Facebook
Naziv: Talijanski konzulat u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-65
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Talijanski konzulat u Rijeci (1966 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: R. Consolato Generale d'Italia in Fiume (1933 - 1953) (talijanski)
Generalni konzulat Kraljevine Italije u Rijeci (1953 - 1964) (hrvatski)
Konzulat Kraljevine Italije u Rijeci (1964 - 1966) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: TkuR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Consolato d'Italia in Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: R - 3 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 34 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: R - 2 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1867 - 1915
Arhivske jedinica: 16.10 d/m
Tehničke jedinica: 90 knj. ; 156 kut.
Odgovornost: Talijanski konzulat u Rijeci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje u statistici DARI za 1930., gdje je zapisano da je te godine fond sređen te da se sastoji od 78 svežnjeva i 18 registara. Gradivo je u DARI prema tome preuzeto najkasnije 1930. godine, a vjerojatno 1928. od općine Rijeka (vidi zapis za fond HR-DARI-32 i HR-DARI-64). Naziv fonda se mijenjao tijekom vremena, ali je s približno jednakim sadržajnim, vremenskim i količinskim pokazateljima opisan u svim najvažnijim obavijesnim pomagalima od najstarijeg tiskanog općeg inventara DARI iz 1933. do Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske iz 2006. godine. Zajednički popis gradiva za predmetni fond te za fondove Papinski konzulat za Rijeku i Bakar 1832-1865 (HR-DARI-64) i Talijansko kraljevsko odaslanstvo u Rijeci 1921-1924 (HR-DARI-68) nastao je 1964. godine.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto prije 1930. godine, vjerojatno 1928. zajedno s pismohranom Općine Rijeka.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici primljene i poslane pošte, u pravilu odvojeni, a samo za neke godine zajednički. Također su sačuvana kazala za neke godine i veći broj repertorija raznih vrsta. Fond nadalje sadrži kopijalne knjige, očevidnike brodova u dolasku i odlasku te očevidnike ukrcaja i iskrcaja pomoraca, upisnike novačenja, upisnike putovnica, knjige potpora, upisnike akata matičnih ureda te akata drugih javnih upravnih, lučkih, sudskih i notarskih tijela te po jedan upisnik depozita, upisnik dozvola, upisnik naplaćenih potraživanja i očevidnik umrlih. Najveći dio fonda se odnosi na opće spise razvrstane u dvadesetipet razreda, a sačuvano je i nešto izdvojenih okružnica, spisa o novačenju, spisa o vinu, sudskih spisa, letaka te računovodstvenih spisa. Kao posebna cjelina je izdvojen jedan svežanj spisa Talijanskog vicekonzulata u Rijeci za godine 1867.-1869. Sadržaj općih spisa zorno predočuju nazivi pojedinih razreda: I. Personalije, II. Politika - uglavnom povjerljivi spisi, III. Policija, IV. Trgovina i industrija, V. Pomorstvo, VI. Potpore, VII. Informacije o osobama na radu u inozemstvu, VIII. Emigracija i imigracija, IX. Potpore za repatrijaciju, X. Notarski spisi - računovodstvo, XI. Periodični tisak, XII. Talijanska dobrotvornost, XIII. Prijevoz mrtvaca, XIV. Proslave, XV. Nasljedstva - oporuke, XVI. Uredovne potvrde, XVII. Anagraf, XVIII. Zdravstvo, XIX. Okružnice, XX. Novačenje, XXI. Putne isprave, XXII. Ovjera dokumenata, XXIII. Besplatna pravna zaštita, XXIV. Razno, XXV. Izložbe.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise. Knjige su opisane pojedinačno, u jedinstvenoj seriji bez neke logike. Spisi su sređeni u tri serije: 1. Predspisi Talijanskog vicekonzulata u Rijeci 1867-1869, 2. Opći spisi Talijanskog konzulata u Rijeci 1872-1915 i 3. Izdvojeni predmeti. Opći spisi su sređeni po godinama, a unutar pojedine godine po razredima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Knjiga inventara mikrofilmova DARI, upis br. 679
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta oštećeno od vlage, a zamijećena su i mehanička oštećenja zbog loše kvalitete papira.
Obavijesna pomagala: DARI-64/P - 1 Konzulati u Rijeci (popis)
DARI-65/V - 1 Talijanski konzulat u Rijeci (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11735
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica