Facebook
Naziv: Kraljevski kotarski sud Samobor (fond)
Signatura: HR-DAZG-951
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1855 - 1918
Arhivske jedinica: 56.30 d/m
Tehničke jedinica: 168 knj. ; 887 kut.
Odgovornost: Kraljevski kotarski sud Samobor (stvaratelj)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Zagrebu preuzeo je gradivo fonda 2000. godine u registraturno nesređenom stanju, u rinfuzi uz primopredajni popis gotovo neupotrebljiv iz čega je vidljivo da nisu ispoštovane odredbe Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva kojim je propisana obveza imatelja dostaviti nadležnom arhivu popise svih dokumentacijskih cjelina.Osim toga nije preuzeto gradivo za određeno vremensko razdoblje niti su preuzete sve pripadajuće serije što je uvjetovalo znatan napor tijekom sređivanja i obrade fonda. U Državnom arhivu u Zagrebu, sukladno arhivskim načelima i standardima započelo se s identifikacijom arhivskog gradiva i oblikovanju dokumentacijskih cjelina, odnosno serija. Arhivističko sređivanje rezultiralo je strukturom fonda koja je korisniku pregledna i razumljiva. Izrađen je popis, gradivo je smješteno u kutije i signirano.
Način preuzimanja: Gradivo fonda preuzeto je od imatelja Samoborskog muzeja. Upisan je u knjigu primljenog arhivskog gradiva pod rednim br. 2279.
Sadržaj jedinice: Unutar fonda oblikovana su tri serije predmeta s pripadajućim podserijama i podpodserijama, sređenih prema značenju i vrsti pojedinih predmeta, kronološi. Zemljišno - knjižni predmeti ( gruntovnica ) iskazana je zasebno.
Izlučivanju: Tijekom obrade arhivskog gradiva u Državnom arhivu u Zagrebu postupak izlučivanja nije proveden.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo je sređeno sukladno arhivističkim načelima uz poštivanje prvobitnog reda utemeljenog kod stvaratelja. Oblikovane su serije i pripadajuće podserije. 1. Predmeti poslovanja suda 1.1. Okružnice 1.2. Predmeti dopisa sudskih vlasti 1.3. Predmeti predsjedništva suda Pr, Prs 1.4. Poslovni izvještaji i izvještaji povjerenstva suda 2. Građanski predmeti 2.1. Zajednički upisnici građanskih predmeta 2.1.1. Pomoćne knige 2.2. Predmeti parnica III, P 2.2.1. Izvještaji o parnicama 2.3. Predmeti ostavina IV, O 2.3.1. Izvještaji o ostavinama 2.4. Razni vanparnični predmeti VII, R 2.5. Predmeti maličnih parnica i parnica radi smetanja posjeda VIII, M 2.5.1. Izvještaj o maličnim parnicama i parnicama radi smetanja posjeda 2.6. Predmeti ovrha za parnične i vanparnične predmete O 2.6.1. Izvještaj o predmetima ovrha 2.7. Pomoćne knjige - zajednička uredska pomagala 3. Kazneni predmeti 3.1. Zajednički upisnici kaznenih predmeta 3.1.1. Predmeti istraga zbog prijestupa i zločina A 3.1.2. Predmeti prekršaja C 3.1.3. Predmeti procesnih radnji u kaznenim stvarima D 3.1.4. Odredbe koje su se odnosile na krivični odjel E 3.2. Predmeti istrage zbog zločina i prijestupa I 3.3. Predmeti prekršaja C, II 3.4. Predmeti procesnih radnji u kaznenim stvarima III 3.5. Pomoćne knjige 3.6. Uznički predmeti 3.7. Predmeti naplate troškova kaznenog postupka 3.8. Novčani dnevnici
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Korištenje javnog arhivskog gradiva u arhivima određeno je člancima 18 do 28 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je pisano na hrvatskom i njemačkom jeziku. Pismo je latinica i gotica.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Arhivsko gradivo pisano je na papiru, pisaćim strojem ili tintom. Dio gradiva, uglavnom knjige i manjim dijelom spisi, oštećene su na rubovima.
Opća napomena: VIDI FOND BR. 37.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16160
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica