Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Kastav (fond)
Signatura: HR-DARI-26
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Glavarstvo općine Kastav (2006 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općina Kastav (1964 - 1980) (hrvatski)
Općinsko poglavarstvo Kastav (1980 - 1984) (hrvatski)
Općina Kastav (1984 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GoK (hrvatski)
Usporedni nazivi: Hauptgemeinde Castua (njemački)
Capo Comune Castua (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 37 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1739 - 1926 (Većina gradiva je iz razdoblja 1812-1918, a u fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1739-1812 i 1919-1926.)
Arhivske jedinica: 18.20 d/m
Tehničke jedinica: 91 knj. ; 128 svež ; 7 kut.
Odgovornost: Glavarstvo općine Kastav (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je 1921., nakon razgraničenja između Kraljevina SHS i Italije, bilo preneseno iz Kastva u sjedište općine Matulji i kasnije pohranjeno u uredu Podprefekture Volosko. Sukladno članku 5. Konvencije za arhive u sklopu tzv. Neptunskih sporazuma izeđu Italije i Jugoslavije od 20. srpnja 1925., gradivo je u listopadu 1926. vraćeno u Kastav. Nakon preuzimanja u DAR 1964. gradivo je popisano, a 1967. godine inventar fonda objavljen je u Vjesniku DAR-a. Fond je tada obuhvaćao svo gradivo kastavske općinske uprave od 1847. do 1937. godine te gradivo Mjesnog školskog vijeća Kastav od 1901. do 1921. godine. Ta prvotna cjelina je rasformirana sukladno važećoj klasifikaciji arhivskih fondova i zbirki u RH, u sklopu priprema za izradu Pregleda arhivskih fondova i zbirka Republike Hrvatske (objavljen 2006.). Od jednog su tada stvorena tri fonda: Glavarstvo općine Kastav 1813-1918 (HR-DARI-26), Općina kastavska 1919-1940 (HR-DARI-606) i Mjesno školsko vijeće Kastav 1901-1921 (HR-DARI-631). Godine 2008. preuzeto je iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka još 0,7 d/m gradiva ovog fonda. Tijekom sređivanja tog gradiva izdvojeni su iz fonda Glavarstvo općine Volosko-Opatija spisi Glavarstva općine Rukavac u Voloskom i priključeni ovom fondu (desetak spisa iz kutije 4). Za gradivo preuzeto 2008. i gradivo Glavarstva općine Rukavac u Voloskom izrađen je 2009. zaseban arhivistički opis.
Način preuzimanja: Veći dio fonda je preuzet 1964. od Mjesnog ureda Kastav (akvizicija br. 17). Godine 2008. od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka preuzeto je još 0,7 d/m gradiva. (DAR, Klasa: 036-05/08-02/05; Ur.br.: 2170-53-04-08-02).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici općih spisa 1894-1918, kazala općih spisa 1902-1916, kazala glavne knjige kapitala 1892-1909, jedno kazalo glavne knjige za uknjižene, neuknjižene dugove i obligacije, kazala zapisnika sjednica općinskog zastupstva te dva kaznena kazala 1869-1919. Opći spisi su sačuvani za razdoblje 1896-1918. Među njima prevladavaju akti o organizaciji kancelarijskog poslovanja; uredovne potvrde o građanskim stanjima, radnom stažu, ponašanju i sl; spisi o ubiranju općinskih poreza i drugih prihoda; informacije i prijave o prekršajima te utjerivanje globa; građevinski predmeti te drugi uredovni spisi lokalnog značaja na području poljodjelstva, socijalne skrbi, šumarstva, trgovine, veterinarstva, vojništva i zdravstva. Početkom 20. stoljeća osobito su brojne informacije o emigraciji u prekomorske zemlje. Fond također sadrži zapisnike sjednica Općinskog zastupstva 1880-1918, Upravnog odbora 1914-1918, Financijskog odbora 1907-1914, Građevnog odbora 1910, Zdravstvenog odbora 1910, zajedničke zapisnike raznih odbora 1904-1914, popis kućegospodara općine Kastav 1891, okružnice "Istarskog sabora" 1903-1907, izborne spise 1896-1914, proračune i zaključne račune općine Kastav i pridruženih poreznih općina, glavne računske knjige upravne i imovne općine Kastav i pridruženih općina 1899-1918 te drugo financijsko gradivo 1872-1918.
Značajan dio fonda odnosi se na imovinsko-pravne spise 1820-1920 (obligacije i likvidacije za otkup općinskog zemljišta odnosno štivru, kupoprodajne i najmovne pogodbe, odmjere pristojba od vrijednosti prava uživanja, tužbe radi naplate kamata i uknjižaba prava vlasništva, imovnike i sl). Među Izdvojenim predmetima 1814-1926 postoji dokumentacija o izgradnji vodovoda i šterna, nacrti privatnih zgrada, cesta, groblja i Muške pučke učione; spisi o poljoprivredi i šumama i spisi o školstvu). Gradivo preuzeto 2008. godine sličnog je sadržaja kao i prethodno opisano gradivo preuzeto 1964. Od posebnosti treba istaknuti nešto starijih urudžbenih zapisnika te gradivo o međama 1739-1847, dopisivanje s podopćinom Klana i pridruženim općinama Volosko i Zvoneća 1821-1894, prepiska u svezi crkava župe Kastav 1807-1887, spise o lovstvu 1829-1868, spise o počastima carevima 1823-1918, spise o gospodarskim izložbama i sajmovima 1833-1872, spise o požarima i štetama od požara 1854-1872 te spise o diobi općine Kastav 1856-1899.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na dva podfonda, Gradivo preuzeto 1964. godine i Gradivo preuzeto 2008. godine. Prvi podfond je podijeljen na knjige i spise. Knjige su sređene prema osnovnim serijama: Urudžbeni zapisnici, Kazala urudžbenom zapisniku, Knjige zapisnika sjednica Općinskog zastupstva, Kazalo zapisnika općinskog zastupstva, Popis kućegospodara općine Kastav, Inventari općine Kastav, Proračuni i zaključni računi za općinu Kastav, Glavne knjige općine Kastav i pridruženih općina, Knjige likvidacija općinske štivre, Iskazi prigrada poreznih općina, Knjiga dozvola za gradnju kuća i štala i Registri tužbi i kazneni registri. Spisi su sređeni prema osnovnim serijama: Opći spisi, Zapisnici sjednica općinskog zastupstva, Zapisnici sjednica općinskih odbora, Okružnice Istarskog sabora, Popisi umrlih i njihovih baštinika, Izdvojeni predmeti, Spisi o vodogradnjama, Spisi o šumama i poljoprivrdi, Obligacije za općinsko zemljište ili štivru, Kupoprodaje, porezni spisi i razni drugi pravni spisi, Financijski spisi, Izborni spisi i Školski spisi. Pojedine serije su sređene u jedinstvenom nizu s fondovima 606 i 631, koji su do 2006. s predmetnim fondom činile jedinstvenu cjelinu. Drugi podfond je sređen kao jedinstvena serija uglavnom sukladno rasporedu prema primopredajnom popisu. Dakle, gradivo fondova 26, 606 i 631 fizički nije razdvojeno i za sva tri fonda postoji samo jedan zajednički inventar te jedan popis za fond 26 za gradivo preuzeto 2008.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-26/P - 1 Općina Kastav (popis)
DARI-26/P - 2 Glavarstvo općine Kastav. HR-DARI-026 (JU-37). Arhivistički opis gradiva preuzetog 2008. godine (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
HR-DARI- 15: Kotarsko povjereništvo Kastav
HR-DARI- 19: Kotarsko poglavarstvo Volosko
HR-DARI- 20: Izvanredni komesarijat Kastva
HR-DAPA- 24: Istarsko okružje u Pazinu
HR-DARI- 140: Škola za učenike u privredi Kastav
HR-DARI- 551: Okružno poglavarstvo Rijeka
HR-DARI- 553: Primorski gubernij u Trstu
HR-DARI- 606: Općina kastavska
HR-DARI- 618: Kotarsko školsko vijeće u Voloskom
HR-DARI- 631: Mjesno školsko vijeće Kastav
HR-DARI- 890: Kotarsko školsko nadzorništvo Kastav
HR-DARI- 891: Obitelj Jelušić iz Kastva
HR-DARI- 897: Župni ured Kastav
HR-DARI- 904: Kotarsko povjerenstvo za zemljišno rasterećenje Volosko
Napomena o dopunskim izvorima: Relevantan dopunski izvor je i fond Namjesništvo Primorja u Trstu (Lougotenenza Littorale Trieste, Küstenländische Statthalterei Triest), koji se čuva u Državnom arhivu u Trstu (Archivio di Stato Trieste)
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 224
Zorec, Duško. Inventar arhivske građe općine Kastav (1847-1937), .str. 365-388
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 524
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 94-95
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 31, 731
Identifikator: HR-DARI/AJ 11693
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica