Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Lovran (fond)
Signatura: HR-DARI-27
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Općina Lovran (1984 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GoL (hrvatski)
Usporedni nazivi: Gemeindeamt Lovrana (njemački)
Podestaria di Laurana (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU 60 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1836 - 1918
Arhivske jedinica: 3.70 d/m
Tehničke jedinica: 45 knj. ; 20 kut.
Odgovornost: Glavarstvo općine Lovran (stvaratelj)
Povijest jedinice: Najveći dio fonda preuzet je 1970. od Skupštine općine Opatija. Oko 0,7 d/m gradiva, uglavnom vrijedne projektne dokumentacije, preuzeto je 1990., također od Skupštine općine Opatija. Naposlijetku, još desetak nacrta, dvije katastarske mape Lovrana i nešto drugog gradiva preuzeto je 1991. od Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka. Gradivo je u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. prikazano samo kao serija unutar fonda Općinsko poglavarstvo Opatija (fond 29). Kao samostalan fond, pod nazivom Općina Lovran, gradivo je prvi puta evidentirano nakon arhivističkog sređivanja i izrade sumarnog inventara 1981. godine. Spominje se i u vodiču Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Taj fond je tada, pod imenom Općina Lovran, obuhvaćao svo gradivo općinske samouprave Lovrana do 1945. godine. Fond je podijeljen na dva dijela tijekom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH, koji je objavljen 2006. godine. Ovaj fond je zadržao staru signaturu 27 i promijenio naziv u Glavarstvo općine Lovran, dok je od općinske dokumentacije iz razdoblja 1919.-1945. oblikovan fond sa signaturom 471, koji je zadržao naziv Općina Lovran. Tijekom revizije spremišta br. 35 u DAR 2009. godine pronađeno je još 0,7 d/m gradiva fonda 27 iz razdoblja 1836-1916. Gradivo preuzeto 1970. je arhivistički sređeno i za njega je izrađen sumarni inventar 1981. godine, dok je gradivo preuzeto 1990. i 1991. te ono pronađeno 2009. samo popisano.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1970., 1990. i 1991. godine. (DAR: spis br. 360/2-1970., klasa 612-06/90-98/21 i klasa 612-06/91-98/02).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike 1838-1918 (nedostaje više godišta) i samo jedno Kazalo urudžbenog zapisnika za razdoblje 1907-1911. Od ostalih knjiga sačuvan je Prijepis knjige zapisnika sjednica općinskog zastupstva 1910-1918, brojne financijske knjige (glavne knjige prihoda i rashoda, glavni dnevnici prihoda i rashoda, Dnevnik općinskih naplata za 1882. i Knjiga općinskih poreznih dužnika za razdoblje 1902-1918), upisnici raspodjele soli 1871-1873, Evidencija izdatih putovnica 1874, Evidencija o izgonima 1880, evidencija uzurpiranog općinskog zemljišta za Tuliševicu i Sv. Frančišk, Knjiga pošte 1910-1918, Upisnik osoba koje primaju općinsku potporu 1911-1918 te Popis umrlih od 6. siječnja 1912. do 18. veljače 1913. Spisi, koji su fragmentarno sačuvani, najviše sadrže vrijednu projektnu dokumentaciju privatnih i javnih gradnja, nekoliko zapisnika sjednica općinskog zastupstva iz 1853, 1856, 1857. i 1911, nešto financijskih i poreznih spisa, spise i projektnu dokumentaciju o komunalnim objektima i djelatnostima (ceste, čistoća, groblje, elektrifikacija i plinifikacija, kanalizacija, karantena, mala električna željeznica Matulji-Lovran, Mandrać, pristanište, vodovod), popise birača, spise o općinskim izborima za novo zastupstvo ujedinjenih općina Lovran, Mošćenice i Brseč 1869, spise Zaklade Schmelzer 1888-1918 te inventar općinske imovine 1902.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na tri podfonda, gradivo preuzeto 1970., gradivo preuzeto 1990. i 1991. te gradivo pronađeno u DAR 2009. godine. Prvi podfond podijeljen je na serije: Pomoćne knjige, Izvorne odluke općinskog načelnika i prijepis zapisnika sjednica općinskih zastupnika, Financijske knjige, Zemljišne knjige, Ostale knjige i Opći spisi; drugi podfond na serije Opći spisi i Izdvojeni predmeti, dok se treći podfond sastoji od samo jedne serije kronološki poredanih spisa. Serije za prva dva podfonda oblikovane su u jedinstvenim nizovima za predmetni fond i za fond Općina Lovran (fond 471).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Napomena o jezicima i pismima: hrvatski, talijanski; latinica
Obavijesna pomagala: DARI-27/P - 1 Privremeni dodatak /preuzeto 1990./ (popis)
DARI-27/SI - 1 Općina Lovran (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11694
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica