Facebook
Naziv: Kotarsko povjereništvo Podgrad (fond)
Signatura: HR-DARI-18
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Kotarsko poglavarstvo Podgrad (1980 - 2010) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: KpP (hrvatski)
Usporedni nazivi: Bezirkskommissariat Castelnuovo (njemački)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 25 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1809 - 1868
Arhivske jedinica: 24.70 d/m
Tehničke jedinica: 246 kut. ; 1 knj. ; 4 svež
Odgovornost: Kotarsko povjereništvo Podgrad (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja kotarskog ureda sa sjedištem u Podgradu 1868. godine, njegovo političko (upravno) registraturno gradivo preuzelo je Kotarsko poglavarstvo Volosko a sudsko novoosnovani Kotarski sud Podgrad. Kotarsko povjereništvo Podgrad je pak ranije preuzelo gradivo 1832. ukinutog Kotarskog povjereništva Fünfenberg (negdje Kotarsko povjereništvo Socerb). Godine 2009. iz fonda je izdvojeno to gradivo te oblikovan zaseban fond Kotarsko povjereništvo F'ünfenberg (HR-DARI-915). Do 2010. fond se neprimjereno nazivao Kotarsko poglavarstvo Podgrad, obzirom da je njemačku inačicu tog naziva (Bezirkshauptmannschafts - Expositur) imalo samo u razdoblju 1850-1854.
Način preuzimanja: Gradivo je u DAR najvjerojatnije preuzeto 1927. skupa s gradivom Kotarskog poglavarstva Volosko.
Sadržaj jedinice: Budući da fond ima samo vrlo oskudni privremeni popis nije moguće dati preciznije podatke o njegovu sadržaju. Sačuvan je, međutim, registraturni ključ za klasifikaciju općih spisa od 1854. do 1868. godine koji dosta govori o sadržaju tog dijela fonda. Pojedine klase i podklase označavaju sljedeće sadržaje: A - spisi u svezi zakonâ i normalije; B - službenički spisi i personalije, B1 - natječaji, imenovanja, potpore, B2 - službena putovanja, B3 - penzije i provizije, B4 - plemićki posjedi i zemljišno knjižne stvari, B5 - povlastice, B6 - računi, paušali, dotacije i predujmovi, B7 - statistika, B8 - dnevničari, B9 - uredski inventari; C - vojska, C1 - novačenje, C2 - stavnja osoba na dopustu, molbe za dopust i otpust, zahtjevi za privremeno oslobađanje, C3 - vojni bjegunci i nepravilnosti, C4 - pričuva, realni i patentalni invalidi, otpušteni iz službe, C5 - žandarmerija, C6 - računi za novačenja, C7 - podvoz, C8 - popis pučanstva; D - vjerske stvari i školstvo, D1 - neki župni prihodi (Pfarrpfrände), D2 - kongrue, fasije i dotacije, D3 - župni stanovi i crkvene građevine, groblja, D4 - crkveni računi i uprava crkvenom imovinom, D5 - školske zgrade i učiteljski stanovi, D6 - školski rekviziti i paušali, D7 - školske posjete i školski udžbenici, D8 - bogoštovlje, D9 - nastavno osoblje, nastava i školske novčane kazne; E - zdravstvo i dobrotvorne ustanove, E1 - nahočad, E2 - oskudica, E3 - siromasi, E4 - dobrotvorstvo, E5 - vjenčani, rođeni, umrli, E6 - epidemije i epizooze, E7 - uprava i računi siromaških zavoda, E8 - zdravstveno osoblje i zdravstvena izvješća, E9 - sabirne akcije, E10 - cijepljenja, E11 - lijekovi i računi, E12 - sanitarna policija; F - poljodjelstvo, F1 - poljodjelstvo, F2 - rudarstvo, šumarstvo i lovstvo; G - trgovina i obrt, G1 - trgovina, G2 - certifikati o podrijetlu, G3 - obrt, G4 - tržište; H - prometnice, H1 - erarske ceste, H2 - kotarske ceste, H3 - općinske ceste, H4 - mostovi i vodne građevine; I - policija, I1 - putovnice, I2 - prepraćenici, I3 - zabranjene knjige, I4 - osobe gonjene potjernicama, I5 - okružnice policijskih vlasti, I6 - osobe izgnane iz zemlje, I7 - gradnje kuća, I8 - kazneni troškovi, I9 - useljavanja i iseljavanja, I10 - javna sigurnost, I11 - prekršaji, razbojstva i prijestupi, I12 - uhićenja, I13 - kurirske dostavne knjižice i radne knjižice; L - općine, L1 - općinski računi, L2 - općinska zemljišta, L3 - općinski službenici i odbori; M - porezi, pristojbe i blagajne, M1 - ubiranje poreza, M2 - zemljarina, kućarina i porez na dohodak, M3 - štete od elementarnih nepogoda i porez na zemljišne ostavštine, M4 - percentualna davanja, M5 - biljezi, pošta i prodaja duhana, M6 - katastar, M7 - prirezi, M8 - carine i maltarine, M9 - porezni prekršaji, M10 - krediti, M11 - takse, M12 - kotarska blagajna i depoziti, M13 - zemljišno rasterećenje, M14 - financije, M15 - kovanice, domene (gospoštije); N - razno.
Kutije u kojima je gradivo obilježene su oznakom klase i godine.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond ima tri serije - opće spise, izdvojene predmete i jedno registraturno pomagalo - kazalo za 1968. Opći spisi su od 1819. do 1840. sređeni po tekućem nizu urudžbenih brojeva, od 1841. do 1849. po klasama označenim rimskim brojevima od I do XXII te od 1849. do 1868. po klasama označenim velikim slovom njemačke abecede od A do N (nema slova K). Izdvojeni predmeti su nesređeni.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Opća napomena: Godine 2009. iz fonda je izdvojeno gradivo Kotarskog povjereništva Fünfenberg te od istog oblikovan zaseban fond (HR-DARI-915).
Identifikator: HR-DARI/AJ 11684
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica