Facebook
Naziv: Zemljišne zajednice Gorskog kotara (fond)
Signatura: HR-DARI-51
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ZzGk (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 35 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1882 - 1947 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1882-1893.)
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 67 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Zemljišna zajednica Begovo Razdolje i Tuk (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Benkovac (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Brod na Kupi (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Bukov Vrh (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Crni Lug (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Čabar (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Delnice (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Divjake i druge (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Fužine (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Gerovo (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Gorica-Pucak (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Gorači (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Grbajel (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Iševnica, Ložac, Perdočaj (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Krivac (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Lešnica Mala i Velika, Turni Gornji i Dolnji, Tihovo Gornje i Dolnje, Maria Trošt (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Lokve (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Mrkopalj (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Mrzla Vodica (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Plešce (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Požarnica (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Prezid (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Ravna Gora (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Raskrižje Tihovo (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Rogi i Buzin (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Sleme (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Stari Laz (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Stara Sušica (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Sunger (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Turke-Razloge (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Tustivrh-Planina (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Vrata (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Zakrajac (stvaratelj)
Zemljišna zajednica Zamost (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo zemljišnih zajednica Gorskog kotara steklo se nakon njihove nacionalizacije 1947. kod raznih imatelja. Za jedan broj zemljišnih zajednica su registraturno poslovanje vodile nadležne općine te je njihovo gradivo povijesnim slijedom završilo u pismohranama pojedinih mjesnih narodnih odbora, Kotarskog narodnog odbora Delnice te 1963. najveći dio u pismohrani Skupštine općine Delnice iz koje je preuzeto u DARI. Dio gradiva se nakon 1947. stekao u pismohrani Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NR Hrvatske te je kasnije zajedno s gradivom Ministarstva preuzet u Hrvatski državni arhiv. Zbirni fond Zemljišne zajednice Gorskog kotara se prvi put spominje 1980. u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka pod internom oznakom JU - 35. Tu, i kasnije u pregledu Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984., fond je iskazan s većom količinom gradiva nego je bilo realno jer su mu bili pripisani i neki spisi narodnih odbora šumarske tematike. Zbirni fond je arhivistički sređen i za njega je izrađen sumarni inventar 1996. godine. S podacima do kojih se došlo arhivističkim sređivanjem fond je prikazan u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006.
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od SO Delnice. HAR: 138/1978., akvizicija 120.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži gradivo sljedeće 34 zemljišne zajednice: 1. Begovo Razdolje i Tuk, 2. Benkovac, 3. Brod na Kupi, 4. Bukov Vrh, 5. Crni Lug, 6. Čabar, 7. Delnice, 8. Divjake i druge, 9. Fužine, 10. Gerovo, 11. Gorači, 12. Gorica-Pucak, 13. Grbajel, 14. Iševnica, Ložac, Perdočaj, 15. Krivac, 16. Lešnica Mala i Velika, Turni Gornji i Dolnji, Tihovo Gornje i Dolnje, Maria Trošt, 17. Lokve, 18. Mrkopalj, 19. Mrzla Vodica, 20. Plešce, 21. Požarnica, 22. Prezid, 23. Ravna Gora, 24. Raskrižje Tihovo, 25. Rogi i Buzin, 26. Sleme, 27. Stara Sušica, 28. Stari Laz, 29. Sunger, 30. Turke-Razloge, 31. Tustivrh-Planina, 32. Vrata, 33. Zakrajac, 34. Zamost. Za pojedine zemljišne zajednice fond sadrži pravilnik, temeljnu knjigu, popise ovlaštenika s pripadajućim kazalima, sjedničke zapisnike zastupstva i odbora, urudžbene zapisnike, prijedloge i očevidnike sječe šuma, doznake drvne građe, spise o prodaji i prihodima od šuma, gospodarske osnove šuma, knjige kapitala (glavničnike), katastralne posjedovne listove, izborne spise, šumske mape i opise šuma, spise o branjevinama, urbarijalne i druge sporove, spise o zaštiti šume Golubinjak kao prirodne ljepote 1933., spise o šumarskim radnicima, glavne knjige prihoda i rashoda, blagajničke dnevnike, proračunske spise. U fondu su i dvije publikacije, brošura "Šume u NDH" i Antun Agnesi: "Štovanim zajedničarima zem. zajednice" iz 1905. (u svezi razmirica oko prava ovlašteništva z.z. Fužine).
Izlučivanju: Nije izlučivano
Dopuna: Nešto gradiva zemljišnih zajednica Belo, Brod Moravice i druge, Divjake i druge, Kraljevo Selo, Lokvica, Novo Selo, Potok, Vrh(b)ova Gorica, Beč, Pribijanci i Fratrovci pohranjeno je u Hrvatskom državnom arhivu.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise. Unutar te dvije grupe serije su formirane od gradiva pojedinih zemljišnih zajednica prema abecednom redu, a unutar njih po važnosti ili kronološkim redom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Starije gradivo je dosta oštećeno od vlage.
Obavijesna pomagala: DARI-51/SI - 1 Zemljišne zajednice Gorskog kotara (sumarni inventar)
Opća napomena: Fond nije dijeljen obzirom na povijesnu periodizaciju budući da zemljišne zajednice sve do njihova ukinuća nacionalizacijom djeluju kao subjekti kapitalističkog načina poizvodnje.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11721
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica