Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Dubašnica (fond)
Signatura: HR-DARI-433
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: GoD (hrvatski)
Razdoblje: 1882 - 1918
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 0.50 kut.
Odgovornost: Glavarstvo općine Dubašnica (stvaratelj) (1882-1918)
Povijest jedinice: Prigodom preuzimanja vlasti u Dubašnici od strane Općinskog narodnooslobodilačkog odbora 18.4.1945. preuzeta je sva pokretna i nepokretna imovina dotadašnjeg općinskog ureda, između ostalog i neke starije općinske knjige. To fragmentarno gradivo čuvalo se u pismohrani Mjesnog narodnog odbora odnosno Narodnog odbora općine do 1955. godine, a od tada u Mjesnom uredu Malinska. Vjerojatno je da je gradivo preuzeto zajedno s gradivom fonda Narodni odbor općine Dubašnica krajem 1970. godine o kojem preuzimanju nema podataka u službenim evidencijama arhiva. Fond pod nazivom Općinsko poglavarstvo Dubašnica i signaturom HR-DARI-433, s gradivom iz razdoblja 1882/1945 arhivistički je sređen 1997. godine, nakon što je njemu pridružen i dio gradiva izdvojen tijekom sređivanja fonda Narodni odbor općine Dubašnica. Do tada spisi iz različitih povijesnih razdoblja bili su pomiješani, a neke skupine spisa bile su djelomično sređene. Arhivističkim sređivanjem knjige su sređene po vrsti i unutar vrste kronološki, a spisi su podijeljeni u četiri osnovne serije po povijesnim razdobljima: 1882-1918, 1921-1941, 1941-1943, 1943-1945.  Knjige nisu dijeljene po povijesnim razdobljima jer čine jedinstvenu sadržajnu i registraturnu cjelinu. Pri izradi Pregleda arhivskih fondova i zbirki započetoj 2001. godine došlo je do dijeljenja jedinstvenog fonda i formiranja tri zasebna fonda: Glavarstvo općine Dubašnica (HR-DARI-433, dakle signatura do tada jedinstvenog fonda pripala je ovom fondu), Općina dubašljanska (HR-DARI-535) i Općina Dubašnica (HR-DARI-601).
Način preuzimanja: Akvizicija nije zabilježena u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci.
Sadržaj jedinice: Od knjiga sačuvan je nepotpun urudžbeni zapisnik za 1916. godinu te financijske knjige (glavne knjige i glavni blagajnički dnevnici) upravne općine, poreznih općina Linardić, Sv. Anton-Bogovići, Poljica i bratovštinskih zaklada od 1902. do 1918. te upisnik vojnih obveznika iz 1915. U spisima je sačuvano tek nekoliko zapisnika sjednica općinskog zastupstva (1901.), općinskog odbora (1900. i 1902.) i bratovštinske uprave (1906.) te niz izdvojenih predmetnih spisa (1882-1918), među njima neki kupoprodajni ugovori, gradnja općinske zgrade, šterne, dugovi poreznih općina, pogodbe o razdjeljivanju domaće soli, parnice, zemljišni posjedovni list općine Dubašnica i Poljica i dr.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanjima u pismohrani. Tijekom sređivanja nije obavljeno izlučivanje gradiva zbog njegove fragmentarnosti i vrijednosti.
Mjesta: Bogovići (Krk) ; Malinska ; Poljica (Krk)
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno. Knjige su sređene po vrsti a unutar vrste kronološki. Spisi su podijeljeni u dvije serije: zapisnici sjednica i izdvojeni predmetni spisi. Zapisnici sjednica sređeni su po vrsti tijela (općinsko zastupstvo, općinski odbor, bratovštinska uprava), a unutar vrste kronološki. Izvorno zatečeni izdvojeni predmetni spisi sređeni po kronološkom redu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je relativno dobro sačuvano. Pojedinim knjigama nedostaju korice i pojedine stranice.
Obavijesna pomagala: DARI-433/SI - 1 Općinsko poglavarstvo Dubašnica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
HR-DARI- 535: Općina dubašljanska (Ovaj fond dio financijskih knjiga jedinstvenih po sadržaju i registraturno dijeli s fondom Općina dubašljanska.)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 524.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12100
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica