Facebook
Naziv: Kotarski sud Samobor (fond)
Signatura: HR-DAZG-1135
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1918 - 1941
Arhivske jedinica: 45.30 d/m
Tehničke jedinica: 61 knj. ; 425 kut.
Odgovornost: Kotarski sud Samobor (stvaratelj)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Zagrebu preuzeo je prvi put gradivo fonda 2000. godine. Preuzeto je u registraturno nesređenom stanju u rinfuzi uz primopredajni popis gotovo neupotrebljiv iz čega je vidljivo da nisu ispoštovane odredbe Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva. Osim toga nije preuzeto gradivo za određeno vremensko razdoblje niti su preuzete sve pripadajuće serije. Sukladno arhivstičkim načelima i standardima započelo se s identifikacijom i oblikovanju serija prema načelima provenijencije i prvobitnog reda. Gradivo je složeno u tehničke jedinice i signirano, izrađen je popis i 2002. napravljen sumarni inventar. Drugi put gradivo je preuzeto 2004. godine u znatno većoj količini, rinfuzno. Gradivo je identificirano, obavljeno je ulaganje u već postojeće gradivo, te su oblikovane serije. Izrađeni su popisi i 2012. godine sumarni inventar.
Način preuzimanja: Gradivo fonda preuzeto je po službenoj dužnosti od stvaratelja Općinskog suda Samobor uz poštivanje zakonski odredbi o predaji arhivskog gradiva nadležnim arhivima. 2279/2000., 6/2004.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži šest serija s pripadajućim podserijama i podpodserijama.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanju gradiva kod stvaratelja. Tijekom arhivističke obrade u Državnom arhivu u Zagrebu postupak izlučivanja nije proveden. Upisnici i kazala čuvaju se trajno.
Dopuna: Ne predviđaju se daljnja preuzimanja gradiva budući je svo sačuvano gradivo koje je bilo pohranjeno kod imatelja, a nastalo tijekom djelovanja stvaratelja, prigodom drugog preuzimanja preuzeto.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo fonda sređeno je sukladno arhivskim načelima uz poštivanje prvobitnio reda utemeljenog kod stvaratelja. Unutar serija oformljene su podserije i podpodserije sređene prema značenju pojedinih vrsta predmeta, kronološki. Spisi su složeni prema klasifikacijskoj oznaci, kronološki. 1. Sudska uprava 1.1. Predmeti sudske uprave, Prs/Su 1.2. Iskazi povjerenstva 2. Građanski predmeti 2.1 Građanski parnični predmeti 2.1.1. Predmeti parnica, P 2.1.2. Predmeti bagatelnih maličnih parnica, M 2.2. Građanski vanparnični predmeti 2.2.1. Predmeti ostavina, O 2.2.2. Vanparnični predmeti, R 2.2.3. Predmeti starateljstva (štitništva i skrbništva), S 2.2.4. Predmeti oduzimanja svojevlasti, Os, 2.3. Predmeti izvršenja, I (ovrhe za parnične i vanparnične predmete) 2.4. Brojovnici za građanske predmete 3. Kazneni predmeti 3.1.Predmeti istrage zbog zločina i prijestupa, Ki 3.2. Predmeti o prekršajima i prijestupima, II, Kps 3.3. Predmeti istrage zbog zločina i prijestupa mlađih maloljetnika, IV 3.4. Predmeti prekršaja i prijestupa mlađih maloljetnika, V, Kpsm 3.5. Predmeti procesnih radnji u kaznenim stvarima, III, Krs 3.6. Predmeti koji nisu ulazli ni u jedan upisnik, Kns 3.7. Uznički predmeti 4. Predmeti financija 4.1. Troškovi kaznenog postupka 4.2. Troškovi kaznenog postupka i ovrhe 4.3. Knjiga o provođenju izvršenja 4.4. Novčani dnevnik 4.5. Dnevnik službenih pologa sirotinjske blagajne 5. Pomoćne knjige 5.1. Pomenik I i II 5.2. Knjige dostave 5.3. Knjiga pošte 6. Odbor za potpore kod kotarskog suda 6.1. Državna vojna potpora
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Korištenje javnog arhivskog gradiva u arhivima određeno je člancima 18 do 22 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnkom o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Arhivsko gradivo pisano je na papiru, pisaćim strojem ili tintom. Dio gradiva, uglavnom knjige, oštećene su na rubovima.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvorno arhivsko gradivo čuva se u Državnom ahivu u Zagrebu, u klimatiziranom spremištu, na adresi Avenija Dubrovnik 36.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje izrađeni preslici.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 133: Odjeljenje Ministarstva pravde Kraljevine SHS u Zagrebu
HR-HDA- 160: Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe
HR-DAZG- 940: Sudbeni stol u Zagrebu
HR-DAZG- 951: Kraljevski kotarski sud Samobor
HR-DAZG- 1136: Kotarski sud Samobor
Literatura: Beuc, Ivan. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije : pravnopovijesne studije , Zagreb : Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, 1985,
Mažuranić, Vladimir. Prinosi za hrvatski pravno - povijesni rječnik, Zagreb 1908 - 1922,
Smrekar, Milan. Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, knj. I. , Zagreb, 1899.,
Bačić, Stjepan. Razvitak moderne registrature u Hrvatskoj, Zagreb, 1971..
Košutić, Mirko. Tumač k Zakonu o zemljišnim knjigama, te Zakonu o unutarnjem uređenju, osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga., Zagreb, 1931..
Agatonović, Agoston, Franjo. Zakon o sudskom postupku u građanskim parnicama (građanski parnični postupak) za Kraljevinu Jugoslaviju od 13. jula 1929. godine., Zagreb, 1930. .
Žilić, Franjo; šantek, Miroslav. Zakon o sudskom vanparničnom postupku., Zagreb, 1934..
Klinić, Juraj. Zakon o zemljišnim knjigama., Zagreb, 1931..
Verona, Ante; Zgulia, Srećko. Zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama (građanski parnični postupak) i uvodni Zakon s komentarom i sudskim rješidbama., Zagreb,1933..
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16344
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica