Facebook
Naziv: Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1417
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZUOO SRH (hrvatski)
Razdoblje: 1966 - 1976
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 14 kut. ; 10 knj.
Odgovornost: Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske (stvaratelj) (1965-1976)
Povijest jedinice: Gradivo je u HDA stiglo nesređeno i djelomično popisano. Bilo je izmiješano s ostalim gradivom prosvjetne tematike (Prosvjetni savjet, Zavod za unapređenje stručnog obrazovanja, Republički fond za unapređenje kulturne djelatnosti). U pismohrani gradivo nije bilo sređivano ni izlučivano. Bilo je smješteno u kartonske svežnjeve koji su bili numerirani i na kojima je bio naznačen sadržaj, tj. raspon urudžbenih brojeva sadržanih u svežnju. Cjelovit popis gradiva nije postojao. Gradivo je preuzeto zajedno s drugim fondovima prosvjetne provenijencije iz Ministarstva prosvjete i športa RH 17. prosinca 2002. godine (akv. 1/2003).
Sadržaj jedinice: Savjet je djelovao u sjednicama koje su sačuvane, kao i zajedničke sjednice Kolegija direktora regionalnih zavoda. Sadrži programe rada škola (osnovnih, škola za odrasle, muzičkih škola i dr.), programe za pojedine predmete, zakonske prijedloge i nacrte vezane uz odgoj i osnovno obrazovanje. Komisija za udžbenike koja je djelovala unutar Zavoda davala je mišljenja i odobrenja za upotrebu novih udžbenika iz pojedinih predmeta. Zavod je surađivao s inozemstvom, vodio je brigu o programima rada osnovnih škola iseljenika te je dovodio strane stručnjake u SRH. Jedna od glavnih zadaća Zavoda bilo je organiziranje seminara u zemlji i inozemstvu za nastavnike i stručne djelatnike (pedagoge i sl.), pa se dio gradiva odnosi na izvještaje s tih seminara.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja 2014. godine, izlučene su pojedine dokumentacijske cjeline registraturnog gradiva u ukupnoj količini od 0,7 d/m: 1. Financije: autorski ugovori (za sudjelovanje u izradi raznih programa) i ugovori o djelu (za stenografsko prepisivanje, fotokopiranje), troškovi seminara, regres, putni troškovi, troškovi za nabavu deviza; 2. Ugovori o poslovnoj suradnji s hotelima (za održavanje seminara), servisima za održavanje i nabavu materijala (TV i slično); 3. Upiti i molbe pojedinaca i ustanova u vezi polaganja ispita, prava na školovanje, financiranje školovanja, žalbe na ocjenu iz nekog predmeta, žalbe na popravne ispite i slično; 4. Natječaji za radna mjesta i molbe kandidata; 5. Opće administrativno poslovanje: pozivi na sastanke, obavijesti o održavanju seminara, o naručivanju časopisa, udžbenika i pribora, o radnom vremenu, radu službeničkog restorana.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije sređivanja, uvidom u gradivo ustanovljeno je da su tijekom 1966. godine predmeti odlagani prema arhivskim znakovima, a da se 1967. godine od njih odustalo i spisi su odlagani po tekućem broju. Na temelju arhivskih znakova iz 1966., prilikom sređivanja formirane su serije po kojima su i dalje za ostale godine razvrstani spisi. Uz gradivo postoje urudžbeni zapisnici. Registri pomoću kojih bi bilo moguće pretraživati gradivo nisu postojali (ili nisu sačuvani). Zbog toga je odlučeno grupirati gradivo u četiri tematske cjeline: 1. Organizacija rada i upravljanje 2. Sjednice 3. Organizacija prosvjetno pedagoške službe 4. Razvoj osnovnog obrazovanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva. U fondu se također nalaze pojedini spisi koji sadrže osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju je odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1417/SI - 1 Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5304
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica