregledi sudova, odvjetnici, razno, VI-gruntovnica i katastar, VII-razni otpisi Zemaljske vlade, ništavne žalbe, molbe za posredovanja itd, VIII-urbarski predmeti, IX-iskazi sudova.
U razdoblju oko 1930. javljaju se slovčane oznake predmeta: Pl-drugostupanjske rješidbe u građansko-pravnim predmetima okružnih sudova-sudbenih stolova, R-drugostupanjske rješidbe o starateljstvu-skrbništvu, pozakonjenju, smještaju u odgajališta, pritužbe, delegcije, Kža-drugostupanjske rješidbe o žalbama protiv rješenja o provođenju istrage, o preuzimanju kaznenoga progona odnosno produženju istrage, o istražnom zatvoru, o obnovi kaznenog postupka, Kopa-drugostupanjske rješidbe o prigovorima protiv optužnica, Kpna-drugostupanjske rješidbe o presudama okružnih sudova kao zbornih sudova u kazneno-pravnim predmetima/teža kaznena djela, Kppa-drugostupanjske rješidbe o presudama sudaca pojedinaca okružnih sudova u kazneno-pravnim predmetima/lakša kaznena djela, Kno-drugostupanjske rješidbe o kaznama-ublaženje, odgoda, ovrha, delegacije, izuzeća, prigovori, požurnice i dr.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; latinski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-386/P - 1 Popis pomoćnih uredskih knjiga Banskog stola u Zagrebu (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 386: Banski stol
Identifikator: HR-HDA/AJ 4348
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica