Facebook
Naziv: Kotarski sud Samobor (fond)
Signatura: HR-DAZG-1136
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: d/m; 4.80 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 46 kut.
Odgovornost: Kotarski sud Samobor (stvaratelj) (1941.-1945.)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Zagrebu preuzeo je prvi put gradivo fonda 2000. godine, u registraturno nesređenom stanju, u rinfuzi, uz primopredajni popis gotovo neupotrebljiv iz čega je vidljivo da nisu ispoštovane odredbe Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva kojim je propisana obaveza imatelja dostaviti nadležnom arhivu popise svih dokumentacijskih cjelina. U Državnom arhivu u Zagrebu sukladno arhivističkim načelima i standardima započelo se s identifikacijom arhivskog gradiva i oblikovanju dokumentacijskih cjelina, odnosno serija sukladno načelima provenijencije i prvobitnog reda. Gradivo je popisano, smješteno u tehničke jedinice i signirano. Izrađen je sumarni inventar. Drugi put gradivo je preuzeto 2004. godine, u znatno većoj količini, rinfuzno, uz popis koji je u malom postotku odgovarao stvarnom stanju. Započelo se s identifikacijom gradiva. U oblikovane serije obavljeno je ulaganje, odnosno oblikovane su serije za ono gradivo koje je preuzeto 2004. godine. Izrađeni su popisi i 2012. godine sumarni inventar.
Način preuzimanja: Arhivsko gradivo fonda preuzeto je prvi put 2000. godine od imatelja Samoborskog muzeja, a drugi put od stvaratelja Općinskog suda Samobor sukladno zakonskim propisima o predaji arhivskog gradiva nadležnim arhivima. 2279/2000., 6/2004.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži četiri serije s pripadajući podserijama i podpodserijama.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanju gradiva kod stvaratelja. Tijekom arhivističke obrade u Državnom arhivu u Zagrebu postupak izlučivanja nije proveden. Upisnici i kazala čuvaju se trajno.
Dopuna: Ne predviđaju se daljnja preuzimanja gradiva budući je svo sačuvano gradivo koje je bilo pohranjeno kod imatelja, a nastalo tijekom djelovanja stvaratelja, prigodom drugog preuzimanja preuzeto.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom sređivanja ispoštovan je registraturni sustav stvaratelja fonda. Oblikovane su serije, odnosno podserije i podpodserije, a unutar njih uspostavljen je odgovarajući poredak. 1.Predmeti sudske uprave, 2.Građanski predmeti, 1941./1945.,4 knj, 31 kut. 2.1.Građanski parnični predmeti, 2.1.1.Predmeti parnica P, 2.2.Građanski vanparnični predmeti , 2.2.1.Predmeti ostavina O, 2.2.2..Razni vanparnični predmeti R, 2.2.3.Predmeti starateljstva,(štitništva i skrbništva) S, 2.2.4.Predmeti oduzimanja svojevlasti Os, . 2.2.5.Predmeti ovjera Ov, 2.3.Predmeti izvršenja I, ovrhe za parnične i vanparnične predmete, 3.Kazneni predmeti, 3.1.Predmeti istraga zbog zločina i prijestupa Ki, 3.2.Predmeti prijestupa Kps, 3.3.Predmeti procesnih radnji u kaznenim stvarima Krs, 3.4.Predmeti koji nisu ulazili ni u jedan upisnik Kns, 4.Odbor za potpore kod kotarskog suda, 4.1.Državna vojna potpora,
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva, te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, određeno je Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je pisano na hrvatskom jeziku. Pismo je latinica.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Arhivsko gradivo pisano je na papiru, pisaćim strojem ili tintom.Dio gradiva, uglavnom knjige, oštećene su na rubovima.
Obavijesna pomagala: DAZG-1136/SI - 1 Kotarski sud Samobor (sumarni inventar)
Opća napomena: Sređivanje fonda obavila Mirjana Gulić,Krunoslava Bilić i Mladen Čumbrek,arhivski tehničari. Obradu i opis fondova obavila Mirjana Gulić,arhivist-specijalist.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 98524
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica