Facebook
Naziv: Pčelarska zadruga Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-997
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 104 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1963
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. (Knjige se nalaze u kutijama.); 2 kut.
Odgovornost: Pčelarska zadruga Rijeka (stvaratelj) (1947-1963)
Povijest jedinice: Fond je preuzet 1969. godine zajedno s gradivom Građevinskog poduzeća "Asfalt" te u Arhivu pripojen zbirnom fondu HR-DARI-197 Likvidirana poduzeća (Historijski arhiv Rijeka, Zapisnik o preuzimanju br. 224 od 21.IV.1969. u dosjeu fonda Građevinsko poduzeće "Asfalt"). Prema primopredajnom popisu preuzeto je 5 kutija gradiva. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem 2010. fond je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od stečajnog upravitelja Građevinskog poduzeća „Asfalt“ 21.IV.1969. (upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 31/1969).
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno kao cjelina, a fragmentarne su i pojedine serije. Ipak svojim vremenskim rasponom pokriva gotovo cijelo razdoblje djelovanja stvaratelja uključujući postupak likvidacije. Sačuvano je nekoliko važnih evidencija o članstvu, matična knjiga zaposlenika i sadržajno posebno vrijedni zapisnici sjednica upravnog odbora (1949-1959) koji svojom iscrpnošću djelomično nadoknađuju nedostatak statusne i normativne dokumentacije kao i poslovne korespondencije.
Zapisnici sjednica upravnog odbora puni su zanimljivih podataka i tema vezanih za tadašnju organizaciju, tehnologiju i praksu pčelarstva (seljenje paše po otocima, Istri, Velebitu, Gorskom Kotaru; sadnja lavande na Lošinju, stanje biljnih kultura vrijeska, kadulje, crnike; stanje pčelinjaka; plasman meda, pitanje prodaje i suradnje s hotelskim poduzećima, cijena meda vezana uz sezonu i inozemne utjecaje; pčelarski tečajevi, školski pčelinjaci; izvoz meda u Njemačku; pitanje promidžbe; suradnja sa stručnjacima Zavoda za biologiju i patologiju pčela; poljoprivredne izložbe, strojevi), oslikavaju razvoj zadruge (postepeno pretvaranje zadruge u poduzeće) ali i razvoj pčelarskih organizacija u zemlji i svijetu (pčelarske konferencije na lokalnoj, republičkoj i državnoj razini, pčelarski kongres u Kopenhagenu 1954. godine), probleme u poslovanju, konflikte u tumačenju uloge i ciljeva zadruge.
Izlučivanju: Prema podacima iz dosjea fonda Građevinsko poduzeće „Asfalt“ Rijeka (HR-DARI-195), gradivo je u Arhivu 1972. odabrano i izlučeno. U istom dosjeu sačuvan je sumarni koncept prijedloga za izlučivanje u kojem se navodi količina od 3 kutije financijske dokumentacije, a po naknadnim bilješkama na primopredajnom popisu može se zaključiti koja vrsta gradiva je izlučena.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u nesređenom stanju. Nakon škartiranja 1972. i kartoniranja nije više korespondiralo s primopredajnim popisom. Izvorno stanje tek se djelomično može rekonstruirati. Iako je gradivo fragmentarno, vidljivo je da je vođen jedinstven urudžbeni zapisnik, da se spisi protokoliraju po sustavu tekućeg rastućeg urudžbenog broja.
Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (kutije) u koje je smješteno. Zbog tehničkih razloga knjige su smještene u kutijama zajedno s ostalim gradivom. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Dokumentacija upravnih tijela, 2. Dokumentacija o članstvu, 3. Opća dokumentacija, 4. Personalna dokumentacija, 5. Financijska dokumentacija, 6. Izdvojeni predmetni spisi, 7. Postspisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju osim što na nekim starijim knjigama nedostaju pojedine stranice i korice i uočavaju se tragovi vlage (razlivena tinta). Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-997/SI - 1 Pčelarska zadruga Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 101402
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica