Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Srpske Moravice (fond)
Signatura: HR-DARI-72
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ONOO Srpske Moravice (1984 - ) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 2 svež
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Srpske Moravice (stvaratelj) (1942.-1945.)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1945. godine. Preuzeto je u DARI 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela preuzetog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959 s internom oznakom JU - 22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Tijekom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH koji je objavljen 2006. predmetni fond je bio uklopljen pod oznakom HR-DARI-71 u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori u Gorskom kotaru. Taj zbirni fond je kasnije rasformiran te je ponovno oblikovan fond Općinski narodnooslobodilački odbor Srpske Moravice s oznakom HR-DARI-72. Jedan svežanj ratnih šteta iz 1944. preuzet je 2007. od HDA.
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120), jedan svežanj je preuzet 2007. od HDA (DARI: Klasa 612-06/07-01/09, akvizicija br. 343).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise o rekvizicijama, konfiskacijama i ratnim štetama.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen kao podfond unutar strukture zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru. Sastoji se od dvije serije, 1. Rekvizicije i konfiskacije i 2. Ratne štete.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Opća napomena: Gradivo fonda nalazi se u kutiji 100 bivšeg zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru.
Identifikator: HR-DARI/AJ 73514
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica