Facebook
Naziv: Kotarsko školsko nadzorništvo Kastav (fond)
Signatura: HR-DARI-890
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KošnaK (hrvatski)
Razdoblje: 1818 - 1865
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 8 kut. ; 20 knj. (Knjige su smještene unutar kutija sa spisima. )
Odgovornost: Kotarsko školsko nadzorništvo Kastav (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhiv je 2008. godine preuzeo od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka zbirku arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine. Radi se o gradivu različitih stvaratelja koji su djelovali na području Kastavštine i Liburnije. Sama Muzejska zbirka Kastavštine kao izdvojena zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka osnovana je 1981. iako ideja o njenom pokretanju potječe iz 1961. godine od kada se radi i na prikupljanju gradiva.
Pri primopredaji stvaratelji su bili djelomično identificirani. Nakon preuzimanja u arhiv prišlo se stručnoj arhivističkoj obradi koja je rezultirala raformiranjem zbirke što intrepolacijom dijela gradiva u postojeće fondove što formiranjem novih fondova. Gradivo Kotarskog školskog nadzorništva Kastav u primopredajnom popisu nije bilo prepoznato kao takvo već kao dokumentacija Glavarstva općine Kastav koja se odnosi na školstvo. Nakon identificiranja stvaratelja formiran je zaseban fond.
Način preuzimanja: Akvizicija br. 363, upisana u Knjigu akvizicija 21. 5. 2008. Preuzeto od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka - Muzejska zbirka Kastavštine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa, opće spise, unutar općih spisa i zapisnike školskih vizitacija po posebnom protokolu. Što unutar općih spisa što kao posebna pedagoška dokumentacija sačuvani su sumarni iskazi učenika po župama, razna statistička izvješća o školama, ispitni programi, izvješća o ispitima, mjesečni iskazi nazočnosti učenika na nastavi, iskazi o školskim inventarima, plaćama učitelja. Sačuvano je i nekoliko normativnih propisa. Gradivo je svrstano na urudžbene zapisnike, opće spise i pedagošku dokumentaciju za svaku školsku ili kalendarsku godinu, zatim kronološki.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Nakon pregleda gradiva i provjere primopredajnog popisa ustanovljeno je da popis nije arhivistički i sadržajno potpun pa se pristupilo njegovoj reviziji i arhivističkoj dopuni, izradi opisa gradiva na razini fonda i kartoniranju. Zadržano je temeljno načelo klasifikacije gradiva korišteno pri preuzimanju na opću i pedagošku dokumentaciju iako se unutar pedagoške dokumentacije nalaze i spisi koji imaju značenje pedagoške dokumentacije ali su urudžbirani kao opći spisi.
Također, unutar općih spisa se može naići na dva niza brojeva, jedan čine opći spisi po urudžbenom zapisniku, a drugi zapisnici školskih vizitacija urudžbirani po posebnoj evidenciji. Iz tehničkih razloga ostavljeni su fizički zajedno, u istom svežnju, ali razlučeni unutar njega. Zadržan je i raspored svežnjeva izrađen pri preuzimanju kao i smještaj knjiga unutar svežnjeva odnosno kutija. Sređivanjem je formirano 8 arhivskih kutija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-890/P - 1 Kotarsko školsko nadzorništvo Kastav (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
HR-DARI- 15: Kotarsko povjereništvo Kastav
HR-DARI- 17: Kotarsko povjereništvo Lovran
HR-DARI- 19: Kotarsko poglavarstvo Volosko
HR-DAPA- 24: Istarsko okružje u Pazinu
HR-DARI- 26: Glavarstvo općine Kastav
HR-DARI- 27: Glavarstvo općine Lovran
HR-DARI- 29: Glavarstvo općine Volosko-Opatija
HR-DARI- 39: Glavarstvo općine Veprinac
HR-DARI- 551: Okružno poglavarstvo Rijeka
HR-DARI- 553: Primorski gubernij u Trstu
HR-DARI- 618: Kotarsko školsko vijeće u Voloskom
HR-DARI- 897: Župni ured Kastav
Napomena o dopunskim izvorima: U Državnom arhivu u Trstu čuva se fond Primorskog gubernija odnosno Namjesništva Primorja u Trstu. Posebno značajan dopunski izvor potencijalno su crkveni arhivi, prije svega Kastavskog dekanata i Tršćanske biskupije.
Bibliografije: Manojlović, Zorica. Kotarsko školsko nadzorništvo Kastav (1815.-1869.), Vjesnik DAR, 50.-52./2011, Rijeka 2011., .str. 351-367
Identifikator: HR-DARI/AJ 70755
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica