Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Delnice (fond)
Signatura: HR-DARI-81
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOKD (hrvatski)
NOK Delnice (hrvatski)
Alternativni nazivi: Kotarski narodni odbor Delnice (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 12.70 d/m
Tehničke jedinica: 160 knj. ; 76 kut.
Odgovornost: Narodni odbor kotara Delnice (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u HAR 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela tog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959, s internom oznakom JU-22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 84 i 88. Predmetni fond 81 razdijeljen je 2005. godine tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, sukladno klasifikaciji fondova u RH, na fondove Kotarski narodnooslobodilački odbor Delnice 1943-1945 (HR-DARI-583) i Narodni odbor kotara Delnice 1945-1955 (HR-DARI-81). Tijekom revizije fonda 2012. izdvojena je jedna knjiga za fond Savez kulturno prosvjetnih društava kotara Delnice (HR-DARI-1152).
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120).
Sadržaj jedinice: Registraturna pomagala: povjerljivi i opći urudžbeni zapisnici, kazala općih urudžbenih zapisnika, povjerljivi i strogo povjerljivi urudžbeni zapisnik Personalnog odsjeka Tajništva, urudžbeni zapisnici i kazala Odjela za šumarstvo odnosno Kotarskog šumskog poduzeća Delnice, urudžbeni zapisnici Odjela za poljoprivredu, Uprave za radnu snagu i Financijskog odjela, kazalo poreznih obveznika na nasljedstvo. Ostale knjige i očevidnici: upisnik odluka, naredaba i rješenja; knjiga zapisnika Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku, registar seljačkih radnih zadruga, očevidnik Ureda za cijene, personalni očevidnici, očevidnici materijalnog knjigovodstva, financijske i blagajničke knjige, porezne knjige, proračunske knjige, očevidnici kredita. Opći, povjerljivi i strogo povjerljivi spisi, zapisnici sjednica Skupštine kotara, Izvršnog odbora te raznih savjeta i komisija s prilozima (izvješća, referati); izvješća o zborovima birača, normalije i statusni spisi kotara i podređenih narodnih odbora, samoupravni akti ustanova i poduzeća; imovinsko-pravni spisi, među inim eksproprijacije i konfiskacije, personalni spisi, gradivo o sudskim sporovima i arbitražama, spisi o Crkvi i svećenicima, gradivo Disciplinskog suda, molbe i dozvole za privatne obrtničke radnje, plansko-analitički spisi gospodarstva s naglaskom na šumarstvo, izvješća Tržišne inspekcije, bilteni Trgovinsko-ugostiteljske komore za kotar Delnice, gradivo o likvidaciji predratnih zemljoradničkih dugova, zapisnici Kotarske komisije za poljoprivredni zemljišni fond, odluke Komisije za agrarnu reformu, gradivo o lovačkim i planinarskim domovima i o Frankopanskom dvorcu u Severinu na Kupi, građevne dozvole s projektnom i drugom tehničkom dokumentacijom, gradivo trgovine i opskrbe, financijsko gradivo (normalije, društveni planovi, proračuni, završni računi), povjerljivi spisi Uprave za radnu snagu i drugi spisi u svezi radnih odnosa, kretanja radne snage, polaganja stručnih ispita i sl., spisi o socijalnoj pomoći i mirovinama raznih kategorija korisnika - među inima obitelji palih boraca i žrtava fašističkog terora, spisi o nesrećama na radu, spisi o školstvu i školskim i drugim prosvjetnim ustanovama, zapisnici Saveza kulturno-prosvjetnih društava na području kotara, spisi o kinu narodne fronte Vrbovsko, gradivo o javnim proslavama, jedna okružnica o zabrani knjiga, gradivo o Kotarskom knjižarskom poduzeću "Goran Kovačić"; gospodarske, demografske i školske statistike te nešto gradiva službe javne sigurnosti (prijave, rješenja i zapisnici u sklopu administrativno-kaznenog postupka, rješenja Suca za prekršaje, personalije milicionara te prijavni listovi za motorna vozila).
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondom Kotarski narodnooslobodilački odbor Delnice, kao jedna serija unutar zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe je sređeno po važnosti sadržaja odnosno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, zamijećena su mehanička oštećenja poglavito kod knjiga (uništen uvez).
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 76: Oblasni narodni odbor Rijeka
HR-DARI- 77: Okružni narodni odbor primorsko - goranski Sušak
HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 282: Ministarstvo drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 285: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 286: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 287: Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 292: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 295: Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 296: Ministarstvo socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 297: Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 299: Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 300: Ministarstvo za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 301: Državni sekretarijat za poslove opće uprave i budžet Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 305: Zemaljska komisija za ratnu štetu
HR-HDA- 307: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 308: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 314: Sekretarijat za personalnu službu pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 320: Direkcija za autosaobraćaj pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 322: Biro za pritužbe i prijedloge Predsjedništva vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 323: Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 325: Generalna direkcija za elektroprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 329: Glavna direkcija drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 341: Glavna direkcija za otkup kože, vune, pamuka i otpadaka Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 343: Glavna direkcija šumskih gospodarstava Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 344: Glavna direkcija za zadružnu poljoprivredu Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 348: Glavna uprava za pošumljavanje i bujičarstvo Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 349: Uprava za otkup Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 350: Uprava za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 352: Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 365: Republički zavod za društveno planiranje Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 368: Državni zavod za socijalno osiguranje. Filijala Zagreb
HR-DARI- 437: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina za Gorski kotar Delnice
HR-DARI- 546: Okružni narodni odbor za Gorski kotar
HR-HDA- 1085: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1089: Savjet za energetiku i ekstraktivnu industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1090: Savjet za građevinarstvo i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1092: Savjet za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1094: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1095: Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1096: Privredni savjet Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1100: Glavna uprava za lokalnu industriju i zanatstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1105: Glavna uprava za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1108: Glavna uprava za šumarstvo Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1112: Uprava za sjemensku službu Glavne uprave za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1114: Uprava za iseljenike Ministarstva rada Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 1115: Uprava za iseljeničku službu Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRH
HR-HDA- 1118: Glavna direkcija građevne industrije Ministarstva građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1119: Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1127: Glavna direkcija žitnog fonda Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1133: Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1134: Glavna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1144: Glavna direkcija za promet stokom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1146: Glavna direkcija za promet vinom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1147: Glavna direkcija za promet vinom, voćem i povrćem Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1150: Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1153: Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1161: Generalna direkcija građevinske industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1163: Komisija za zadruge pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1173: Komitet za fiskulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1175: Biro za iseljenike Ministarstva rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1522: Zemaljska komisija za repatrijaciju Hrvatske
HR-HDA- 1564: Sekretarijat za industriju Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1565: Komisija za reviziju projekata Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1568: Ministarstvo poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1608: Odsjek za iseljeničku službu Savjeta za socijalnu zaštitu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1643: Savjet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1646: Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1655: Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1664: Savjet za industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1981: Uprava za neprivredne investicije
HR-HDA- 1985: Republički sekretarijat za budžet i opću upravu
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 227
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 539
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 75-78
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 89, 635
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru" na predmetni fond se odnose knjige 1-3, 5-50, 52-53, 55-62, 64-71, 73-165 te kutije 1-85.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11749
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica