Facebook
Naziv: Kraljevski riječki gubernij (fond)
Signatura: HR-DARI-5
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Arhiv Riječkog gubernija (hrvatski)
Skraćeni nazivi: Krg (hrvatski)
Usporedni nazivi: Regium Gubernium Fluminense (latinski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 4 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: HR-HDA-37 (Hrvatski državni arhiv)
Razdoblje: 1776 - 1850 (Nakon prvog razdoblja djelovanja stvaratelja (1776-1809), administracija Gubernija djeluje dalje i kroz cijelo vrijeme francuske uprave nad Rijekom do 1813., ali na njezinu čelu nije više guverner nego privremeni intendant, podređen generalnom intendantu u Ljubljani. U razdoblju 1813-1822 stvaratelj ne djeluje. Vidi fondove HR-DARI-551 (Okružno poglavarstvo Rijeka), HR-DARI-552 (Vicegubernij za Ilirsku Hrvatsku i Primorje) i HR-DARI-553 (Primorski gubernij u Trstu).)
Arhivske jedinica: 168.40 d/m
Tehničke jedinica: 100 knj. ; 45 kut. ; 1330 svež
Odgovornost: Riječki gubernij (stvaratelj)
Kraljevsko hrvatsko pomorsko upraviteljstvo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je 1877. godine bio odnešen iz Rijeke u Budimpeštu, a u Državni arhiv u Rijeci preuzet je 1935. godine na temelju međudržavnog ugovora između Italije i Mađarske. Godine 1943. gradivo je bilo evakuirano u Italiju i 1949. godine ponovno vraćeno Rijeci. Manji dio fonda bio je do 2009. pohranjen u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
Gradivo do, uključivo, 1810. godine je pod nazivom "Archivio Fiumano. Periodo Ungherese" i "Archivio Fiumano. Periodo Francese" osnovno popisano u vrijeme dok se nalazilo u Budimpešti. Popis je 1922. godine sastavio mađarski arhivist dr. D. Janossy na traženje tadašnje Riječke vlade. Riječki povjesničar Giuseppe Viezzoli nadopunio je Janossyjev popis te ga je, kao dio jednog opširnijeg članka, 1924. objavio pod naslovom " 'Fluminensia' nell'Archivio nazionale di Budapest" u riječkom časopisu "Fiume" iz 1924. godine na stranicama 38 - 41. Tom popisu su u članku "Arhiv Riječkog gubernija 1586.-1868.", objavljenom u Vjesniku Državnog arhiva u Rijeci 1957. godine, dodani osnovni podaci za razdoblje 1823-1850 te kratki povijesni uvod o fondu i stvaratelju na hrvatskom. Fond je u cijelosti osnovno sređen i popisan 1964. godine.
Način preuzimanja: Najvećim dijelom fond je u DAR preuzet 1935. godine. Manji dio, 3 knjige i 12 kutija spisa, preuzet je 27. svibnja 2009. iz Hrvatskog državnog arhiva (fond HR-HDA-37).
Sadržaj jedinice: Sadržaj fonda odražava složen i izdvojen položaj Rijeke i cijelog Ugarsko-hrvatskog primorja (bakarski, riječki i vinodolski teritorij), unutar zajednice zemalja ugarske krune. Budući da je sačuvan gotovo u cijelosti sadrži knjige, spise i nešto tehničke dokumentacije o svim upravnim funkcijama koje nadilaze djelokrug lokalne samouprave, a od 1824. do 1850. i spise o nekim pravosudnim poslovima (revizija sudskih odluka riječkih sudova u građanskim i trgovačkim sporovima).
Nadasve se ističu oni sadržaji koji svjedoče o uplivu države na razvoj i funkcioniranje Rijeke i šire okolice kao glavnog međunarodnog pomorskog trgovišta i prvog industrijaliziranog grada u Hrvatskoj i široj regiji. Za taj tematski fokus veže se nadalje širok spektar ostalih, popratnih, sadržaja, kao što su organizacija i nadzor nad državnom administracijom, održavanje javnog reda i mira, organizacija i kontrola financijslih ustanova i novčanih tijekova, uspostava i organizacija fiskalne službe, održavanje i razvoj cestovnog i poštanskog prometa od Rijeke prema unutrašnjosti, skrb o državnim građevinama, kontrola i uspostava zadovoljavajućih sanitarno-zdravstvenih prilika, skrb za socijalne, školske i vjerske ustanove i drugo. Poseban tematski sklop vezan je za nadležnost Gubernija u upravljanju komorskim dobrima u Rijeci, Bakru, Kraljevici, Vinodolu i ostalim sjedištima Ugarsko-hrvatskog primorja.
Izlučivanju: Čuva se trajno u cijelosti.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: isprave ; crtež ; Plan ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je strukturiran prema izvornom registraturnom ključu, koji se mijenjao tijekom vremena. U inventaru su prvo prikazani prezidijalni spisi i knjige, potom opći spisi, komorski spisi te registraturne knjige općih spisa i na kraju predmeti priziva riječkih sudova. Potonja serija je ovom fondu pridružena naknadno, tj. izdvojena je tijekom sređivanja fonda HR-DARI-124 (Trgovačko-mjenbeno sudište i Pomorski konzulat Rijeka / Giudizio Cambio Mercantile e Consolato del Mare di I'a Instanza in Fiume). Gradivo preuzeto 2009. je jednim dijelom uvršteno u postojeće serije (registraturna pomagala), a drugim dijelom (spisi) oblikovano i prikazano kao posebna serija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999)
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Zaštitne mikrofilmske role Državnog arhiva u Rijeci br. 284-289 i 330-402 (redni brojevi 825-835 i 1213-1379 u Knjizi inventara mikrofilmova DAR-a).
Jezici: njemački ; talijanski ; latinski ; francuski ; hrvatski
Pisma: njemačka gotica ; latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Spisi su uglavnom složeni u svežnjeve oblikovane između dvije, posebno za ovu registraturu izrađene, ljepenke povezane konopcem. Obradom uzoraka ljepenke utvrđeno je da je ona jednim dijelom izrađena od sekundarnih sirovina, rukopisâ i tiskovina s kraja 18. i početka 19. stoljeća. Među inim, u građi ljepenke pronađen je i tzv. 'Riječki erotski fragment', tj. fragment nerazrezanih araka tiskovine erotskog sadržaja na talijanskom jeziku, nastale najkasnije početkom 19. stoljeća, vjerojatno u Rijeci ili Trstu. Autor djela nije poznat, kao ni okolnosti pod kojim je tiskovina upotrijebljena u proizvodnji registraturne ambalaže. Vjerojatno je riječ o zaplijenjenom materijalu. Prilikom kartoniranja fonda treba voditi računa o tome da se korice sačuvaju i da budu stručno, konzervatorski primjereno, obrađene.
Vidi: Jasmin Đečević - "Erotski roman izronio iz mraka riječkog arhiva". Nedjeljni Jutarnji list, 24. 02. 2008.
Obavijesna pomagala: DARI-5/P - 1 Kraljevski riječki gubernij (popis)
DARI-5/V - 2 Kraljevski Riječki Gubernij (vodič)
Restauracija: Jedan arak tzv. 'Riječkog erotskog fragmenta' restauriran je 2008. u Restauratorskoj radionici Državnog arhiva u Rijeci
Arhivske jedinice: HR-HDA- 12: Hrvatsko kraljevsko vijeće
HR-HDA- 13: Ugarsko namjesničko vijeće. Hrvatsko-slavonski spisi
HR-HDA- 20: Ugarska dvorska komora. Riječki spisi
HR-HDA- 67: Bansko vijeće
HR-HDA- 98: Banski povjerenik u Rijeci
HR-HDA- 943: Intendanca za Građansku Hrvatsku u Karlovcu
Napomena o dopunskim izvorima: Fondovi HR-HDA-37 i HR-HDA-38 predani su u svibnju 2009. Državnom arhivu u Rijeci. Važni dopunski izvori pohranjeni su u Arhivu Slovenije u Ljubljani. Riječ je o sljedećim fondovima: 1. SI-AS-27 (Glavni intendant Ilirskih provinc 1809-1813), 2. SI-AS-28 (Intendant za Civilno Hrvaško 1811-1813), 3. SI-AS-119 (Intendant na Reki 1809-1811).
Literatura: ***. Arhiv Riječkog gubernija 1586-1868, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1957, .str. 475-375
Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 223
Viezzoli, Giuseppe. Fluminensia nell'Archivio nazionale di Budapest. , Rijeka: Societa di Studi Fiumani in Fiume, 1924 , .str. 23-24, 38-41
***. Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1953, .str. 364
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 520
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 55-57
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 16, 910
Identifikator: HR-DARI/AJ 11673
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica