Facebook
Naziv: Zanatska radnja "Bitoraj" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-941
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Stara signatura: PO - 82 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1960 - 1962 (Postoje postspisi iz 1962. godine)
Arhivske jedinica: 0.20 m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Zanatska radnja "Bitoraj" Rijeka (stvaratelj) (1960. - 1962.)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci preuzeo je od gradskih vlasti u nekoliko navrata gradivo likvidiranih riječkih poduzeća i ustanova koja su djelovala u razdoblju od 1945. do 60-ih godina te je od njega formiran zbirni fond Likvidirana poduzeća (HR-DARi-197). Prema primopredajnom popisu Historijski arhiv Rijeka je 11.III.1964. godine u sklopu gradiva likvidiranih poduzeća i ustanova preuzeo i 3 sanduka gradiva stvaratelja imenovanog kao Zanatska radnja Rijeka (?) i 11 sanduka gradiva stvaratelja imenovanog kao Zanatsko poduzeće Rijeka (Zapisnik pri preuzimanju arhivske građe likvidiranih poduzeća od Skupštine općine Rijeka, br. 94/64, 11.III.1964. u dosjeu fonda Likvidirana poduzeća), no ne može se utvrditi o kojem se stvaratelju doista radi. Sređivanjem fonda Likvidirana poduzeća i posljedično njegovim rasformiranjem izdvojeno je gradivo Zanatske radnje „Bitoraj“ Rijeka te je od njega formiran zaseban fond.
Način preuzimanja: Historijski arhiv Rijeka je 11.3.1964. po službenoj dužnosti preuzeo od Skupštine općine Rijeka gradivo likvidiranih poduzeća (upis broj 16 u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci).
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. U potpunosti nedostaju opći spisi. Sačuvana je statusna dokumentacija, relativno cjeloviti zapisnici sjednica upravnog odbora i radničkog savjeta, okružnice, od personalne dokumentacije osobni dosjei djelatnika i neka personalna rješenja, nepotpuni financijski spisi. U postspisima nalazi se administracija likvidacije odnosno korespondencija vezana za dugovanja i potraživanja, nešto personalne dokumentacije vezane uz preostale djelatnike i blagajničke temeljnice. Zapisnici sjednica i završni računi pružaju uvid u organizacijske i financijske probleme poslovanja, ali i neke elemente iz domene međuljudskih odnosa, motivacije, ponašanja na radu, devijantnosti i njihov sankcioniranja.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohranama. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu, no može se pretpostaviti da je u međuvremenu gradivo odabrano i izlučeno. Na tu mogućnost upućuje i fragmentarnost gradiva, dok njegova vrsta ukazuje na moguće kriterije odabiranja.
Mjesta: Rijeka
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno i opisan do razine serije. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Izvorno stanje poštovano je u najvećoj mogućoj mjeri iako je o njemu teško procjenjivati zbog općenite fragmentarnosti. Gradivo je sređeno po vrsti i kronološki, izuzev personalnih dosjea sređenih abecedno.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija; 2. Zapisnici sjednica upravnih tijela; 3. Okružnice; 4. Personalni spisi; 5. Financijski spisi i 6. Postpisi.
Iz fonda je izdvojen zapisnik osnivačke skupštine Sindikalne podružnice Zanatske radnje „Bitoraj“ iz 1961. i smješten u Zbirku fragmenata. Političke stranke, društveno-političke organizacije i sindikati (HR-DARI-803).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-941/SI - 1 Zanatska radnja "Bitoraj" Rijeka (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 78: Narodni odbor kotara Rijeka
HR-DARI- 328: Narodni odbor općine Stari Grad
Napomena o bibliografskim izvorima: Vodič Historijskog arhiva Rijeka, Posebna izdanja 7, Historijski arhiv Rijeka – Historijski arhiv Pazin, Pazin – Rijeka 1980, str. 189.
Identifikator: HR-DARI/AJ 75877
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica