Facebook
Naziv: Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Poreču (fond)
Signatura: HR-DAPA-28
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Povijesni nazivi: Carsko kraljevski kotarski kapetanat u Poreču (1961 - 1986) (hrvatski) (U arhivističkim zapisima i evidencijama DAPA te u dijelu objavljenih izvora.)
Carsko kraljevsko kotarsko poglavarstvo u Poreču (1986 - 2004) (hrvatski) (U arhivističkim zapisima i evidencijama DAPA, te u dijelu objavljenih izvora.)
Kotarski kapetanat u Poreču (2004 - ) (hrvatski) (U arhivističkim zapisima i evidencijama DAPA, te u dijelu objavljenih izvora.)
Usporedni nazivi: Bezirkshauptmannschaft in Parenzo (njemački)
Capitanato Distrettuale di Parenzo (talijanski)
Razdoblje: 1868 - 1918
Arhivske jedinica: 28 d/m
Tehničke jedinica: 89 knj. ; 204 kut.
Odgovornost: Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Poreču (stvaratelj) (1868 - 1918)
Povijest jedinice: Od prestanka djelovanja stvaratelja pa do prve polovine 1927. godine gradivo se čuvalo u pismohranama slijednika u Poreču. Početkom 1927. Državni arhiv u Trstu, na temelju ovlasti Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Italije započeo je pregled i inventarizaciju svog gradiva koje se čuvalo u pismohranama ukinutih potprefektura u Kopru, Pazinu, Poreču i Malom Lošinju, te odabiranje gradiva za preuzimanje u Državni arhiv u Trstu, odnosno izlučivanje. Odabrano gradivo je sredinom godine preseljeno u tršćanski arhiv, te evidentirano u Općem inventaru Državnog arhiva u Trstu, koji je 1933. godine objavio njegov ravnatelj Felice Perroni. Državni arhiv u Trstu skrbio je gradivu do ispunjenja dijela restitucijskog zahtjeva FNR Jugoslavije prema Republici Italiji. U Državni arhiv u Pazinu fond je preuzet iz Historijskog arhiva Rijeka u prosincu 1961. godine. Osnovna obrada, u kojoj je gradivo uglavnom zadržano izvornom redu koji je dokumentiran 1927., 1933. i 1961. godine (primopredajni zapisnici), provedena je neposredno nakon preuzimanja (1962-63). Gradivo fonda bilo je evidentirano unutar fonda Carsko-kraljevski kotarski kapetanat u Poreču (1868/1919). Arhivistička obrada provedena je u razdoblju od 1984. do 1989. godine. Tom je prilikom izdvojeno gradivo Kotarskog školskog vijeća Poreč (HR-DAPA-442, 1869/1918) i veća količina plakata, okružnica i letaka, koji se danas čuvaju u Zbirci plakata i drugih tiskovina (HR-DAPA-799). Fond je evidentiran pod naslovom Carsko-kraljevsko kotarsko poglavarstvo Poreč. U razdoblju između 2004. i 2011. godine u dijelu evidencija Državnog arhiva u Pazinu fond se navodi pod naslovom Kotarski kapetanat Poreč.
Način preuzimanja: Primopredaja gradiva iz restitucijskog zahtjeva izvršena je u Državnom arhivu Slovenije temeljem "Zapisnika o podjeli arhivskog materijala koji je vraćen iz Italije, između NR Slovenije i NR Jugoslavije, sastavljenog u Državnom arhivu NR Slovenije 23.11.1961. godine". Onaj dio gradiva koji je po provenijenciji pripadao NR Hrvatskoj predan je na privremeno čuvanje najvećim dijelom Historijskom arhivu u Rijeci, a manjim Historijskom arhivu u Zadru. Razgraničenje i primopredaja gradiva između Historijskog arhiva Rijeka i Historijskog arhiva Pazin provedeni su po odluci Savjeta za kulturu i nauku NR Hrvatske (naredba br. 4357/1-1961 od 14. 12.1961.) temeljem "Zapisnika o podjeli arhivskog materijala koji je vraćen iz Italije, izvršenoj 16. decembra 1961. godine između Historijskog arhiva - Rijeka i Historijskog arhiva - Pazin od 16.12.1961. br. 154/1961". Ova akvizicija je u Knjizi primljenog gradiva Historijskog arhiva Pazin evidentirana pod br. 12-16 (str.4).
Sadržaj jedinice: Među knjigama su sačuvane su spisovodstvene evidencije cjeline općih spisa (urudžbeni zapisnici: 1868/1918, s kazalima: 1870/1914) te knjga najamnina za cestovna prijevozna sredstva (1915.). Necjelovito sačuvani Tajni spisi (1870/1918) sadrže dokumente vezane uz kadrovske poslove (premještaji, imenovanja, natječaji, prisege), ratni zajam, političko-sigurnosne procjene i špijunažu, propagandu (ratnu, antiratnu, stav prema socijalistima, 1897.), moralno-političke karakteristike pojedinaca, izvještaje o incidentima i nemirima, dokumente koji se odnose na aktivnosti pripadnika Carske obitelji te razne okružnice. Unutar cjeline Tajnih spisa (1876.) čuvaju se spisi vezani uz rad Zemaljskog sabora Markgrofovije Istre (poslovnik, izvještaji, zapisnici sjednica, primjedbe). Prezidijalni spisi (1915/1917) uglavnom sadrže okružnice i dokumentaciju vezanu uz kadrovske poslove i djelovanje raznih udruga i društava. Opći spisi (1868/1918) sadrže dopise, izvještaje, okružnice, statističke prikaze, obračune i dr. unutar sljedećih sadržajnih/spisovodstvenih kategorija: D/1. Crkveni poslovi; D/2 Crkveni poslovi, objekti, župnici; D/3 Crkveni poslovi, potpore, stipendije, bratovštine; D/4 Školstvo, D/5 Crkvene svečanosti (do 1895. D/8 Crkvene svečanosti); E/1 Zdravstvo; F/1 Poljoprivreda; F/2 Polja i šume; H/4 Javni objekti; G/1 Trgovina i obrt, općenito; G/2 Trgovina i obrt, dozvole; G/3 Trgovina i obrt, prekršaji; G/4 Cjenici; G/5 Promet, pošta, telegraf, željeznice; G/6 Ribolov; H/1 Ceste; H/2 Građevinski objekti, vodoopskrba; I/1 Policija, općenito;I/2 Potjernice; I/3 Izgoni, I/4 skitnice, I/5 Oružni listovi, I/5 Pasoši, legitimacije i radne knjižice, I/7 Novinstvo, I/8 Udruženja, I/9 Prijave i istraga, I/10 Nesreće, I/11 Smrtni slučajevi; K/1 Iseljavanje/useljavanje, K/2 Financije, personalni poslovi, K/3 Financije, porezi; L/1 Općinski poslovi, financije, L/2 Općinski izbori, L/3 Neimaština, L/4 Lovočuvari, čuvari šuma i polja, L/5 Statistički izvještaji, L/6 Izbori za Carevinsko vijeće, gradske i seoske općine, L/7 Socijalna pomoć, stalno mjesto boravka, L/8 Vage, utezi i mjere; M/1 Porezi, katastarski, M/2 Porezi, obrt, M/3 Naplata poreza, M/5 Lutrija, M/6 Porez na prihod, M/7 Blagajnički izvještaji.
Izlučivanju: U sklopu poslova pregleda i popisivanja gradiva pohranjenog u pismohrani (arhivu) ukinute potprefekture u Poreču, koje je 1927. godine proveo Državni arhiv u Trstu, popisano je i gradivo predloženo za izlučivanje: ukupno 688 knjiga i svežnjeva spisa kotarske uprave, nastalih u razdoblju od 1831. do 1918. godine, koje se odnose na: interno poslovanje (1831-1900, 17 sv.); vojne poslove (1831-1900, 143 sv.), pitanja zdravstvene zaštite i javnog zdravstva (1868-1915, 107 sv.), veterinarsku zaštitu (1868-1915, 70 sv.), poljoprivredu (1865-1915, 41 sv.), školska pitanja (1868-1910, 93 sv.), policijske poslove (1868-1915, 51 sv), financijske poslove (1831-1915, 103 sv.), pravosudne poslove ( do 1918, 16 sv.) i dr. (1892-1900, 95 sv.). Na temelju mišljenja talijanskog arhivskog savjeta, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Italije je 3. srpnja 1927. godine izdalo odobrenje za izlučivanje i uništenje br. 8773/40258, koje je dostavljeno pokrajinskoj administraciji, te se danas čuva u fondu Prefektura Istre u Puli. U skladu s odobrenjem, gradivo je uništeno. Podaci o ostalim izlučivanjima nisu poznati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zasebnim cjelinama (serijama) objedinjene su knjige i spisi. Unutar cjeline Knjiga (1) odvojeni su urudžbeni zapisnici (1.1.) i kazala (1.2) te sređeni kronološki. Unutar cjeline spisa (2) zadržan je izvorni registraturni red, te su spisi sređeni prema prvobitnim dokumentacijskim cjelinama kao podserije: 2.1. Tajni spisi, 2.2. Prezidijalni spisi i 2.3. Opći spisi. Tajni i prezidijalni spisi sređeni su kronološki, prema registraturnim oznakama spisa. Opći spisi su unutar svakog godišta razvrstani u spisovodstvene (sadržajne) kategorije (D/1 do M/7, vidi: Sadržaj) te su unutar svake kategorije poredani kronološki, prema registraturnim oznakama spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Jezici: njemački ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-28/SI - 1 Carsko-kraljevsko kotarsko poglavarstvo u Poreču (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici se čuvaju u Državnom arhivu u Pazinu, na adresi Vladimira Nazora 3.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli (U spisima iz 1927. godine (kategorija III), se pod oznakom III-1-3 čuva predmet (Ukidanje potprefektura - smještaj arhiva / Soppressione Sottoprefetture - destinazione archivi) sa spisima vezanim uz ukidanje potprefektura u Pazinu, Poreču, Lošinju i Kopru, koji sadrži detaljne popise gradiva koje je iz navedenih prefektura otpremljeno u Državni arhiv u Trstu, odnosno izlučeno i uništeno. Kutija 56.)
HR-DAPA- 799: Zbirka plakata i drugih tiskovina (U gradivu zbirke čuvaju se tiskovine tijela kotarske, okružne i pokrajinske uprave Primorja iz razdoblja od 1814. do 1918. godine, a koje su u se u prethodnim razdobljima povijesti arhivskog gradiva dijelom čuvale pri stvaratelju i kasnijim skrbnicima njegova gradiva.)
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10292
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica