Facebook
Naziv: Mjesno školsko vijeće Volosko-Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-43
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MšvVO (hrvatski)
Usporedni nazivi: Consiglio scolastico locale Volosca-Abbazia (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 29 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1877 - 1923 (Za period talijanske uprave nije formiran zaseban fond, jer je riječ o instituciji koja je ukinuta nakon Prvog svjetskog rata tijekom uvedbe talijanskog školskog sustava na području Istre.)
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 5 kut.
Odgovornost: Mjesno školsko vijeće Volosko-Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja lokalnog školskog vijeća u Volosko-Opatiji 1923. godine, njegovo registraturno gradivo je preuzela Općina Opatija. Kasnije su imatelji gradiva bili povijesni sljednici Općine Opatija, a 1970. kada je ono predano Historijskom arhivu Rijeka imatelj je bila Skupština općine Opatija. Gradivo je preuzeto zajedno s arhivalijama drugih stvaratelja s područja Lovrana, Matulja, Opatije, Veprinca i Voloskog. Nakon preuzimanja svo gradivo je provizorno popisano. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. gradivo Mjesnog školskog vijeća Volosko-Opatija (Consiglio scolastico locale Volosca-Abbazia) prikazano je kao serija fonda Općinsko poglavarstvo Opatija. Godine 1981. gradivo je arhivistički sređeno kao zaseban fond pod sadašnjim nazivom s oznakom DS-29 i za njega je izrađen sumarni inventar. U vodiču Arhivski fondovi i zbirke u SR Hrvatskoj iz 1984. fond je dobio sadašnju nacionalnu oznaku. Tijekom revizije fondova i zbirki u DARI 1992. pronađen je još jedan svežanj ovog fonda. To nije promijenilo do tada iskazanu ukupnu količinu gradiva, ali je raspon godina promaknut za jednu godinu u odnosi na podatke iz 1984. S tim parametrima, koji vrijede i danas, fond je prikazan u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006.
Način preuzimanja: Fond je preuzet 1970. od SO Opatija. HAR: 552/1970, akvizicija br 76.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo urudžbene zapisnike općih spisa 1897-1923. Sačuvan je nadalje jedan upisnik djece obvezane na polazak pučke škole u školskom okružju Volosko rođene 1888-1895. te opći spisi. Opći spisi sadrže razne popise i tabelarne iskaze školskih obveznika u hrvatskim i talijanskim razredima pučkih škola te privatnim školama u Voloskom i Opatiji, zapisnike Mjesnog školskog vijeća, završne račune te spise o organizaciji lokanog školstva, učiteljima i nastavnim sadržajima. Pred kraj djelovanja stvaratelja ima i spisa o stanju školstva nakon talijanske okupacije Istre i postepenom ukidanju hrvatskih škola pod pritiskom fašizma.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradiva fond je razvrstan samo na serije knjige i spisi. Unutar serije knjige urudžbeni zapisnici su sređeni kronološki po godinama, potom je prikazan jedan upisnik djece obvezane na pohađanje pučke škole, dok su opći spisi sređeni kronološki po godinama, a unutar godine i po broju urudžbenog zapisnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-43/SI - 1 Mjesno školsko vijeće Volosko-Opatija (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11713
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica