Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Šibenik (fond)
Signatura: HR-DAŠI-141
Imatelj: Državni arhiv u Šibeniku
Razdoblje: 1942 - 1962
Arhivske jedinica: 5.20 d/m
Tehničke jedinica: 23 knj. ; 47 kut. ; 65 svež
Odgovornost: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Šibenik (stvaratelj) (1941.-1962.)
Povijest jedinice: Najveći dio gradiva fonda nalazio se u posjedu njegovog stvaratelja - Kotarskog komiteta Šibenik, sve do njegovog raspuštanja 1962. godine. Gradivo je potom kao pravni nasljednik preuzeo Općinski komitet SKH Šibenik. U njegovom posjedu nalazilo se sve do njegove predaje Sabirnom centru Historijskog arhiva Zadar u Šibeniku 25. rujna 1975. Preuzeto gradivo sastojalo se od 43 svežnja spisa i 23 knjige. HDA je 10. ožujka 2006. godine Sabirnom arhivskom centru Šibenik predao još dva svežnja arhivskog gradiva KK Šibenik, koja su svojevremeno preuzeta od CK SKH.
Način preuzimanja: U dogledno vrijeme predviđeno je preuzimanje fonda Kotarski komitet KPH/SKH Šibenik (1942-1962); 1950-1962 koji se nalazi u Državnom arhivu Split. Ovaj fond se sastoji od 16 knjiga i 70 kutija arhivskog gradiva. Knjiga akvizicija red.br. 30 od 25.09.1975.
Sadržaj jedinice: Arhivsko gradivo fonda Kotarskog komiteta SKH Šibenik nastalo je u razdoblju od 1942. do 1962. godine. Ono sadrži vrlo vrijednu dokumentaciju koja istraživača može upoznati s ustrojstvom i djelovanjem KK Šibenik, neovisno o tome da li se radi o ratnom ili poratnom razdoblju. Sačuvano arhivsko gradivo baca svjetlo na spregu partije s organima vlasti i masovnim organizacijama, otkriva njezin odnos prema vlastitim članovima, kao i njezino istupanje prema vani tj. prema običnim ljudima, prema članovima bivših političkih organizacija, vjerskim zajednicama, pripadnicima neprijateljskih redova (ustaše, četnici, talijanske, njemačke formacije) tijekom i nakon rata, kao i njihovim obiteljima.
Gradivo fonda čine urudžbeni zapisnici, evidencije članova, zapisnici, izvještaji i planovi rada partijskih organizacija koje su djelovale na području Kotarskog komiteta, kao i oni drugih organa i tijela masovnih organizacija (AFŽ, NF, NOH, SBNOR, SSRNH), depeše, dopise i druge spise nastale radom stvaratelja.
Izlučivanju: Prilikom sređivanja fonda izvršeno je izlučivanje spisa predviđeno za škartiranje, a u skladu s Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva iz 2002. godine. Izlučivanje gradiva je izvršeno prema Zapisniku Stručne komisije Državnog arhiva u Zadru za pregled registraturnog gradiva predloženog za poništenje kao bezvrijednog br. 7-46-2006, od 20. studenog 2006. godine. Cjelokupno gradivo fonda KKSKHŠ predviđeno je za trajno čuvanje prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997. godine.
Dopuna: Fond nije cjelovit. Nedostaje veći dio arhivskog gradiva, odgovarajućih obavijesnih pomagala, zapisnika, planova rada, izvješća, zatim većina dosjea, odnosno osobnih kartona članova partije, kao i dosjea tražitelja odlikovanja "Partizanske spomenice 1941.". Istovremeno u pojedinačnim dosjeima nedostaju fotografije, molbe, preporuke, karakteristike i biografije. U dogledno vrijeme predviđeno je preuzimanje fonda "Kotarski komitet KPH/SKH Šibenik (1942-1962); 1950-1962, koji se nalazi u Državnom arhivu Split. Ovaj fond se sastoji od 16 knjiga i 70 kutija arhivskog gradiva.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Rad na sređivanju gradiva započeo je u studenom 2005. godine, a završen je u listopadu 2006. godine. Uz gradivo preuzeto 25. rujna 1975. godine bio je predan i jedan provizorni inventarni popis koji se nije pokazao praktičnim pomoćnim sredstvom jer se njegov sadržaj nije u potpunosti poklapao sa sadržajem svežnjeva, a jednako tako se natpisi na samim svežnjevima nisu u potpunosti poklapali s dokumentacijom koju su sadržavali.
Po završetku sređivanja, fond je obuhvatio 46 kutija spisa i 26 knjiga. Sređivanje spisa dijelom je pratilo prvobitni red stvaratelja. Iznimku predstavljaju spisi za koje nisu sačuvani urudžbeni zapisnici, kao i oni za koje nije bilo moguće ustanoviti pod kojim su se rednim brojem vodili u istima. Uzevši u obzir sve navedene stavke, fizionomija fonda je morala biti promijenjena te se fond sada sastoji od sedam serija: 1. Zapisnici, izvještaji, planovi rada KK Šibenik 1944/1962; 2. Depeše 1942/1957; 3. Spisi KK Šibenik 1942/1956; 4. Računovodstveni spisi 1943/1957; 5. Nerazvrstani spisi 1944/1962; 6. Fotografije; 7. Periodika 1947/1962.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva iz 1999. godine, arhivsko gradivo fonda djelomično je dostupno korisnicima. Na gradivo primljeno 25. rujna 1975. primjenjuje se članak 5. Pravilnika koji predviđa korištenje gradiva 30 godina nakon nastanka pri čemu osobnim dosjeima omogućava pristup 70 godina nakon nastanaka, odnosno 100 godina nakon rođenja osobe na koju se dosje odnosi. Prema članku 11. ukoliko znanstveni razlozi zahtjevaju korištenje arhivskog gradiva prije predviđenog roka, ravnatelj arhiva može, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog arhivskog vijeća, odobriti korištenje toga gradiva, sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, na način i pod uvjetima koji jamče zaštitu javnih probitaka, odnosno privatnosti, prava i probitaka treće osobe.
Na dio gradiva fonda koji je primljen 10. ožujka 2006. od HDA, primjenjuju se odredbe ustanovljene u primopredajnom zapisniku nastalom prilikom preuzimanja ovog gradiva od SDP-a. Kako Sabirni arhivski centar Šibenik nije preuzeo gradivo na koje bi se primjenjivale ograničavajuće odredbe o njegovom korištenju, ono je dostupno sukladno članku 5. Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva koji predviđa korištenje gradiva 30 godina nakon nastanka.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Objavljivanje i umnožavanje cjelokupnog gradiva fonda omogućeno je člankom 2. i 3. Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva, kojima se dozvoljava objavljivanje i izrada preslika, a istovremeno ograničeno uvjetima korištenja sukladno članovima 5. i 11. istoga Pravilnika.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DAŠI-141/SI - 1 Kotarski komitet saveza komunista Hrvatske Šibenik (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Gradivo nastalo radom KK Šibenik trenutno se nalazi u šest cjelina (fondova). U SCŠI čuva se kao fond pod signaturom HR DAZD-SCŠI-141 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Šibenik (1941-1962); 1942/1962. Također se nalazi i u dva fonda Muzeja grada Šibenik, koji se vode pod sljedećim signaturama: Muzej grada Šibenik - a$ II. svjetski rat (1941-1945) i Muzej grada Šibenik - A5 poslijeratno razdoblje (1944-1990). U Državno arhivu Split čuva se fond koji je 1995. godine preuzeto od bivšeg instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije-Split, gdje se vodio pod signaturom IHRPD-550 Kotarski komitet KPH/SKH Šibenik (1942-1962); 1950/1962. U Hrvatskom državnom arhivu također se čuva izvorno gradivo KK Šibenik, koje je 1995. godine preuzeto od nekadašnjeg Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske-Zagreb. Ono se danas vodi kao posebna serija fonda HR HDA-1821 Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske 1941-1945. U posjedu današnjeg SDP-a u Šibeniku, pravnog nasljednika Općinskog komiteta SKH Šibenik, nalazi se još 10 mapa dokumentacije i dosjea osoba progonjenih u razdoblju Informbiroa.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Preslike gradiva nisu rađene.
Arhivske jedinice: HR-DAŠI- 142: Gradski komitet Komunističke partije Hrvatske/Saveza komunista Hrvatske Šibenik
HR-DAŠI- 143: Mjesni komitet Komunističke partije Šibenik
HR-DAŠI- 144: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Primošten
HR-DAŠI- 145: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Skradin
HR-DAŠI- 146: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Tijesno
HR-DAŠI- 147: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Vodice
HR-DAŠI- 153: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Knin
HR-DAST- 438: Pokrajinski/Oblasni komitet KP Jugoslavije/Hrvatske za Dalmaciju
HR-DAST- 445: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Šibenik
HR-HDA- 1220: Savez komunista Hrvatske. Centralni komitet
HR-HDA- 1222: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju
HR-HDA- 1850: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Šibenik
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori za proučavanje gradiva su fondovi onih partijskih tijela s kojima je KK Šibenik vršio korespondenciju. To su ona tijela koja su bila pod nadležnošću Kotarskog komiteta, odnosno ona kojima je ovaj Kotarski komitet bio podređen.
Napomena o bibliografskim izvorima: Gradivo fonda KKSKHŠ do sada se nije koristilo u publikacijama.
Opća napomena: Prilikom istraživanja i korištenja ovog gradiva potrebno je voditi računa o činjenici da na osnovu gradiva fonda KKSKHŠ nije moguće u potpunosti definirati nadležnost KK Šibenik nad pojedinim partijskim organizacijama, što se odrazilo i na izradu ovog inventara. Ti je uvjetovalo abecedni poredak teritorijalne partijske organizacije, a priliko citiranja gradiva navodi se zato naziv ustanove, kratica fonda te oznaka serije i podserije i po potrebi datum i naziv dokumenta.
Identifikator: HR-DAŠI/AJ 69533
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica